giây
1.0

CoronavirusRussiaClosedItsFareasternBorderWithChina

 • 00:00
  Russia is closing its 4,000 kilometer
  Nga đang đóng cửa 4.000 km
 • 00:03
  far eastern border with China to stop
  biên giới viễn đông với Trung Quốc để ngăn chặn
 • 00:05
  the spread of the coronavirus other
  sự lây lan của virus corona.
 • 00:07
  countries have suspended flights to
  Các quốc gia khác đã tạm ngưng các chuyến bay đến
 • 00:09
  China halted road traffic and stopped
  Trung Quốc, tạm dừng giao thông đường bộ, và ngăn các
 • 00:11
  Chinese citizens entering the number of
  công dân Trung Quốc nhập cảnh.
 • 00:14
  people who have died has now jumped to a
  Con số người đã tử vong bây giờ đã lên tới
 • 00:16
  hundred and seventy all of them in China
  một trăm bảy mươi người. Ở Trung Quốc,
 • 00:18
  nearly 8,000 people have confirmed
  gần 8.000 người đã xác nhận
 • 00:21
  infections a flight to return about 200
  bị nhiễm bệnh. Một chuyến bay đưa về khoảng 200
 • 00:25
  British nationals to the UK from virus
  công dân Anh từ ổ dịch
 • 00:27
  hit Wuhan has been unable to take off as planned
  Vũ Hán đã không thể cất cánh như đã lên kế hoạch.
 • 00:30
  Robin Brandt has more from Shanghai
  Robin Brandt sẽ đưa nhiều thông tin hơn từ Thượng Hải.
 • 00:33
  today was supposed to be the day they
  Hôm nay được cho là ngày họ
 • 00:36
  got out and away from this the death
  thoát ra khỏi cái chết
 • 00:39
  toll and the number infected continues
  Số người tử vong và số người nhiễm bệnh tiếp tục
 • 00:41
  to rise here in China the city of Wuhan
  tăng lên tại Trung Quốc đây. Thành phố Vũ Hán
 • 00:44
  is the epicenter of the outbreak but
  là tâm chấn của sự bùng phát nhưng
 • 00:47
  Britons are still stuck there because of
  Người Anh vẫn bị mắc kẹt ở đó vì
 • 00:49
  bureaucracy we were really worried about
  sự quan liêu. Chúng tôi thực sự lo lắng về
 • 00:54
  the reports and younger and younger
  các báo cáo và
 • 00:56
  children becoming sick and at the time
  trẻ em đang dần bị bệnh. Lúc đó
 • 01:00
  they said it was fine but when I
  họ nói mọi thứ đã ổn rồi nhưng khi tôi
 • 01:02
  received a call the next day they said
  nhận được một cuộc gọi vào ngày hôm sau họ nói
 • 01:05
  that only I could go and my son would
  rằng chỉ tôi có thể đi và con trai tôi sẽ\
 • 01:08
  have to stay and which obviously was
  phải ở lại và rõ ràng thật là
 • 01:13
  very devastating to hear English teacher
  rất tàn khốc khi nghe điều này. Con trai của giáo viên tiếng anh
 • 01:16
  Natalie's son can't go because he has a
  Natalie không thể đi vì cậu ấy có một
 • 01:19
  Chinese passport Chris Hill has a
  Hộ chiếu Trung Quốc. Chris Hill gặp phải
 • 01:22
  similar problem his wife and daughter
  vấn đề tương tự. Vợ và con gái anh
 • 01:24
  have dual nationality would you be
  có hai quốc tịch.
 • 01:27
  willing to leave your family behind to
  Liệu anh chị có sẵn sàng bỏ lại gia đình để
 • 01:31
  go to safety it's a very hard it's a
  đi đến an toàn nào đó không? Nó là một câu hỏi rất khó
 • 01:34
  very hard and moral question because my
  và mang tính đạo đức bởi vì con gái của tôi
 • 01:37
  daughter is only four years old so it's
  chỉ mới có bốn tuổi nên đây thực sự là
 • 01:41
  a very hard choice to make other
  một lựa chọn rất khó.
 • 01:44
  countries have got their people out
  Các quốc gia khác đã đưa người của họ ra khỏi đây.
 • 01:45
  Japan and the US with the first of
  Nhật Bản và Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên lên kế hoạch cho các chuyến bay này.
 • 01:48
  several planned flights India and
  Ấn Độ và
 • 01:50
  Australia are among those planning
  Úc nằm trong số những chuyến bay đã lên kế hoạch sau đó.
 • 01:52
  others the Foreign Office said it is
  Bộ Ngoại giao cho biết họ đang
 • 01:54
  working urgently to resolve the problem
  làm việc khẩn trương để giải quyết vấn đề
 • 01:56
  for British citizens with talks at very
  cho các công dân Anh với các cuộc đàm phán
 • 01:59
  senior levels quarantine on a military
  cấp cao. Khu kiểm dịch trong quân đội
 • 02:02
  base or an NHS facility back in the UK awaits
  hoặc một cơ sở dịch vụ y tế ở Anh vẫn đang chờ đợi.
 • 02:06
  fear about the virus spreading has
  Nỗi sợ về sự lây lan của virus
 • 02:08
  caused scenes like this across all of
  đã gây ra những cảnh như thế này trên khắp đất nước
 • 02:10
  China even in Hong Kong which has now
  Trung Quốc, ngay cả ở Hồng Kông nơi mà bây giờ
 • 02:13
  all but cut itself off from the mainland
  đã tự cách ly khỏi đại lục.
 • 02:15
  I keyed for an hour and 10 minutes and
  Tôi đã khóa trong một tiếng 10 phút và
 • 02:19
  bought two boxes of masks we were
  mua hai hộp khẩu trang.
 • 02:23
  running out of them at home
  Ở nhà chúng tôi đã dùng hết khẩu trang̣ rồi.
 • 02:24
  Hong Kong should act like Taiwan to stop
  Hồng Kông nên hành động như Đài Loan để ngăn chặn
 • 02:26
  exporting masks and keep them for the
  xuất khẩu khẩu trang và giữ chúng cho
 • 02:28
  locals so that we don't have to ki for
  người dân trong nước để chúng tôi không phải khóa cửa nhà trong
 • 02:30
  hours more cases are being reported
  nhiều giờ như thế. Nhiều trường hợp đang được báo cáo
 • 02:34
  around the world in Italy passengers on
  trên khắp thế giới, ở Ý,
 • 02:36
  a cruise ship are being held on board
  hành khác trên một tàu du lịch đang bị giữ lại trên tàu
 • 02:38
  because of two suspected cases among
  do hai trường hợp bị nghi ngờ trong số
 • 02:41
  them but the head of the World Health
  họ đã lây nhiễm. Nhưng người đứng đầu tổ chức y tế thế giới
 • 02:42
  Organization had nothing but praise for
  vẫn không có gì ngoài lời khen ngợi cho
 • 02:44
  China's efforts I will praise China
  Những nỗ lực của Trung Quốc. Tôi sẽ ca ngợi Trung Quốc
 • 02:47
  again and again because its actions
  nhiều lần nữa bởi hành động của họ
 • 02:50
  actually helped in reducing the spread
  thực sự đã giúp giảm bớt sự lây lan
 • 02:55
  of coronavirus to other countries
  của virus corona sang các nước khác.
 • 02:58
  measures are being taken here far away
  Dù sao, những biện pháp mạnh vẫn đang được thực hiện ở đây, rất xa
 • 03:02
  from the worst affected area to try to
  so với khu vực bị ảnh hưởng xấu nhất để cố gắng
 • 03:04
  halt the spread office workers in
  làm chậm sự lây lan. Nhân viên văn phòng
 • 03:06
  buildings over a thousand kilometers
  của các tòa nhà hơn ngàn cây số cách Vũ Hán
 • 03:08
  away are having their temperatures
  vẫn đang kiểm tra nhiệt độ
 • 03:09
  checked daily let's get you the latest
  hàng ngày. Hãy cùng cập nhật những tin mới nhất.
 • 03:13
  on some of the developments today I'm
  Hôm nay chúng ta có sự tham gia của
 • 03:15
  joined by Sarah Rainsford in Moscow mark
  Sarah Rainsford tại Moscow
 • 03:17
  Lowen is in Rome Sarah first the closing
  Mark Lowen đang ở Rome. Trước tiên, cô Sarah, việc đóng cửa
 • 03:20
  of that border is no small feat that's
  biên giới đó không hề là một việc nhỏ.
 • 03:25
  right it's an extremely long border more
  Đúng như vậy, nó là một biên giới cực kỳ dài,
 • 03:26
  than 4000 kilometers in the Far East of
  hơn 4000 km ở Viễn Đông
 • 03:29
  Russia with China and we now know that
  nước Nga với Trung Quốc và bây giờ chúng ta biết được rằng
 • 03:32
  that the Prime Minister has essentially
  Thủ tướng đã
 • 03:34
  ordered that key crossing points for
  ra lệnh cho các điểm giao nhau quan trọng
 • 03:37
  pedestrian and for traffic across that
  cho người đi bộ và giao thông qua
 • 03:40
  border will be closed we also know that
  vùng biên giới này sẽ bị đóng cửa. Chúng ta cũng biết được rằng
 • 03:43
  all passenger trains Moscow Beijing
  tất cả các chuyến tàu chở khách Moscow Bắc Kinh,
 • 03:45
  passenger trains and freight trains will
  tàu chở khách và tàu chở hàng sẽ
 • 03:47
  be non-stop between those two sitters so
  không được dừng lại giữa hai điểm đó
 • 03:50
  no people getting on or off on the way
  cho nên sẽ không có người lên hoặc xuống tàu trên tuyến này.
 • 03:53
  there are other measures that have been\
  Những biện pháp khác cũng đã được
 • 03:54
  taken as well the foreign ministers
  thực hiện, các bộ trưởng ngoại giao
 • 03:56
  announced that they will stop issuing
  đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cấp phát
 • 03:57
  electronic visas for Chinese tourists to
  VISA điện tử cho khách du lịch Trung Quốc đến
 • 04:00
  come to Russia they're also asking
  đến Nga, họ cũng yêu cầu
 • 04:02
  Russian citizens in China to register
  Công dân Nga tại Trung Quốc tới đăng ký
 • 04:04
  with the Russian embassy there so that
  với đại sứ quán Nga ở đó
 • 04:06
  they're it's clear where they are if
  để cơ quan này biết rõ họ đang ở đâu trong trường hợp
 • 04:08
  there's a decision made at some point to
  có một quyết định được đưa ra về việc
 • 04:10
  evacuate them for the moment flights are
  sơ tán họ. Tai thời điểm này, các chuyến bay
 • 04:12
  still flying but for example here in
  vẫn cất cánh nhưng ví dụ ở đây
 • 04:14
  Moscow where there are Chinese tourists
  Moscow, nơi có khách du lịch Trung Quốc
 • 04:16
  in hotels are and our medics going to
  ở trong các khách sạn, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ tới các
 • 04:18
  Hotels checking tourists before they
  khách sạn đó để kiểm tra khách du lịch trước khi họ
 • 04:20
  head out to the sites here to check that
  đi ra các địa điểm ở đây để kiểm tra chắc chắn
 • 04:22
  there's no symptoms no signs of anyone
  không có triệu chứng, không có dấu hiệu của bất cứ ai
 • 04:23
  having caught the virus and potentially
  đã nhiễm virus và có khả năng
 • 04:26
  therefore spreading it so a whole series
  lan truyền nó. Cả một loạt
 • 04:28
  of measures in place although the
  các biện pháp như vậy mặc dù
 • 04:29
  authorities here making it quite clear
  Chính quyền ở đây đang làm khá rõ
 • 04:30
  that there's no reason for panic there
  rằng không có lý do gì phải hoảng hoảng loạn, vẫn chưa chắc chắn có
 • 04:32
  are certainly no cases confirmed of the
  trường hợp nào được xác nhận đã nhiễm
 • 04:35
  corona virus here in Russia yet but the
  virus corona ở đây.
 • 04:37
  Deputy Prime Minister has said that they
  Nhưng Phó thủ tướng đã nói rằng chúng
 • 04:39
  are likely to happen so those measures
  có khả năng xảy ra nên những biện pháp đó
 • 04:42
  are now being put in place to prevent as
  hiện đang được đưa ra để ngăn chặn hết mức có thể
 • 04:44
  far as possible the the virus spreading
  virus đang lan rộng ở đây.
 • 04:46
  here let's go to Rome now and Mark Lowen
  Bây giờ chúng ta hãy đến Rome. Anh Mark Lowen,
 • 04:49
  we're talking about a cruise ship with
  chúng ta đang nói về một tàu du lịch với bao nhiêu nhỉ,
 • 04:50
  what six thousand passengers on board
  Sáu ngàn hành khách trên tàu?
 • 04:52
  yeah and do you Philip a it is called
  Vâng đúng đấy cô Philip, nó được gọi là
 • 04:55
  the Costas Med Alda and it has 6,000
  Costas Med Alda và nó có 6.000
 • 04:57
  passengers on board
  hành khách trên tàu
 • 04:58
  it is now import in Civitavecchia which
  hiện đang nhập cảnh ở Civilitavecchia
 • 05:02
  is about an hour away from Rome but the
  cách Rome khoảng một giờ nhưng\
 • 05:04
  passengers are not being allowed to
  hành khách không được phép
 • 05:05
  disembark because there is a couple on
  rời đi vì có một cặp vợ chồng trên
 • 05:07
  board from Macau and the woman 54 years
  tàu tới từ Macau và người phụ nữ 54 tuổi
 • 05:12
  old has had a fever and other potential
  đã bị sốt và có những
 • 05:16
  respiratory problems that could suggest
  vấn đề tiềm tàng khác về hô hấp có thể đươc kết luận
 • 05:19
  that she has contracted coronavirus she
  rằng bà ấy đã nhiễm virus corona.
 • 05:22
  is now in isolation tests are being
  Bà ấy hiện đang được cách ly. Các thử nghiệm đang được
 • 05:24
  carried out on her and the results are
  thực hiện trên bà ấy và kết quả
 • 05:26
  expected later on today the couple had
  dự kiến ​​sẽ có vào cuối ngày hôm nay. Hai vợ chồng này đã
 • 05:30
  flown from Hong Kong on the 25th of
  bay từ Hồng Kông vào ngày 25
 • 05:31
  January to join the cruise ship which
  Tháng 1 để tham gia vào chuyến tàu du lịch mà sau đó
 • 05:33
  then made its way to Marseilles
  đi tới Marseilles,
 • 05:35
  Barcelona Majorca and back here to Italy
  Barcelona, Majorca và trở lại Ý đây.
 • 05:38
  it was due to go further north in Italy
  Nó được lên kế hoạch đi xa hơn về phía Bắc nước Ý
 • 05:40
  but it's being kept in Thibodaux Vecchia
  nhưng nó đang được giữ ở Thibodaux Vecchia
 • 05:42
  while those tests are ongoing
  trong khi những thử nghiệm đang diễn ra.
 • 05:44
  we are told from the cruise company that
  Chúng tôi được thông báo từ công ty du lịch rằng
 • 05:46
  there is no panic on board
  không có hoảng loạn xảy ra trên tàu,
 • 05:47
  everybody's been told and made aware of
  mọi người đều được thông báo và nhận thức về
 • 05:49
  the situation but of course it is being
  tình hình nhưng tất nhiên con tàu vẫn đang được
 • 05:51
  held there in the port until the results
  giữ lại ở cảng khi kết quả
 • 05:53
  of those tests are unknown mark in Rome
  các bài thử nghiệm là chưa rõ. Mark ở Rome
 • 05:56
  and sarah in Moscow thanks very much for
  và Sarah ở Moscow cảm ơn rất nhiều vì
 • 05:57
  those live updates
  những cập nhật trực tiếp trên.