• If you thought Google stopped tracking you after you turned off location services in your phone, think again.
  Nếu bạn nghĩ Google ngừng lần dấu bạn sau khi bạn tắt các dịch vụ liên quan đến vị trí trên điện thoại thì hãy nghĩ lại nhé.
 • An investigation by the Associated Press found that each time you turn on maps
  Một cuộc điều tra bởi Associated Press đã chỉ ra rằng mỗi khi bạn bật dịch vụ bản đồ
 • check the weather or use their web browser, Big Google is watching you.
  kiểm tra thông tin về thời tiết hoặc dùng trình duyệt web của họ, Google đang dõi theo bạn.
 • The company claims that for a perfect life, just turn off Location History.
  Công ty này cho biết, để cuộc sống của bạn hoàn hảo thì hãy tắt lịch sử định vị.
 • "There's a discrepancy between what people can understand and what companies are doing.
  "Có sự khác nhau giữa điều mà mọi người có thể hiểu và việc các công ty đang làm.
 • And I think the perfect example is you express your choices,
  và tôi nghĩ ví dụ hoàn hảo nhất chính là bạn thì tự mình đưa ra các lựa chọn,
 • you went the extra way and went through the preferences and decided you don't want location to be tracked,
  cố gắng xem xét các mục ưa thích và quyết định rằng bạn không muốn vị trí của mình bị theo dõi,
 • and a company is still tracking you.
  và rồi một công ty vẫn cứ lần theo bạn.
 • So, it goes beyond the expectation or the reasonable expectation of people."
  Vậy là nó đã vượt quá sự mong mỏi hay sự mong mỏi một cách đúng mức từ phía mọi người."
 • Last year, the online news site Quartz revealed that Google was tracking Android users
  Năm ngoái, trang tin tức trực tuyến Quartz đã tiết lộ rằng Google đang theo dấu những người dùng Android
 • by collecting the addresses of nearby cellphone towers even if location services were off.
  bằng cách thu thập các địa chỉ của những tháp phát sóng điện thoại xung quang ngay cả khi các dịch vụ liên quan tới định vị đã được tắt.