giây
1.0

Efforts to contain an outbreak of diarrheal diseases among Rohingya refugees

 • 00:00
  Aid agencies are scaling up efforts to contain an outbreak of diarrheal diseases
  Các cơ quan cứu trợ đang tăng cường những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự nổ ra của dịch tiêu chảy
 • 00:04
  that could have serious health consequences for many of the more than half million Rohingya refugees
  dịch bệnh có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ với rất nhiều trong số hơn nửa triệu dân tị nạn Rohingya
 • 00:10
  from Myanmar or living in squalid, overcrowded conditions in Cox's Bazar, Bangladesh.
  tới từ Myanmar hoặc đang sống trong điều kiện đông đúc và bẩn thỉu ở Cox's Bazar, Bangladesh.
 • 00:15
  Lisa Schlein has the story.
  Lisa Schlein sẽ đem tới tin tức cho chúng ta.
 • 00:17
  U.N. refugee spokesman Andrej Mahecic says there are no firm statistics yet
  Người phát ngôn về vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc Andrej Mahecic nói rằng vẫn chưa có số liệu chắc chắn
 • 00:23
  on cases of acute watery diarrhea among the newly arrived refugees.
  về những ca tiêu chảy cấp ở những người tị nạn mới tới.
 • 00:28
  "And we are taking action to try to prevent severe illness and deaths.
  "Chúng tôi đang hành động để cố gắng ngăn chặn bệnh dịch nghiêm trọng và tử vong.
 • 00:32
  We have seen an increasing trend of diarrheal disease cases,
  Chúng tôi đã nhận thấy những ca mắc tiêu chảy có xu hướng tăng lên,
 • 00:36
  including cases of diarrhea with severe dehydration.
  bao gồm cả những ca tiêu chảy kèm với mất nước nghiêm trọng.
 • 00:39
  So far, refugees with these conditions have been treated at clinics
  Những người tị nạn sống trong những điều kiện như vậy đã được chữa trị tại các phòng khám
 • 00:43
  run by UNHCR and other agencies, and at local public health facilities."
  được vận hành bởi UNHCR (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn) và các tổ chức khác, và ở những cơ sở chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại địa phương."
 • 00:47
  Cholera is endemic in Bangladesh
  Dịch tả đang lan rộng ở Bangladesh
 • 00:49
  and fears of a potential outbreak of the fatal disease are growing.
  và nỗi lo sợ về một sự bùng phát tiềm tàng của căn bệnh chết người ấy đang tăng lên.
 • 00:54
  Mahecic notes cholera can spread easily among the hundreds of thousands of Rohingya
  Mahecic lưu ý rằng bệnh tả có thể lây lan dễ dàng trong hàng trăm nghìn người Rohingya
 • 00:59
  who are living in overcrowded, unsanitary conditions.
  những người đang sống trong cảnh đông đúc và mất vệ sinh.
 • 01:03
  Lisa Schlein, for VOA news, Geneva.
  Lisa Schlein, đưa tin cho VOA, từ Geneva.

  Efforts to contain an outbreak of diarrheal diseases among Rohingya refugees

  • statistics /stə'tistiks/ danh từ, số nhiều d
   thống kê
  • consequence /ˈkɒn.sɪ.kwəns/ danh từ
   hậu quả, kết quả
  • refugee /ˌref.juˈdʒiː/ danh từ
   người lánh nạn, người tị nạn
  • squalid /ˈskwɒl.ɪd/ tính từ
   dơ dáy, bẩn thỉu
  • overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/ ngoại động từ
   kéo vào quá đông, dồn vào quá đông
  • spokesman /ˈspəʊks.mən/ danh từ
   người phát ngôn
  • acute /əˈkjuːt/ tính từ
   (y học) cấp
  • severe /sɪˈvɪər/ ...
   nặng, trầm trọng
  • dehydration /ˌdiː.haɪˈdreɪ.ʃən/ danh từ
   sự mất nước
  • cholera /ˈkɒl.ər.ə/ danh từ
   bệnh dịch tả, bệnh tả
  • unsanitary /ˌʌnˈsæn.ɪ.tər.i/ tính từ
   không hợp vệ sinh, thiếu vệ sinh, hại cho sức khoẻ