giây
1.0

[CNN 10, Sep 20, 2017] Natural disasters in Puerto Rico and Mexico

 • 00:07
  I`m Carl Azuz for CNN 10. And we welcome our viewers from around the world.
  Tôi là Carl Azuz của CNN 10. Và chào mừng quý vị từ khắp nơi trên thế giới.
 • 00:12
  It caused widespread devastation on the island of Dominica,
  Nó đã tàn phá trên diện rộng khi đi qua đảo Dominica,
 • 00:16
  and last night, Hurricane Maria was roaring toward the U.S. territory of Puerto Rico
  và đêm qua, Cơn bão nhiệt đới Maria đang tiến vào lãnh thổ của Mỹ là Puerto Rico
 • 00:20
  as a category 5 storm.
  với sức gió cấp 5 theo Thang bão Saffir-Simpson.
 • 00:23
  We are closely watching this and
  Chúng tôi đang theo dõi hết sức sát sao
 • 00:24
  we`ll bring you an in- depth report in tomorrow`s show.
  và sẽ mang đến cho các bạn thông tin sâu hơn vào chương trình ngày mai.
 • 00:27
  Meantime, CNN.com has the latest.
  Hiện tại, CNN.com có những tin tức cập nhật nhất.
 • 00:30
  Another natural disaster has struck the North American nation of Mexico.
  Một thảm hoạ tự nhiên khác đã xảy ra ở quốc gia Bắc Mỹ Mexico.
 • 00:34
  A little over a week after a magnitude 8.1 earthquake occurred
  Khoảng hơn một tuần sau trận động đất 8,1 độ xảy ra
 • 00:39
  near the country`s southern coast, a magnitude 7.1 tremor hit yesterday.
  gần bờ biển phía nam, một trận động đất nhỏ 7,1 độ đã xảy ra hôm qua.
 • 00:44
  This one's in central Mexico and it caused some buildings
  Lần này là ở trung tâm Mexico và nó đã làm một số toà nhà
 • 00:47
  to collapse in the capital of Mexico City, about 75 miles away.
  ở thành phố thủ đô cách đó khoảng 75 dặm đổ sập.
 • 00:51
  Initial reports indicated that dozens of people were killed nationwide,
  Những báo cáo ban đầu cho thấy toàn quốc có hàng chục người đã thiệt mạng,
 • 00:56
  but we don`t know yet how many.
  nhưng chúng tôi chưa biết con số chính xác.
 • 00:57
  Information was pouring in as we produced this show.
  Nhiều thông tin đang được gửi về trong khi chúng tôi sản xuất chương trình này.
 • 01:00
  Schools were closed in the Mexican capital.
  Ở thủ đô Mexico, các trường học phải đóng cửa.
 • 01:02
  The airport was closed.
  Sân bay cũng ngừng hoạt động.
 • 01:04
  Mexican President Enrique Pena Nieto ordered the evacuation
  Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã ra lệnh sơ tán
 • 01:07
  of damaged hospitals with patients being moved to other medical facilities.
  những bệnh viện bị tàn phá cùng các bệnh nhân đến các cơ sở y tế.
 • 01:11
  This earthquake came exactly 32 years to the day
  Trận động đất này xảy ra vào đúng ngày mà 32 năm trước
 • 01:16
  after another tremor killed about 9,500 people in and around Mexico City.
  một trận động đất nhỏ khác đã giết 9500 người dân sống quanh Mexico City.

  [CNN 10, Sep 20, 2017] Natural disasters in Puerto Rico and Mexico

  • widespread /ˌwaɪdˈspred/ tính từ
   lan rộng, phổ biến
  • devastation /ˌdev.əˈsteɪ.ʃən/ danh từ
   sự tàn phá, sự phá huỷ, sự phá phách
  • category /ˈkæt.ə.ɡri/ danh từ
   hạng, loại
  • disaster /dɪˈzɑː.stər/ danh từ
   tai hoạ, thảm hoạ, tai ách
  • earthquake /ˈɜːθ.kweɪk/ danh từ
   sự động đất
  • collapse /kəˈlæps/ nội động từ
   đổ, sập, sụp, đổ sập
  • information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ danh từ
   sự cung cấp tin tức; sự thông tin
  • evacuation /i,vækjʊ'ei∫n/ danh từ
   sự sơ tán, sự tản cư; sự chuyển khỏi mặt trận (thương binh)
  • tremor /ˈtrem.ər/ danh từ
   sự rung, sự rung rinh, sự rung động, sự chấn động
  • medical /ˈmed.ɪ.kəl/ tính từ
   y, y học
  • capital /ˈkæp.ɪ.təl/ danh từ
   thủ đô, thủ phủ