• China’s economy is on track to meet its official growth target for this year, according to the state planning agency.
  Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà hoàn thành chỉ tiêu chính thức của năm nay, theo cơ quan kế hoạch quốc gia.
 • This comes despite a battle against pollution
  Điều này xảy ra bất chấp cuộc chiếc chống lại ô nhiễm
 • which is expected to slash industrial output this winter.
  cuộc chiến đã được dự đoán có thể sẽ làm giảm sản lượng công nghiệp mùa đông này.
 • Many cities have been ordered to reduce emissions of airborne particles;
  Rất nhiều thành phố đã nhận lệnh phải cắt giảm khí thải từ những phần tử xả vào không khí;
 • some are expected to cut steel production by half.
  một số đã được định sẽ cắt giảm sản lượng sắt đi một nửa.
 • The country’s economy grew by 6.8 percent in the third quarter of the year
  Nền kinh tế quốc gia này đã tăng trưởng 6,8% trong quý ba năm nay.
  • Từ vựng pollution
   pollution /pəˈluː.ʃən/ danh từ
   sự ô nhiễm
  • Từ vựng output
   output /ˈaʊt.pʊt/ danh từ
   sản phẩm
  • Từ vựng industrial
   industrial /ɪnˈdʌs.tri.əl/ tính từ
   (thuộc) công nghiệp
  • Từ vựng state
   state /steɪt/ tính từ
   (thuộc) nhà nước
  • Từ vựng agency
   agency /ˈeɪ.dʒən.si/ danh từ
   cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn
  • Từ vựng target
   target /ˈtɑː.ɡɪt/ danh từ
   mục tiêu, đích (đen & bóng)
  • Từ vựng steel
   steel /stiːl/ danh từ
   thép
  • Từ vựng production
   production /prəˈdʌk.ʃən/ danh từ
   sự sản xuất, sự chế tạo
  • Từ vựng emission
   emission /iˈmɪʃ.ən/ danh từ
   vật phát ra, vật bốc ra, vật toả ra
  • Từ vựng slash
   slash /slæʃ/ động từ
   hạ (giá), cắt bớt
  • Từ vựng economy
   economy /iˈkɒn.ə.mi/ danh từ
   sự quản lý kinh tế; nền kinh tế; tổ chức kinh tế