• From all outward appearances,
  Xét từ bề ngoài
 • John had everything going for him.
  mọi việc của John đều tiến triển tốt đẹp.
 • He had just signed the contract
  Anh ấy mới ký hợp đồng
 • to sell his New York apartment
  bán căn hộ ở New York
 • at a six-figure profit,
  với số lãi 6 con số
 • and he'd only owned it for five years.
  và anh ta mới chỉ ở đó 5 năm.
 • The school where he graduated from with his master's
  Trường đại học mà anh đã tốt nghiệp với bằng thạc sĩ
 • had just offered him a teaching appointment,
  vừa đề nghị với anh một công việc giảng dạy,
 • which meant not only a salary,
  nghĩa là, sau nhiều năm, lần đầu tiên anh ta có không những thu nhập
 • but benefits for the first time in ages.
  mà còn nhiều lợi ích khác nữa.
 • And yet, despite everything going really well for John,
  Tuy nhiên, mặc dù mọi việc đều tiến triển tốt đẹp với John,
 • he was struggling,
  anh ta đang phải vật lộn
 • fighting addiction and a gripping depression.
  với nghiện ngập và trầm cảm dai dẳng.
 • On the night of June 11th, 2003,
  Tối 11 tháng 6 năm 2003,
 • he climbed up to the edge
  anh ấy trèo lên
 • of the fence on the Manhattan Bridge
  thành cầu Manhattan
 • and he leaped to the treacherous waters below.
  và nhảy xuống dòng nước nguy hiểm phía dưới.
 • Remarkably --
  dưới. Ngạc nhiên thay --
 • no, miraculously --
  không, kỳ diệu thay --
 • he lived.
  anh ta sống sót.
 • The fall shattered his right arm,
  Cú nhảy đã nghiền nát cánh tay phải của anh,
 • broke every rib that he had,
  làm vỡ toàn bộ các xương sườn,
 • punctured his lung,
  đâm thủng phổi,
 • and he drifted in and out of consciousness
  và anh ấy trôi lúc tỉnh lúc mê
 • as he drifted down the East River,
  khi cơ thể xuôi dọc theo sông Đông
 • under the Brooklyn Bridge
  dưới cây cầu Brooklyn
 • and out into the pathway of the Staten Island Ferry,
  và dạt vào đường chạy của chuyến phà ra đảo Staten,
 • where passengers on the ferry
  hành khách đi phà
 • heard his cries of pain,
  đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của John
 • contacted the boat's captain
  và báo cho thuyền trưởng,
 • who contacted the Coast Guard
  người đã liên lạc với cứu hộ
 • who fished him out of the East River
  để vớt anh ta lên từ sông Đông
 • and took him to Bellevue Hospital.
  và đưa đến bệnh viện Bellev
 • And that's actually where our story begins.
  Đây chính là lúc câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
 • Because once John committed himself
  Khi John cố gắng
 • to putting his life back together --
  làm lại cuộc sống --
 • first physically, then emotionally,
  đầu tiên về mặt thể xác, sau đó là cảm xúc,
 • and then spiritually --
  rồi tinh thần --
 • he found that there were very few resources available
  anh ấy nhận ra có quá ít cách giải thoát
 • to someone who has attempted to end their life
  mà những người đã từng muốn tự tử
 • in the way that he did.
  giống như anh ta có thể tìm đến.
 • Research shows
  Các nghiên cứu cho thấy
 • that 19 out of 20 people
  19 trong số 20 người
 • who attempt suicide
  muốn tự tử
 • will fail.
  sẽ thất bại.
 • But the people who fail
  Nhưng những người đã tự tử hụt
 • are 37 times more likely to succeed
  sẽ có khả năng thành công
 • the second time.
  nhiều hơn 37 lần trong lần thứ hai.
 • This truly is
  Đó thực sự là
 • an at-risk population
  một thành phần xã hội đang gặp nguy hiểm
 • with very few resources to support them.
  với rất ít giải pháp hỗ trợ họ.
 • And what happens
  Điều gì sẽ xảy ra
 • when people try to assemble themselves back into life,
  khi họ cố gắng trở lại cuộc sống,
 • because of our taboos around suicide,
  vì những điều cấm kỵ xung quanh tự sát,
 • we're not sure what to say,
  chúng ta không biết phải nói gì,
 • and so quite often we say nothing.
  và hầu như không ai nói gì.
 • And that furthers the isolation
  Điều đó làm tăng sự cô lập
 • that people like John found themselves in.
  đối với những người như John.
 • I know John's story very well
  Tôi biết rất rõ câu chuyện của John
 • because I'm John.
  vì tôi chính là John.
 • And this is, today,
  Và hôm nay, đây là
 • the first time in any sort of public setting
  là lần đầu tiên
 • I've ever acknowledged
  tôi thừa nhận công khai
 • the journey that I have been on.
  câu chuyện của bản thân.
 • But after having lost a beloved teacher in 2006
  Nhưng sau khi mất đi một người thấy đáng kính vào năm 2006
 • and a good friend last year to suicide,
  và một người bạn tốt năm ngoái vì tự sát
 • and sitting last year at TEDActive,
  và tham dự TEDActive năm ngoái,
 • I knew that I needed to step out of my silence
  tôi biết rằng mình phải bước ra khỏi im lặng
 • and past my taboos
  à vượt qua những điều mọi người thường tránh né
 • to talk about an idea worth spreading --
  để trình bày về một ý tưởng cần được lan rộng --
 • and that is that people
  đó chính là những người
 • who have made the difficult choice
  đã phải lựa chọn một cách khó khăn
 • to come back to life
  để trở lại cuộc sống,
 • need more resources and need our help.
  họ cần nhiều giải pháp và sự trợ giúp hơn.
 • As the Trevor Project says, it gets better.
  Như Dự án Trevor đã nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn,
 • It gets way better.
  Mọi chuyện đang thực sự tốt đẹp hơn.
 • And I'm choosing to come out
  Và hôm nay tôi đã chọn bước ra
 • of a totally different kind of closet today
  khỏi một thứ vỏ ốc khác,
 • to encourage you, to urge you,
  để khuyến khích các bạn, thôi thúc các bạn,
 • that if you are someone
  nếu bạn là một người
 • who has contemplated or attempted suicide,
  đã từng nghĩ đến hay thử tự sát,
 • or you know somebody who has,
  hoặc biết ai đó như thế,
 • talk about it; get help.
  thế, hãy lên tiếng về việc đó, kêu gọi sự giúp đỡ.
 • It's a conversation worth having
  Một cuộc nói chuyện cần có,
 • and an idea worth spreading.
  và một ý tưởng cần lan rộng.
 • Thank you.
  Cảm ơn các bạn.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
  • Từ vựng appearance
   appearance /əˈpɪə.rəns/ danh từ
   sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra
  • Từ vựng contract
   contract /ˈkɒn.trækt/ danh từ
   hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết
  • Từ vựng apartment
   apartment /əˈpɑːt.mənt/ danh từ
   căn phòng, buồng
  • Từ vựng appointment
   appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ danh từ
   được bổ nhiệm, chức vụ được bổ nhiệm
  • Từ vựng addiction
   addiction /əˈdɪk.ʃən/ danh từ
   nghiện ngập
  • Từ vựng depression
   depression /dɪˈpreʃ.ən/ danh từ
   trầm cảm
  • Từ vựng leap
   leap /liːp/ ngoại động từ leaped
   nhảy qua, vượt qua; bắt nhảy qua
  • Từ vựng shatter
   shatter /ˈʃæt.ər/ ngoại động từ
   làm vỡ, làm gãy
  • Từ vựng rib
   rib /rɪb/ danh từ
   xương sườn
  • Từ vựng puncture
   puncture /ˈpʌŋk.tʃər/ ngoại động từ
   đam thủng, châm thủng, chích thủng
  • Từ vựng drift
   drift /drɪft/ nội động từ
   trôi giạt, bị (gió, dòng nước...) cuốn đi
  • Từ vựng pathway
   pathway /ˈpɑːθ.weɪ/ danh từ
   đường mòn, đường nhỏ
  • Từ vựng captain
   captain /ˈkæp.tɪn/ danh từ
   (hàng hải) thuyền trưởng, hạm trưởng
  • Từ vựng suicide
   suicide /ˈsuː.ɪ.saɪd/ danh từ
   sự tự tử, sự tự vẫn
  • Từ vựng attempt
   attempt /əˈtempt/ ngoại động từ
   cố gắng; thử, toan
  • Từ vựng succeed
   succeed /səkˈsiːd/ nội động từ
   thành công
  • Từ vựng isolation
   isolation /ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/ danh từ
   sự cô lập
  • Từ vựng beloved
   beloved /bɪˈlʌv.ɪd/ tính từ
   người yêu dấu; người yêu quý
  • Từ vựng encourage
   encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ ngoại động từ
   khuyến khích, cổ vũ, động viên
  • Từ vựng urge
   urge /ɜːdʒ/ ngoại động từ
   thúc, thúc giục,