giây
1.0

Can US Politicians Legally Block People on Twitter?

 • 00:00
  American civil liberties groups want politicians to stop blocking people from their social media accounts.
  Các nhóm tự do dân sự ở Mỹ muốn những chính trị gia bỏ chặn mình khỏi những tìa khoản mạng xã hội của họ.
 • 00:10
  And those politicians include President Donald Trump.
  Và những chính trị gia ấy bao gồm cả tổng thống Donald Trump.
 • 00:17
  The American Civil Liberties Union, known as the ACLU, filed a lawsuit against the governor of the state of Maine.
  Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, được biết đến với tên gọi ACLU, đã lập hồ sơ tố tụng quan chức ở bang Maine.
 • 00:30
  The group also sent warning letters to the congressional members from the state of Utah.
  Nhóm cũng gửi những lá thư cảnh báo đến những thành viên Quốc hội đến từ bang Utah.
 • 00:39
  That comes after the ACLU filed lawsuits against the governors of Kentucky and Maryland in early August.
  Việc đó diễn ra sau khi ACLU lập hồ sơ kiện những quan chức Kentucky và Maryland vào hồi đầu tháng 8.
 • 00:49
  In July, a free speech organization connected with Columbia University in New York City sued President Trump.
  Vào tháng Bảy, một tổ chức tự do ngôn luận đã liên kết với Đại học Columbia ở thành phố New York để kiện Tổng thống Trump.
 • 01:01
  The president often uses Twitter to communicate with the American people.
  Tổng thống thường sử dụng Twitter để giao tiếp với người dân Mỹ.
 • 01:08
  But some Twitter users say they have been blocked by Trump for sending tweets he did not like.
  Nhưng một số người dùng Twitter nói họ đã bị Trump chặn vì gửi những dòng tweet mà ông không thích.
 • 01:18
  Those people can no longer send messages to Trump on Twitter.
  Những người ấy không còn có thể gửi tin nhắn đến Trump trên Twitter nữa.
 • 01:24
  That action raises questions about what elected officials can do on their social media pages.
  Hành động đó đã đặt ra câu hỏi về việc những viên chức đã được bầu có thể làm gì trên những trang truyền thông xã hội của họ.
 • 01:33
  In the past, politicians may have held public meetings to learn the concerns of voters.
  Trước đây, các chính trị gia có thể tổ chức những cuộc gặp mặt công khai để nghiên cứu những mối quan tâm của cử tri.
 • 01:42
  Now, however, they use Facebook and Twitter to have online conversations with voters.
  Tuy vậy, hiện nay, họ sử dụng Facebook và Twitter để có những cuộc đối thoại trực tuyến với cử tri.
 • 01:52
  Anna Thomas is a spokeswoman for the ACLU of Utah.
  Anna Thomas là người phát ngôn của ACLU bang Utah.
 • 01:58
  She said voters see their representatives as available on Twitter and Facebook.
  Bà nói những cử tri biết những người đại diện cho mình ở trên Twitter và Facebook.
 • 02:06
  “They’re hungry for opportunities to express their opinions,” she said. “That includes people who disagree with public officials.”
  “Họ luôn khao khát những cơ họi để thể hiện quan điểm,” bà nói. “Và trong đó có cả những người không tán thành với những công chức.”
 • 02:18
  The officials targeted by the lawsuits and warnings so far are all Republicans.
  Các viên chức bị kiện và nhận cảnh báo đều là người Đảng Cộng hoà.
 • 02:28
  They say they are blocking people who post “hateful and violent content,” “spam” and “off-topic comments.”
  Họ nói họ đang chặn những người đăng tải “nội dung thù ghét và bạo lực,” “tin rác” và “bình luận lạc chủ đề.”
 • 02:39
  Matt Whitlock is a spokesman for Orrin Hatch, a U.S. senator from Utah. He said people are only blocked after they violate rules.
  Matt Whitlock là người phát ngôn của Orrin Hatch, một thượng nghị sĩ của Mỹ tới từ Utah. Ông nói mọi người chỉ bị chặn sau khi họ vi phạm quy định.
 • 02:54
  Whitlock said Hatch’s Facebook page should not be used as a platform for “offensive content or misinformation.”
  Whitlock nói trang Facebook của Hatch không nên là điểm dừng chân cho “nội dung công kích hay thông tin sai lệch.”
 • 03:06
  Katie Fallow is a lawyer at the Knight First Amendment Institute at Columbia University in New York City.
  Katie Fallow là một luật sư ở Viện Knight First Amendment Institute của trường Đại học Columbia University ở thành phố New York.
 • 03:17
  Her organization filed the lawsuit against Trump last month.
  Tổ chức của cô đã lên hồ sơ kiện Trump tháng trước.
 • 03:23
  She said politicians who choose to use social media “can’t pick and choose who [they] hear from.”
  Cô nói các chính trị gia - những người lựa chọn sử dụng mạng xã hội “không thể lựa chọn ra [họ] lắng nghe từ ai.”
 • 03:32
  U.S. courts have not heard cases like these before. But one legal expert said the free-speech advocates like the ACLU probably will be able to make a stronger case than the politicians.
  Toà án Mỹ vẫn chưa từng nghe nói đến những vụ tương tự. Nhưng một chuyên gia pháp lý cho biết những người ủng hộ tự do ngôn luận như ACLU có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn là những chính trị gia.
 • 03:52
  Erwin Chemerinsky is the head of the law school at the University of California – Berkeley.
  Erwin Chemerinsky là hiệu trưởng trường Luật ở đại học California – Berkeley.
 • 04:01
  He said the officials may be able to block followers only if they are blocking supporters and critics alike.
  Ông nói các viên chức có thể chỉ có khả năng chặn những người theo dõi họ nếu họ cũng chặn cả những người ủng hộ và những nhà phê bình.
 • 04:11
  “It’s got to be content-neutral,” he said.
  “Nó cần phải trung lập về nội dung,” ông nói.
 • 04:16
  While the question of whether politicians can block people from their social media pages may seem minor, one expert says it is quite important.
  Trong khi câu hỏi liệu rằng các chính trị gia có thể chặn mọi người khỏi các trang truyền thông xã hội của họ không có vẻ không to tát gì, một chuyên gia đã nói vấn đề này rất quan trọng.
 • 04:30
  Amanda Shanor works for the Information Society Project at Yale University’s Law School.
  Amanda Shanor làm việc cho dự án Xã hội Thông tin ở trường Luật đại học Yale University.
 • 04:38
  With more of the political discussion happening online, she said, “it’s more important that we know what these rules are.”
  Với ngày càng nhiều các cuộc bàn luận chính trị diễn ra trực tuyến, cô nói, “việc hiểu những luật lệ là gì còn quan trọng hơn.”
 • 04:49
  I’m Dan Friedell.
  Tôi là Dan Friedell.

  Can US Politicians Legally Block People on Twitter?

  • social /ˈsəʊ.ʃəl/ tính từ
   có tính chất xã hội
  • civil /ˈsɪv.əl/ tính từ
   (thuộc) công dân
  • lawsuit /ˈlɔː.suːt/ danh từ
   việc kiện cáo, việc tố tụng
  • congressional /kəŋˈɡreʃ.ən.əl/ tính từ
   (thuộc) quốc hội
  • available /əˈveɪ.lə.bəl/ tính từ
   sẵn có để dùng
  • spokesman /ˈspəʊks.mən/ danh từ
   người phát ngôn
  • expert /ˈek.spɜːt/ danh từ
   chuyên gia
  • advocate /ˈæd.və.keɪt/ danh từ
   người chủ trương; người tán thành, người ủng hộ
  • minor /ˈmaɪ.nər/ tính từ
   nhỏ (hơn), không quan trọng, thứ yếu