giây
1.0

Bonnie Tyler to Sing ‘Total Eclipse of the Heart’ During Eclipse

 • 00:00
  This is What’s Trending Today.
  Đây là mục Xu hướng Ngày nay.
 • 00:03
  Bonnie Tyler had a hit song in 1983. It is called “Total Eclipse of the Heart.”
  Bonnie Tyler đã có một ca khúc rất thành công vào năm 1983. Ca khúc có tên gọi “Total Eclipse of the Heart.”
 • 00:34
  Thirty-four years ago, the song reached the number one position on popular music charts in both the The United States and her native Britain.
  Ba mươi tư năm trước, bài hát đã đạt vị trí số một trên những bảng xếp hạng âm nhạc phổ biến nhất ở cả Mỹ và quê hương Anh của bà.
 • 00:49
  Bonnie Tyler made a number of records in the late 1970s and early 1980s.
  Bonnie Tyler lập nhiều kỷ lục vào những năm 1970 và đầu 1980.
 • 00:56
  It was perhaps the most successful period in her recording career.
  Nó có lẽ là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của bà.
 • 01:02
  Her songs include “It’s a Heartache” and “Holding Out for a Hero,” which was used in “Footloose,” a popular movie from 1984.
  Những bản nhạc của bà bao gồm “It’s a Heartache” và “Holding Out for a Hero,” bài hát được sử dụng trong “Footloose,” một bộ phim nổ tiếng từ những năm 1984.
 • 01:17
  Tyler is now 66 years old. She is still performing, mostly in Europe.
  Tyler giờ đã 66 tuổi. Bà vẫn biểu diễn, chủ yếu là ở châu Âu.
 • 01:25
  Her song “Believe in Me” was the United Kingdom’s entry in the 2013 Eurovision Song Contest.
  Bài hát của bà “Believe in Me” đã được chọn đại diện cho Vương Quốc Anh tham gia Cuộc thi Âm nhạc Eurovision năm 2013.
 • 01:35
  A lot of people have been thinking about Tyler lately.
  Gần đây rất nhiều người lại nhớ tới Tyler.
 • 01:40
  That is because of her song “Total Eclipse of the Heart” and the total solar eclipse on Monday, August 21.
  Đó là vì bài hát của bà “Total Eclipse of the Heart” và hiện tượng nhật thực toàn phần vào thứ hai ngày 21/8.
 • 01:51
  A solar eclipse takes place when the moon passes in front of the sun, blocking the sunlight during the day.
  Nhật thực toàn phần diễn ra khimặt trăng ở phía trước mặt trời, chắn đi ánh mặtt trời vào giữa ban ngày.
 • 02:00
  Royal Caribbean International has announced that Bonnie Tyler will perform her song aboard one of its cruise ships on Monday.
  Royal Caribbean International từng thông báo rằng Bonnie Tyler sẽ biểu diễn ca khúc của bà trên một trong những du thuyền vào thứ hai.
 • 02:12
  The ship leaves from Miami, Florida for a seven-day trip on Sunday, August 20.
  Chiếc tàu rời đi từ Miami, Florida cho hành trình bảy ngày vào chủ nhật ngày 20/8.
 • 02:20
  It will sail to an area of the Atlantic Ocean where passengers will have a chance to experience the period when the moon passes directly in front of the sun.
  Nó sẽ tới một vùng của Đại Tây Dương nơi mà hành khách ngang qua có cơ hội trải nghiệm khoảng thời gian mặt trăng đi qua phía trước mặt trời.
 • 02:36
  There is a narrow path where people will be able to experience what is known as “totality.”
  Có một khoảng thời gian ngắn mà mọi người có thể trải nghiệm nó, được gọi là “thời kỳ toàn phần.”
 • 02:44
  That is when the moon is perfectly framed by the sun.
  Đó là khi mặt trăng vừa khít che đi mặt trời.
 • 02:51
  On August 21, the United States will be the best place on Earth to experience the total eclipse.
  Vào 21/8, Mỹ sẽ là địa điểm tốt nhất trên thế giới để trải nghiệm nhật thực toàn phần.
 • 03:00
  The U.S. space agency NASA is predicting that “totality” will occur in a number of states, including Oregon, Nebraska, Illinois, Kentucky and South Carolina.
  Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA dự đoán "thời kỳ toàn phần" sẽ xảy ra ở một số bang, bao gồm Oregon, Nebraska, Illinois, Kentucky và South Carolina.
 • 03:19
  Another good place to be is in the Atlantic Ocean, to the east of Miami.
  Một nơi thuận lợi khác là Đại Tây Dương, về phía đông Miami.
 • 03:27
  That is where the passenger ship plans to be.
  Đó là nơi du khách trên chiếc tàu sẽ đi qua.
 • 03:31
  In June, Royal Caribbean announced the trip, noting a “major headliner.”
  Vào tháng sáu, Royal Caribbean đã thông báo về chuyến đi, và nhắc tới một “ngôi sao biểu diễn lớn.”
 • 03:38
  And that person turned out to be Bonnie Tyler. She will be joined by Joe Jonas’ band DNCE.
  Và người đó hoá ra chính là Bonnie Tyler. Bà sẽ diễn cùng ban nhạc DNCE của Joe Jonas.
 • 03:50
  Jonas formerly was part of the group known as the “The Jonas Brothers.”
  Jonas trước đây là thành viên của nhóm nhạc với tên gọi “The Jonas Brothers.”
 • 03:56
  DNCE’s most famous song came out in 2015. It is called “Cake by the Ocean.”
  bài hát nổi tiếng nhất của DNCE ra mắt năm 2015. Nó mang tên “Cake by the Ocean.”
 • 04:07
  And that’s What’s Trending Today.
  Và đó là Xu hướng Ngày nay.
 • 04:10
  I’m Dan Friedell.
  Tôi là Dan Friedell.

  Bonnie Tyler to Sing ‘Total Eclipse of the Heart’ During Eclipse

  • eclipse /ɪˈklɪps/ danh từ
   thiên thực (nhật thực, nguyệt thực)
  • position /pəˈzɪʃ.ən/ danh từ
   vị trí
  • successful /səkˈses.fəl/ tính từ
   có kết quả, thành công, thắng lợi, thành đạt
  • heartache /ˈhɑːt.eɪk/ danh từ
   nỗi đau buồn, mối đau khổ
  • solar /ˈsəʊ.lər/ tính từ
   (thuộc) mặt trời, (thuộc) thái dương
  • cruise /kruːz/ danh từ
   cuộc đi chơi biển (bằng tàu thuỷ)