• Former British Olympic skier Graham Bell has set a new world record for the fastest towed speed on skis.
  Vận động viên trượt tuyết người Anh từng tham dự Olympic Graham Bell đã lập một kỷ lục thế giới mới giành cho vận tốc trượt với dây kéo nhanh nhất trong môn trượt tuyết.
 • Bell reached an average top speed of just over 189 kilometres per hour
  Bell đã đạt đến vận tốc trung bình trên 189 km trên giờ
 • as he was hauled along by a vehicle at an Arctic test centre in northern Sweden.
  khi anh được kéo đi bởi một phương tiện tại trung tâm sát hạch Bắc cực ở phía Bắc Thuỵ Điển.
 • Despite the achievement he is still not the fastest man on skis though.
  Dù cho đạt được thành tích đó, anh vẫn chưa phải là người trượt tuyết với vận tốc cao nhất.
 • That record – with the aid only of a slope – belongs to Italian Ivan Origone,
  Kỷ lục ấy – với sự giúp đỡ chỉ từ một dốc nghiêng – thuộc về một người Italia tên Ivan Origone,
 • who reached 254 kilometres per hour downhill in 2016.
  người đã đạt vận tốc xuống dốc 254 km trên giờ vào năm 2016.
  • Từ vựng haul
   haul /hɔːl/ ngoại động từ
   kéo mạnh, lôi mạnh
  • Từ vựng vehicle
   vehicle /ˈvɪə.kəl/ danh từ
   xe, xe cộ
  • Từ vựng average
   average /ˈæv.ər.ɪdʒ/ tính từ
   trung bình
  • Từ vựng achievement
   achievement /əˈtʃiːv.mənt/ danh từ
   thành tích, thành tựu
  • Từ vựng record
   record /rɪˈkɔːd/ danh từ
   sự ghi chép
  • Từ vựng slope
   slope /sləʊp/ danh từ
   dốc, đường dốc, chỗ dốc; độ dốc
  • Từ vựng former
   former /ˈfɔː.mər/ tính từ
   trước, cũ, xưa, nguyên