giây
1.0

Equifax hack: What can happen?

 • 00:12
  I'm Carl Azuz from CNN 10. And Fridays are awesome! Hope yours is going well so far.
  Tôi là Carl Azuz của kênh CNN 10. và những nagỳ thứ 6 thật tuyệt vời! Mong là bạn cũng thấy vậy.
 • 00:18
  Financially speaking, your credit is your trustworthiness to pay back a loan might be for a house or a car, or something you buy in a credit card.
  Nói về tài chính thì, tín dụng của bạn là lòng tin của bạn vào việc bạn sẽ có thể trả một khoản vay, có thể là cho một căn nhà hay một chiếc xe hơi, hay thứ gì đó mà bạn mua bằng thẻ tín dụng.
 • 00:26
  One major company that keeps track of people's credit is Equifax.
  Một công ty lớn theo dõi tín dụng của mọi người có tênEquifax.
 • 00:30
  You don't sign up for Equifax and you can't get rid of it.
  Bạn không cần đăng ký sử dụng Equifax và cũng không thể loại bỏ nó.
 • 00:34
  The agency just collects credit information on hundreds of millions of people worldwide.
  Công ty này chỉ thu thập những thông tin tín dụng của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới.
 • 00:39
  Here's the bad news. Equifax has been hacked and that might have exposed a massive amount of personal information to people who should not have it.
  Và đây là tin xấu. Equifax đã bị tấn công và một lượng lớn thông tin cá nhân đã có thể bị rò rỉ ra cho những người lẽ ra không nên có chúng.
 • 00:48
  This is so concerning that the U.S. government which doesn't usually comment on ongoing investigations has confirmed that it's gotten involved to try to find out what went wrong.
  Vụ việc đáng quan ngại tới nỗi chính phủ Mỹ vốn thường không bình luận gì về những cuộc điều tra đang diễn ra cũng đã xác nhận rằng đã tham gia tìm hiểu vấn đề đến từ đâu.
 • 00:58
  Equifax, one of the three big credit monitoring companies, those companies that track all of your finances and everything you do, just announced that hackers have broken into the company's databases and stolen information on 143 million Americans.
  Equifax, một trong 3 công ty quản lí tín dụng lớn nhất, những công ty đã theo dõi toàn bộ hoạt độngt tài chính và mọi thứ bạn làm, vừa thông báo cơ sở dữ liệu của công ty đã bị xâm nhập và thông tin của 143 triệu người Mỹ đã bị lấy cắp.
 • 01:13
  For perspective, that's more than half of American adults, and the thing is you might be affected even if you don't use Equifax, because Equifax tracks everybody.
  Để hình dung thì, số đó bằng hơn một nửa số người lớn ở Mỹ, và quan trọng là bạn có thể chịu tác động ngay cả khi bạn không dùng Equifax, Vì Equifax theo dõi tất cả.
 • 01:23
  So, what happened exactly? Hackers, we're not sure who, stole names, birthdays, addresses, social security numbers and importantly, driver's license numbers.
  Vậy chính xác thì điều gì đã xảy ra? Những kẻ đột nhập mà ta không rõ là ai đã ăn cắp tên, ngày sinh, địa chỉ, số an ninh xã hội và quan trọng hơn là số giấy phép lái xe.
 • 01:35
  This is extremely sensitive information that can be used to steal your identity.
  Đây là những thông tin cực kỳ nhạy cảm có thể được sử dụng để ăn cắp danh tính của bạn.
 • 01:39
  According to the company, they also got access to 209000 people's credit card numbers.
  Theo công ty này, chúng cũng đã truy cập vào được số thẻ tín dụng của 209 nghìn người.
 • 01:45
  This is the kind of thing that hackers can try to sell on black market
  Đây là thứ chúng có thể bán trái pháp luật.
 • 01:49
  and fraudsters can then steal your tax refund at the end of the year, open up a bank account in your name,
  và những kẻ lưuà đảo sau đó có thể lấy cắp phần hoàn thuế cuối năm của bạn, mở một tài khoản ngân hàng dưới tên bạn,
 • 01:55
  or in a pretty worse case scenario, print out fake IDs, get in trouble and police will be looking for you, not the fraudster.
  hay như trong một viễn cảnh tồi tệ hơn, in những thẻ căn cước giả, gây chuyện và cảnh sát sẽ tìm bạn chứ không phải tên lừa đảo.
 • 02:03
  You might be affected by this even if you've never heard of Equifax because this company tracks everyone who's applied for a loan, a mortgage, or open up a bank account.
  Bạn có thể bị tác động bởi vụ việc này ngay cả khi bạn chưa từng nghe nói tới Equifax, bởi vì công ty này theo dõi tát cả mọi người - những người vay nợ, cầm cố hoặc mở tài khoản ngân hàng
 • 02:15
  Lawsuits are expected over this. Equifax has been accused of not doing enough to protect people's information from potential hancks.
  Việc kiện tụng là không thể tránh được. Equifax đã bị cáo buộc không là đủ những gì cần thiếc để bảo vệ thông tin của mọi người bởi sự xâm nhập có thể xảy ra.
 • 02:22
  The agency is offering free temporary credit monitoring to those who might have been affected.
  Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng tạm thời miễn phí cho những người có thể bị ảnh hưởng.
 • 02:27
  Experts say people should sign up for that to check their own credit records and they consider freezing their credit, which can make it harder for someone else to use your name to open an account.
  Các chuyên gia nói bạn nên sử dụng dịch vụ đó để kiểm tra kê khai tín dụng của chính mình và cũng nên nghĩ tới việc đóng băng tín dụng của họ - một việc sẽ cản trở người khác sử dụng tên của mình để mở tài khoản ngân hàng.

  Equifax hack: What can happen?

  • trustworthiness /ˈtrʌstˌwɜː.ði.nəs/ danh từ
   tính chất đáng tin cậy
  • information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ danh từ
   tin tức, tài liệu; kiến thức
  • comment /ˈkɒm.ent/ nội động từ
   bình luận
  • monitor /ˈmɒn.ɪ.tər/ động từ
   giám sát
  • sensitive /ˈsen.sɪ.tɪv/ tính từ
   nhạy cảm
  • trouble /ˈtrʌb.əl/ danh từ
   tình trạng bất an, tình trạng rắc rối, tình trạng lộn xộn, tình trạng rối loạn
  • temporary /ˈtem.pər.ər.i/ tính từ
   tạm thời, nhất thời, lâm thời
  • records /'rekɔ:d/ danh từ
   sự ghi chép
  • announce /əˈnaʊns/ ngoại động từ
   công bố, tuyên bố
  • database /ˈdeɪ.tə.beɪs/ Noun
   cơ sở dữ liệu