• Terrorists and extremists have gathered strength and spread to every region of the planet.
  Những kẻ khủng bố và những phần tử cực đoan đã tập hợp sức mạnh và mang chúng tới mọi nơi trên hành tinh này.
 • Rogue regimes represented in this body not only support terror
  Chế độ bất hảo thể hiện trong bộ phận những người này không những ủng hộ khủng bố
 • but threaten other nations and their own people
  mà còn đe doạ những quốc gia khác cũng như người dân chính nước họ
 • with the most destructive weapons known to humanity.
  bằng những vũ khí có sức huỷ diệt lớn nhất mà nhân loại từng biết tới.
 • To put it simply, we meet at a time of both immense promise and great peril.
  Nói cho dễ hiểu thì, chúng ta cùng gặp gỡ vào khoảnh khắc của cả những lời hứa đầy tốt đẹp và cả những hiểm hoạ to lớn.
 • It is entirely up to us whether we lift the world to new heights or let it fall into a valley of disrepair.
  Việc thế giới có thể đi lên một tầm cao mới hay đổ vỡ nơi vực thẳm lụi tàn là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta.
 • Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles
  Hiện nay, việc Triều Tiên liều lĩnh theo đuổi những chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo
 • threatens the entire world with unthinkable loss of human life.
  đe doạ toàn bộ thế giới bằng cái giá không thể tưởng tượng nổi của mạng sống con người.
 • The United States has great strength and patience,
  Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn lớn lao,
 • but if it is forced to defend itself or its allies,
  nhưng nếu bị buộc phải bảo vệ bản thân hoặc các đồng minh,
 • we will have no choice but to totally destroy North Korea.
  chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào ngoại trừ huỷ diệt hoàn toàn Triều Tiên.
 • Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime.
  Người Tên lửa đang trong một nhiệm vụ tự sát với ông và chế độ của ông.
 • The United States is ready, willing, and able,
  Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể,
 • but hopefully this will not be necessary.
  nhưng hy vọng điều này sẽ không cần thiết.
 • That's what the United Nations is all about.
  Đó là toàn bộ công việc của Liên Hợp Quốc.
 • That's what the United Nations is for.
  Đó là lí do Liên Hợp Quốc tồn tại.
 • Let's see how they do.
  Hãy xem họ xử lí ra sao.
  • Từ vựng terrorist
   terrorist /ˈter.ə.rɪst/ danh từ
   kẻ khủng bố
  • Từ vựng extremist
   extremist /ɪkˈstriː.mɪst/ danh từ
   người cực đoan
  • Từ vựng region
   region /ˈriː.dʒən/ danh từ
   vùng, miền
  • Từ vựng destructive
   destructive /dɪˈstrʌk.tɪv/ tính từ
   phá hoại, phá huỷ, tàn phá, huỷ diệt
  • Từ vựng weapon
   weapon /ˈwep.ən/ danh từ
   vũ khí
  • Từ vựng humanity
   humanity /hjuːˈmæn.ə.ti/ danh từ
   loài người, nhân loại
  • Từ vựng immense
   immense /ɪˈmens/ tính từ
   mênh mông, bao la, rộng lớn
  • Từ vựng peril
   peril /ˈper.əl/ danh từ
   sự nguy hiểm, hiểm hoạ, cơn nguy
  • Từ vựng nuclear
   nuclear /ˈnjuː.klɪər/ tính từ
   hạt nhân
  • Từ vựng unthinkable
   unthinkable /ʌnˈθɪŋ.kə.bəl/ tính từ
   không thể tưởng tượng được
  • Từ vựng patience
   patience /ˈpeɪ.ʃəns/ danh từ
   tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại; sự bền chí, sự nhẫn nại
  • Từ vựng destroy
   destroy /dɪˈstrɔɪ/ ngoại động từ
   phá, phá hoại, phá huỷ, tàn phá, tiêu diệt
  • Từ vựng mission
   mission /ˈmɪʃ.ən/ danh từ
   sứ mệnh, nhiệm vụ
  • Từ vựng necessary
   necessary /ˈnes.ə.ser.i/ tính từ
   cần, cần thiết, thiết yếu