• (Music) This is the human test,
  ( Nhạc nổi lên ) Đây là bài kiểm tra con người,
 • a test to see if you are a human.
  để xét liệu bạn có đúng là con người hay không.
 • Please raise your hand if something applies to you.
  Hãy giơ tay nếu điều gì đó đúng với bạn.
 • Are we agreed? Yes?
  Thỏa thuận vậy nhé? Đồng ý?
 • Then let's begin.
  Thế thì bắt đầu thôi.
 • Have you ever eaten a booger
  Bạn đã từng bao giờ ăn gỉ mũi
 • long past your childhood?
  suốt thời thơ ấu chưa?
 • (Laughter)
  (Cười)
 • It's okay, it's safe here.
  Không sao đâu. Chả có gì phải lo cả.
 • Have you ever made a small, weird sound
  Bạn đã bao giờ phát ra âm thanh lạ lùng
 • when you remembered something embarrassing?
  khi nhớ lại một chuyện xấu hổ chưa?
 • Have you ever purposely lowercased
  Bạn đã bao giờ đánh chữ thường
 • the first letter of a text
  kí tự đầu của một tin nhắn
 • in order to come across as sad or disappointed?
  để cố tình ra vẻ buồn hay thất vọng chưa?
 • (Laughter)
  (Cười) Được thôi.
 • Okay.
  Okay.
 • Have you ever ended a text with a period
  Có bao giờ bạn đã kết thúc một tin nhắn bằng dấu chấm
 • as a sign of aggression? Okay. Period.
  để biểu thị sự tức giận? Okay. Chấm.
 • Have you ever laughed or smiled
  Bạn đã bao giờ cười to hoặc chỉ mỉm
 • when someone said something shitty to you
  chi khi ai đó nói điều nhảm ruồi với bạn
 • and then spent the rest of the day
  rồi dành cả một ngày
 • wondering why you reacted that way?
  thắc mắc cớ gì bạn lại đi phản ứng như vậy?
 • Yes.
  Đồng ý.
 • Have you ever seemed to lose your airplane ticket
  Bạn đã bao giờ lầm tưởng rằng mình mất vé máy bay
 • a thousand times as you walked
  cả ngàn lần
 • from the check-in to the gate?
  khi đi từ khu check-in đến cổng bay?
 • Yes.
  Có đó.
 • Have you ever put on a pair of pants
  Liệu bạn đã mặc quần vào
 • and then much later realized that there was
  rồi mới để ý rằng
 • a loose sock smushed up against your thigh?
  có một chiếc vớ lỏng đang dính chặt lấy đùi bạn?
 • (Laughter)
  (Cười)
 • Good.
  Tốt.
 • Have you ever tried to guess someone else's password
  Bạn đã bao giờ cố đoán mật khẩu của người khác
 • so many times that it locked their account?
  nhiều lần đến nỗi mà tài khoản của họ bị khóa?
 • Mmm.
  Mmmm.
 • Have you ever had a nagging feeling that one day
  Bạn đã bao giờ có cảm giác dai dẳng một ngày
 • you will be discovered as a fraud?
  bạn sẽ bị phát hiện là kẻ gian lận?
 • Yes, it's safe here.
  Vâng, ở đây chúng ta được an toàn.
 • Have you ever hoped that there was some ability
  Bạn có bao giờ hi vọng rằng vài tài lẻ nào đó
 • you hadn't discovered yet
  mà bạn chưa khám phá ra
 • that you were just naturally great at?
  nhưng lại bẩm sinh giỏi sẵn chưa?
 • Mmm.
  Mmmm.
 • Have you ever broken something in real life,
  Bạn đã bao giờ phá hỏng chuyện trong đời,
 • and then found yourself looking
  rồi lại cố
 • for an "undo" button in real life?
  đi tìm nút lùi lại thời gian?
 • Have you ever misplaced your TED badge
  Liệu bạn đã để thất lạc huy hiệu TED
 • and then immediately started imagining
  và lập tức suy diễn
 • what a three-day Vancouver vacation might look like?
  không biết một kì nghỉ 3 ngày tại Vancouver sẽ như thế nào?
 • Have you ever marveled
  Bạn đã từng ngạc nhiên
 • at how someone you thought was so ordinary
  trước cách một người bạn nghĩ quá đỗi tầm thường
 • could suddenly become so beautiful?
  lại thình lình trở nên cực xinh đẹp?
 • Have you ever stared at your phone
  Bạn có bao giờ tập trung vào màn hình điện thoại,
 • smiling like an idiot while texting with someone?
  mỉm cười như đứa ngốc khi đang nhắn tin với ai đó?
 • Have you ever subsequently texted that person
  Sau đó nhắn cho người ấy
 • the phrase "I'm staring at the phone
  bảo: "Anh/Em đang nhìn chằm chằm vào điện thoại
 • smiling like an idiot"?
  cười như một đứa ngốc vậy"?
 • Have you ever been tempted to,
  Liệu bạn đã bao giờ bị quyến rũ,
 • and then gave in to the temptation,
  sau đó bị cám dỗ,
 • of looking through someone else's phone?
  rồi nghía vào điện thoại người khác?
 • Have you ever had a conversation with yourself
  Bạn đã bao giờ trò chuyện với bản thân
 • and then suddenly realized
  và bất chợt nhận ra
 • you're a real asshole to yourself?
  bạn thực sự tồi tệ với bản thân mình?
 • (Laughter)
  (Cười)
 • Has your phone ever run out of battery
  Có bao giờ điện thoại bạn hết pin
 • in the middle of an argument,
  giữa lúc tranh cãi dầu sôi lửa bỏng,
 • and it sort of felt like the phone
  và điều đó làm bạn thấy rằng điện thoại
 • was breaking up with both of you?
  đang chia rẽ hai người?
 • Have you ever thought
  Bạn có bao giờ nghĩ rằng
 • that working on an issue between you was futile
  giải quyết một vấn đề giữa hai người là vô ích
 • because it should just be easier than this,
  bởi đáng ra nó phải dễ hơn nhiều,
 • or this is supposed to happen just naturally?
  hay điều đó chỉ đơn thuần thuận theo thiên lý?
 • Have you ever realized that very little, in the long run,
  Bạn có bao giờ nghĩ rằng chỉ chút xíu thôi, lâu dài về sau,
 • just happens naturally?
  đúng thực là xảy ra một cách tự nhiên?
 • Have you ever woken up blissfully
  Có bao giờ bạn thức dậy tràn trề sức sống
 • and suddenly been flooded by the awful remembrance
  rồi bị nhồi bởi cái kí ức tồi tệ
 • that someone had left you?
  là có ai đó vừa bỏ bạn đi?
 • Have you ever lost the ability to imagine a future
  Có bao giờ bạn mất đi khả năng tưởng tượng một tương lai
 • without a person
  thiếu đi một người
 • that no longer was in your life?
  mà không còn tồn tại trong cuộc sống của bạn nữa?
 • Have you ever looked back on that event
  Bạn có bao giờ nhìn lại một sự kiện
 • with the sad smile of autumn
  với nụ cười buồn lãng mạn cuối thu
 • and the realization that futures will happen
  kèm theo nhận thức rằng đời vẫn cứ trôi
 • regardless?
  bất kể thế nào đi nữa?
 • Congratulations.
  Xin chúc mừng.
 • You have now completed the test.
  Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.
 • You are all human.
  Tất cả đều đạt chuẩn con người.
 • (Applause)
  (Vỗ tay).
  • Từ vựng purposely
   purposely /ˈpɜː.pəs.li/ phó từ
   chủ định, chủ tâm
  • Từ vựng aggression
   aggression /əˈɡreʃ.ən/ danh từ
   sự gây sự, sự gây hấn; cuộc gây hấn
  • Từ vựng react
   react /riˈækt/ nội động từ
   phản ứng
  • Từ vựng airplane
   airplane /ˈeə.pleɪn/ danh từ
   máy bay, tàu bay
  • Từ vựng password
   password /ˈpɑːs.wɜːd/ danh từ
   khẩu lệnh, mật khẩu
  • Từ vựng discover
   discover /dɪˈskʌv.ər/ ngoại động từ
   khám phá ra, tìm ra, phát hiện ra, nhận ra
  • Từ vựng misplace
   misplace /ˌmɪsˈpleɪs/ ngoại động từ
   để không đúng chỗ
  • Từ vựng subsequently
   subsequently /ˈsʌb.sɪ.kwənt.li/ phó từ
   rồi thì, rồi sau đó
  • Từ vựng temptation
   temptation /tempˈteɪ.ʃən/ danh từ
   sự cám dỗ, sự quyến rũ
  • Từ vựng conversation
   conversation /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/ danh từ
   sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
  • Từ vựng argument
   argument /ˈɑːɡ.jə.mənt/ danh từ
   sự tranh cãi, sự tranh luận
  • Từ vựng remembrance
   remembrance /rɪˈmem.brəns/ danh từ
   sự nhớ, sự hồi tưởng; trí nhớ, ký ức
  • Từ vựng autumn
   autumn /ˈɔː.təm/ danh từ
   mùa thu
  • Từ vựng regardless
   regardless /rɪˈɡɑːd.ləs/ tính từ
   không kể, không đếm xỉa tới, không chú ý tới; bất chấp