giây
1.0

Global warming 'threatens Swiss Alps'

 • 00:01
  Scenes like could soon be a thing of the past.
  Những cnahr tượng như thế này sẽ sớm lùi vào quá khứ.
 • 00:05
  At least in Switzerland, where the ice is melting on one of Europe’s biggest glaciers.
  Ít nhất là ở Áo, nơi băng đang tan trên những sông băng lớn nhất châu Âu.
 • 00:10
  Scientists warn that within 80 years the sea of ice now
  Các nhà khoa học cảnh báo trong vòng 80 năm nữa, biển băng hiện nay
 • 00:13
  known as the Great Aletsch Glacier could be reduced to a body of water.
  được biết đến với cái tên Sông băng Aletsch sẽ chỉ còn là một vùng nước.
 • 00:20
  Global warming is said to be greatly endangering Switzerland’s 1,800 glaciers,
  Sự nóng lên toàn cầu được cho là đang đe doạ lớn đến 1800 sông băng ở Áo,
 • 00:26
  almost all of which are melting at a frightening speed, it’s reported.
  phần lớn chúng đang tan ở một tốc độ kinh hoàng, theo báo cáo.
 • 00:30
  If it melted entirely, the Great Aletsch could supply every single person on Earth
  nếu tan hoàn toàn, Sông băng Aletsch có thể cung cấp cho mỗi người trên Trái Đất
 • 00:36
  with a litre of water every day for six years.
  một lít nước mỗi ngày trong vòng sáu năm.