• What you're doing,
  Thứ bạn đang làm,
 • right now, at this very moment,
  Ngay bây giờ, tại thời điểm này,
 • is killing you.
  Đang giết chết bạn.
 • More than cars or the Internet
  Ngày càng có nhiều ô tô hay Internet
 • or even that little mobile device we keep talking about,
  Hay thậm chí là thiết bị điện tử nhỏ bé mà chúng ta đang nói,
 • the technology you're using the most almost every day
  Công nghệ bạn đang sử dụng gần như mỗi ngày
 • is this, your tush.
  Là đây, sau mông của bạn.
 • Nowadays people are sitting 9.3 hours a day,
  Ngày nay mọi người ngồi khoảng 9.3 tiếng/ngày,
 • which is more than we're sleeping, at 7.7 hours.
  Nhiều hơn thời gian chúng ta ngủ, là 7.7 tiếng.
 • Sitting is so incredibly prevalent,
  Việc ngồi là vô cùng phổ biến,
 • we don't even question how much we're doing it,
  Thậm chí chúng ta không tự hỏi là tại sao chúng ta lại làm việc đó,
 • and because everyone else is doing it,
  Và bởi vì những người khác cũng đều làm,
 • it doesn't even occur to us that it's not okay.
  Nên thậm chí nó trông không có vẻ gì là bất ổn với chúng ta.
 • In that way, sitting has become
  Theo cách này, việc ngồi đã trở thành
 • the smoking of our generation.
  Khói thuốc của thế hệ chúng ta.
 • Of course there's health consequences to this,
  Tất nhiên có những hệ lụy sức khỏe cho vấn đề này,
 • scary ones, besides the waist.
  Những hệ lụy đáng sợ, tồn tại bên cạnh
 • Things like breast cancer and colon cancer
  Những thứ như ung thư vú và ung thư ruột
 • are directly tied to our lack of physical [activity],
  Đang trực tiếp gắn liền với việc thiếu vận động,
 • Ten percent in fact, on both of those.
  Trên thực tế 10% cho 2 loại trên.
 • Six percent for heart disease,
  6% cho bệnh tim,
 • seven percent for type 2 diabetes,
  7% cho tiểu đường loại 2,
 • which is what my father died of.
  Đây cũng nguyên nhân cha tôi qua đời.
 • Now, any of those stats should convince each of us
  Giờ đây, bất kì điều gì cũng nên thuyết phục chúng ta
 • to get off our duff more,
  Tránh xa chỗ ngồi nhiều hơn,
 • but if you're anything like me, it won't.
  Nhưng nếu bạn là gì cũng được như tôi, thì không cần
 • What did get me moving was a social interaction.
  Điều làm tôi suy nghĩ chính là tương tác xã hội
 • Someone invited me to a meeting,
  Ai đó đã mời tôi đến 1 cuộc họp,
 • but couldn't manage to fit me in
  Nhưng không cố gang để khiến tôi hòa nhập
 • to a regular sort of conference room meeting, and said,
  Vào một căn phòng họp, và nói,
 • "I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then?"
  “Tôi phải đưa chó đi dạo ngày mai. Bạn có thể đến không?”
 • It seemed kind of odd to do,
  Có vẻ hơi kì cục,
 • and actually, that first meeting, I remember thinking,
  Và thực sự, cuộc họp đầu tiên đó, tôi nhớ rằng mình đã nghĩ,
 • "I have to be the one to ask the next question,"
  “Tôi phải là người hỏi câu hỏi kế tiếp,”
 • because I knew I was going to huff and puff
  Bởi vì tôi biết tôi sẽ bấn loạn
 • during this conversation.
  Trong suốt cuộc nói chuyện này
 • And yet, I've taken that idea and made it my own.
  Và tuy nhiên, tôi đã lấy ý tưởng đó và biến nó thành của mình
 • So instead of going to coffee meetings
  Vậy nên thay vì đi đến những cuộc gặp uống cà phê
 • or fluorescent-lit conference room meetings,
  Hay những phòng họp hội nghị sáng ánh đèn,
 • I ask people to go on a walking meeting,
  Tôi sẽ bảo mọi người tham dự một cuộc họp đi bộ,
 • to the tune of 20 to 30 miles a week.
  Khoảng 20 đến 30 dặm một tuần.
 • It's changed my life.
  Điều này đã thay đổi cuộc sống của tôi.
 • But before that, what actually happened was,
  Nhưng trước đó, điều thực sự xảy ra đó là,
 • I used to think about it as,
  Tôi đã từng nghĩ về điều này như là,
 • you could take care of your health,
  Bạn có thể chăm sóc cho sức khỏe của mình,
 • or you could take care of obligations,
  Hoặc bạn có thể chăm sóc cho các quy tắc,
 • and one always came at the cost of the other.
  Và một thứ luôn luôn là cái giá của thứ còn lại.
 • So now, several hundred of these walking meetings later,
  Vậy bây giờ, sau vài tram cuộc họp đi bộ như thế này,
 • I've learned a few things.
  Tôi đã học được một vài điều.
 • First, there's this amazing thing
  Đầu tiên, có 1 điều tuyệt vời
 • about actually getting out of the box
  Về việc thực sự thoát khỏi chiếc hộp
 • that leads to out-of-the-box thinking.
  Dẫn đến những suy nghĩ vượt ra ngoài.
 • Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works.
  Dù đó là về tự nhiên hay về chính bài tập, thì nó chắc chắn sẽ hoạt động
 • And second, and probably the more reflective one,
  Và thứ hai, chắc chắn là phản ánh hơn,
 • is just about how much each of us
  Đó là mỗi chúng ta
 • can hold problems in opposition
  Có thể giữ được vấn đề phản đối bao nhiêu
 • when they're really not that way.
  Khi chúng thực sự không phải như vậy.
 • And if we're going to solve problems
  Và nếu chúng ta chuẩn bị giải quyết các vấn đề,
 • and look at the world really differently,
  Và nhìn thế giới khác đi,
 • whether it's in governance or business
  Liệu nó còn nằm trong chính quyền hay doanh nghiệp
 • or environmental issues, job creation,
  Hay các vấn đề về môi trường, nghề nghiệp,
 • maybe we can think about how to reframe those problems
  Có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ về cách làm sao để khơi lại những vấn đề đó
 • as having both things be true.
  Khi cả 2 bên đều đúng.
 • Because it was when that happened
  Bởi vì đó là khi điều đó xảy ra
 • with this walk-and-talk idea
  Với ý tưởng đi bộ và nói chuyện
 • that things became doable and sustainable and viable.
  Thì mọi thứ đều trở nên có thể thực hiện được, bền vững, và nhất quán.
 • So I started this talk talking about the tush,
  Vậy nên tôi bắt đầu bài nói này bằng việc nói về cái mông,
 • so I'll end with the bottom line, which is,
  Nên tôi sẽ kết thúc nó cuối dòng, đó là
 • walk and talk.
  Đi bộ và nói chuyện
 • Walk the talk.
  Đi bộ và nói chuyện
 • You'll be surprised at how fresh air drives fresh thinking,
  Bạn sẽ ngạc nhiên về việc lái xe va suy nghĩ tươi mới như thế nào
 • and in the way that you do,
  Và theo cách bạn làm,
 • you'll bring into your life an entirely new set of ideas.
  Bạn sẽ mang đến cho cuộc sống một loạt những ý tưởng hoàn toàn mới.
 • Thank you.
  Xin cảm ơn.
 • (Applause)
  (Applause)
  • Từ vựng device
   device /dɪˈvaɪs/ danh từ
   vật sáng chế ra (để dùng vào mục đích gì); thiết bị, dụng cụ, máy móc
  • Từ vựng prevalent
   prevalent /ˈprev.əl.ənt/ tính từ
   thường thấy, thịnh hành, đang lưu hành
  • Từ vựng occur
   occur /əˈkɜːr/ nội động từ
   xảy ra, xảy đên
  • Từ vựng generation
   generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ danh từ
   thế hệ, đời
  • Từ vựng consequences
   consequences /'kɒnsikwəns/ danh từ
   hậu quả, kết quả
  • Từ vựng breast
   breast /brest/ danh từ
   ngực
  • Từ vựng disease
   disease /dɪˈziːz/ danh từ
   bệnh, bệnh tật
  • Từ vựng diabetes
   diabetes /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ danh từ
   (y học) bệnh đái đường
  • Từ vựng convince
   convince /kənˈvɪns/ ngoại động từ
   làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục
  • Từ vựng interaction
   interaction /ˌɪn.təˈræk.ʃən/ danh từ
   tác động qua lại
  • Từ vựng conference
   conference /ˈkɒn.fər.əns/ danh từ
   hội nghị
  • Từ vựng opposition
   opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/ danh từ
   sự đối lập, sự đối nhau
  • Từ vựng sustainable
   sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ tính từ
   có thể chịu đựng được