giây
1.0

Break the silence for suicide attempt survivors

 • 00:11
  From all outward appearances,
  Xét từ bề ngoài
 • 00:14
  John had everything going for him.
  mọi việc của John đều tiến triển tốt đẹp.
 • 00:17
  He had just signed the contract
  Anh ấy mới ký hợp đồng
 • 00:19
  to sell his New York apartment
  bán căn hộ ở New York
 • 00:21
  at a six-figure profit,
  với số lãi 6 con số
 • 00:23
  and he'd only owned it for five years.
  và anh ta mới chỉ ở đó 5 năm.
 • 00:26
  The school where he graduated from with his master's
  Trường đại học mà anh đã tốt nghiệp với bằng thạc sĩ
 • 00:28
  had just offered him a teaching appointment,
  vừa đề nghị với anh một công việc giảng dạy,
 • 00:30
  which meant not only a salary,
  nghĩa là, sau nhiều năm, lần đầu tiên anh ta có không những thu nhập
 • 00:32
  but benefits for the first time in ages.
  mà còn nhiều lợi ích khác nữa.
 • 00:36
  And yet, despite everything going really well for John,
  Tuy nhiên, mặc dù mọi việc đều tiến triển tốt đẹp với John,
 • 00:39
  he was struggling,
  anh ta đang phải vật lộn
 • 00:41
  fighting addiction and a gripping depression.
  với nghiện ngập và trầm cảm dai dẳng.
 • 00:46
  On the night of June 11th, 2003,
  Tối 11 tháng 6 năm 2003,
 • 00:48
  he climbed up to the edge
  anh ấy trèo lên
 • 00:50
  of the fence on the Manhattan Bridge
  thành cầu Manhattan
 • 00:53
  and he leaped to the treacherous waters below.
  và nhảy xuống dòng nước nguy hiểm phía dưới.
 • 00:58
  Remarkably --
  dưới. Ngạc nhiên thay --
 • 01:00
  no, miraculously --
  không, kỳ diệu thay --
 • 01:02
  he lived.
  anh ta sống sót.
 • 01:05
  The fall shattered his right arm,
  Cú nhảy đã nghiền nát cánh tay phải của anh,
 • 01:08
  broke every rib that he had,
  làm vỡ toàn bộ các xương sườn,
 • 01:10
  punctured his lung,
  đâm thủng phổi,
 • 01:12
  and he drifted in and out of consciousness
  và anh ấy trôi lúc tỉnh lúc mê
 • 01:14
  as he drifted down the East River,
  khi cơ thể xuôi dọc theo sông Đông
 • 01:17
  under the Brooklyn Bridge
  dưới cây cầu Brooklyn
 • 01:19
  and out into the pathway of the Staten Island Ferry,
  và dạt vào đường chạy của chuyến phà ra đảo Staten,
 • 01:22
  where passengers on the ferry
  hành khách đi phà
 • 01:24
  heard his cries of pain,
  đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của John
 • 01:26
  contacted the boat's captain
  và báo cho thuyền trưởng,
 • 01:28
  who contacted the Coast Guard
  người đã liên lạc với cứu hộ
 • 01:30
  who fished him out of the East River
  để vớt anh ta lên từ sông Đông
 • 01:32
  and took him to Bellevue Hospital.
  và đưa đến bệnh viện Bellev
 • 01:35
  And that's actually where our story begins.
  Đây chính là lúc câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
 • 01:38
  Because once John committed himself
  Khi John cố gắng
 • 01:40
  to putting his life back together --
  làm lại cuộc sống --
 • 01:43
  first physically, then emotionally,
  đầu tiên về mặt thể xác, sau đó là cảm xúc,
 • 01:46
  and then spiritually --
  rồi tinh thần --
 • 01:48
  he found that there were very few resources available
  anh ấy nhận ra có quá ít cách giải thoát
 • 01:51
  to someone who has attempted to end their life
  mà những người đã từng muốn tự tử
 • 01:53
  in the way that he did.
  giống như anh ta có thể tìm đến.
 • 01:56
  Research shows
  Các nghiên cứu cho thấy
 • 01:58
  that 19 out of 20 people
  19 trong số 20 người
 • 02:00
  who attempt suicide
  muốn tự tử
 • 02:02
  will fail.
  sẽ thất bại.
 • 02:05
  But the people who fail
  Nhưng những người đã tự tử hụt
 • 02:07
  are 37 times more likely to succeed
  sẽ có khả năng thành công
 • 02:10
  the second time.
  nhiều hơn 37 lần trong lần thứ hai.
 • 02:13
  This truly is
  Đó thực sự là
 • 02:15
  an at-risk population
  một thành phần xã hội đang gặp nguy hiểm
 • 02:17
  with very few resources to support them.
  với rất ít giải pháp hỗ trợ họ.
 • 02:20
  And what happens
  Điều gì sẽ xảy ra
 • 02:22
  when people try to assemble themselves back into life,
  khi họ cố gắng trở lại cuộc sống,
 • 02:25
  because of our taboos around suicide,
  vì những điều cấm kỵ xung quanh tự sát,
 • 02:27
  we're not sure what to say,
  chúng ta không biết phải nói gì,
 • 02:29
  and so quite often we say nothing.
  và hầu như không ai nói gì.
 • 02:32
  And that furthers the isolation
  Điều đó làm tăng sự cô lập
 • 02:34
  that people like John found themselves in.
  đối với những người như John.
 • 02:39
  I know John's story very well
  Tôi biết rất rõ câu chuyện của John
 • 02:41
  because I'm John.
  vì tôi chính là John.
 • 02:45
  And this is, today,
  Và hôm nay, đây là
 • 02:48
  the first time in any sort of public setting
  là lần đầu tiên
 • 02:51
  I've ever acknowledged
  tôi thừa nhận công khai
 • 02:53
  the journey that I have been on.
  câu chuyện của bản thân.
 • 02:57
  But after having lost a beloved teacher in 2006
  Nhưng sau khi mất đi một người thấy đáng kính vào năm 2006
 • 03:00
  and a good friend last year to suicide,
  và một người bạn tốt năm ngoái vì tự sát
 • 03:04
  and sitting last year at TEDActive,
  và tham dự TEDActive năm ngoái,
 • 03:07
  I knew that I needed to step out of my silence
  tôi biết rằng mình phải bước ra khỏi im lặng
 • 03:10
  and past my taboos
  à vượt qua những điều mọi người thường tránh né
 • 03:12
  to talk about an idea worth spreading --
  để trình bày về một ý tưởng cần được lan rộng --
 • 03:15
  and that is that people
  đó chính là những người
 • 03:17
  who have made the difficult choice
  đã phải lựa chọn một cách khó khăn
 • 03:20
  to come back to life
  để trở lại cuộc sống,
 • 03:22
  need more resources and need our help.
  họ cần nhiều giải pháp và sự trợ giúp hơn.
 • 03:26
  As the Trevor Project says, it gets better.
  Như Dự án Trevor đã nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn,
 • 03:29
  It gets way better.
  Mọi chuyện đang thực sự tốt đẹp hơn.
 • 03:32
  And I'm choosing to come out
  Và hôm nay tôi đã chọn bước ra
 • 03:34
  of a totally different kind of closet today
  khỏi một thứ vỏ ốc khác,
 • 03:36
  to encourage you, to urge you,
  để khuyến khích các bạn, thôi thúc các bạn,
 • 03:39
  that if you are someone
  nếu bạn là một người
 • 03:41
  who has contemplated or attempted suicide,
  đã từng nghĩ đến hay thử tự sát,
 • 03:45
  or you know somebody who has,
  hoặc biết ai đó như thế,
 • 03:48
  talk about it; get help.
  thế, hãy lên tiếng về việc đó, kêu gọi sự giúp đỡ.
 • 03:51
  It's a conversation worth having
  Một cuộc nói chuyện cần có,
 • 03:54
  and an idea worth spreading.
  và một ý tưởng cần lan rộng.
 • 03:57
  Thank you.
  Cảm ơn các bạn.
 • 03:59
  (Applause)
  (Vỗ tay)

  Break the silence for suicide attempt survivors

  • appearance /əˈpɪə.rəns/ danh từ
   sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra
  • contract /ˈkɒn.trækt/ danh từ
   hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết
  • apartment /əˈpɑːt.mənt/ danh từ
   căn phòng, buồng
  • appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ danh từ
   được bổ nhiệm, chức vụ được bổ nhiệm
  • addiction /əˈdɪk.ʃən/ danh từ
   nghiện ngập
  • depression /dɪˈpreʃ.ən/ danh từ
   trầm cảm
  • leap /liːp/ ngoại động từ leaped
   nhảy qua, vượt qua; bắt nhảy qua
  • shatter /ˈʃæt.ər/ ngoại động từ
   làm vỡ, làm gãy
  • rib /rɪb/ danh từ
   xương sườn
  • puncture /ˈpʌŋk.tʃər/ ngoại động từ
   đam thủng, châm thủng, chích thủng
  • drift /drɪft/ nội động từ
   trôi giạt, bị (gió, dòng nước...) cuốn đi
  • pathway /ˈpɑːθ.weɪ/ danh từ
   đường mòn, đường nhỏ
  • captain /ˈkæp.tɪn/ danh từ
   (hàng hải) thuyền trưởng, hạm trưởng
  • suicide /ˈsuː.ɪ.saɪd/ danh từ
   sự tự tử, sự tự vẫn
  • attempt /əˈtempt/ ngoại động từ
   cố gắng; thử, toan
  • succeed /səkˈsiːd/ nội động từ
   thành công
  • isolation /ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/ danh từ
   sự cô lập
  • beloved /bɪˈlʌv.ɪd/ tính từ
   người yêu dấu; người yêu quý
  • encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ ngoại động từ
   khuyến khích, cổ vũ, động viên
  • urge /ɜːdʒ/ ngoại động từ
   thúc, thúc giục,