giây
1.0

[CNN 10, Sep 20, 2017] President Trump: "I always put America first."

 • 00:04
  The world was watching yesterday when U.S. President Donald Trump
  Cả thế giới hôm qua đã dõi theo Tổng thống Mỹ Donald Trump
 • 00:08
  made his first address to the United Nations.
  có bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc
 • 00:10
  Its general debate is taking place this week
  Cuộc tranh luận chung đang được diễn ra trong tuần này
 • 00:13
  at the U.N. headquarters in New York City.
  Ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York.
 • 00:15
  President Trump has repeatedly criticized the organization
  Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích tổ chức này
 • 00:19
  for not taking enough action to achieve its goals,
  không thực hiện đủ những gì cần thiết để đạt được mục tiêu,
 • 00:21
  which include international governments working together to solve world problems.
  trong đó bao gồm việc chính phủ các quốc gia trên thế giới cùng chung tay giải quyết các vấn đề trên thế giới.
 • 00:26
  In his address yesterday, the U.S. leader said America hoped the U.N.
  Trong bài diễn văn hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Mỹ mong Liên hợp Quốc
 • 00:30
  would be more accountable and effective in the days ahead.
  sẽ làm việc có trách nhiệm và hiệu quả hơn trong tương lai.
 • 00:33
  And he echoed a phrase he used during his presidential inauguration speech on January 20th.
  Và ông nhắc lại cụm từ đã dùng trong phát biểu ở lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1.
 • 00:38
  I always put America first.
  Tôi luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu.
 • 00:42
  Just like you, as the leaders of your countries,
  Cũng giống như các ngài, với tư cách những người đứng đầu đất nước mình,
 • 00:46
  will always and should always put your countries first.
  sẽ luôn và nên đặt đất nước của mình làm ưu tiên số một.
 • 00:52
  The United States will forever be a great friend to the world and especially to its allies.
  Nước Mỹ sẽ luôn là người bạn tuyệt vời của thế giới, đặc biệt là với các đồng minh.
 • 01:00
  But we can no longer be taken advantage of
  Nhưng chúng tôi không thể tiếp tục bị lợi dụng
 • 01:04
  or enter into a one-sided deal, where the United States gets nothing.
  hay dấn thân vào những thoả thuận đơn phương chẳng mang lại điều gì cho nước Mỹ.

  [CNN 10, Sep 20, 2017] President Trump: "I always put America first."

  • address /əˈdres/ danh từ
   bài nói chuyện, diễn văn
  • debate /dɪˈbeɪt/ danh từ
   cuộc tranh luận, cuộc thảo luận, cuộc tranh cãi
  • criticize /ˈkrɪt.ɪ.saɪz/ động từ
   phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích
  • international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ tính từ
   quốc tế
  • advantage /ədˈvɑːn.tɪdʒ/ danh từ
   sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi
  • accountable /əˈkaʊn.tə.bəl/ tính từ
   chịu trách nhiệm, có trách nhiệm phải giải thích
  • effective /ɪˈfek.tɪv/ tính từ
   có hiệu lực, có kết quả
  • action /ˈæk.ʃən/ danh từ
   hành động, hành vi; hoạt động; công việc, việc làm