giây
1.0

British Police Arrest Second Suspect in London Bombing

 • 00:00
  British police have arrested a third suspect in last week's bombing
  Cảnh sát Anh vừa bắt giữ nghi phạm thứ ba trong vụ đánh bom tuần trước
 • 00:04
  on a London Underground train that injured more than 30 people.
  trên một tàu điện ngầm ở Luân Đôn àm bị thương hơn 30 người.
 • 00:08
  The Scotland Yard said that the 25-year-old suspect was arrested in Newport, Wales.
  Sở Cảnh sát Thủ đô nói rằng kẻ tình nghi 25 tuổi đã bị bắt ở Newport, Wales.
 • 00:14
  Police were searching a property in Newport but would not release any additional details.
  Cảnh sát đang tìm một đồ vật ở Newport nhưng không đưa ra thông tin cụ thể nào khác.
 • 00:18
  Two other men have been arrested over the weekend.
  Hai tên khác đã bị bắt giữa vào cuối tuần.
 • 00:21
  They remain in police custody, but neither has yet to be formally charged.
  Họ vẫn bị cảnh sát bắt giam, Và chưa ai được chính thức thả ra.
 • 00:27
  This is VOA news.
  Đây là bản tin VOA.

  British Police Arrest Second Suspect in London Bombing

  • underground /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/ danh từ
   xe điện ngầm, mêtrô
  • injure /ˈɪn.dʒər/ ngoại động từ
   làm tổn thương, làm hại, làm bị thương
  • additional /əˈdɪʃ.ən.əl/ tính từ
   thêm vào, phụ vào, tăng thêm
  • custody /ˈkʌs.tə.di/ danh từ
   sự bắt giam, sự giam cầm
  • formal /ˈfɔː.məl/ tính từ
   theo nghi lễ, theo thể thức, theo nghi thức, theo thủ tục; trang trọng
  • release /rɪˈliːs/ danh từ
   sự phát hành, đưa ra
  • arrest /əˈrest/ ngoại động từ
   bắt giữ