• At 7:45 a.m., I open the doors to a building
  7 giờ 45 phút sáng, tôi mở cánh cửa bước vào một tòa nhà
 • dedicated to building, yet only breaks me down.
  chú tâm vào nó, nơi làm tôi xao động
 • I march down hallways cleaned up after me every day
  Tôi đi dọc những hành lang đã được lau chùi hàng ngày
 • by regular janitors,
  bởi những người gác cổng
 • but I never have the decency to honor their names.
  nhưng tôi chưa bao giờ có quyền vinh danh họ.
 • Lockers left open like teenage boys' mouths
  Những chiếc tủ khóa bị mở toang như những chiếc miệng há hốc của những cậu nam sinh
 • when teenage girls wear clothes that covers
  khi nhìn thấy các nữ sinh trong những bộ trang phục
 • their insecurities but exposes everything else.
  che kín sự yếu đuối của họ mà lại phô bày tất cả những thứ còn lại.
 • Masculinity mimicked by men who grew up with no fathers,
  Nam tính được giả tạo bởi những người đàn ông lớn lên không cha ,
 • camouflage worn by bullies who are dangerously armed
  dưới lớp hoá trang là những tên đầu gấu nguy hiểm được trang bị vũ trang
 • but need hugs.
  nhưng lại cần những cái ôm.
 • Teachers paid less than what it costs them to be here.
  Giáo viên được trả lương ít hơn số tiền họ phải trả để đến đây.
 • Oceans of adolescents come here to receive lessons
  Nhiều thanh thiếu niên đến đây để được học tập
 • but never learn to swim,
  nhưng chưa bao giờ được học bơi,
 • part like the Red Sea when the bell rings.
  tại một nơi như Biển Đỏ khi chuông vang lên.
 • This is a training ground.
  Đây là sân đào tạo.
 • My high school is Chicago,
  Trường trung học của tôi là Chicago,
 • diverse and segregated on purpose.
  đa dạng và tụ hội về chung một mục đích
 • Social lines are barbed wire.
  Những mối quan hệ xã hội giống như dây thép gai.
 • Labels like "Regulars" and "Honors" resonate.
  Những cái mác như "Bình thường" hay "Danh giá" cộng hưởng lại.
 • I am an Honors but go home with Regular students
  Tôi là một người Danh giá nhưng về nhà với những học sinh Bình thường
 • who are soldiers in territory that owns them.
  là những người lính nơi trên lãnh thổ của chính họ.
 • This is a training ground to sort out the Regulars
  Đây là sân đào tạo để phân loại những cái Bình thường,
 • from the Honors, a reoccurring cycle
  những cái Danh giá, một chu kì luôn lặp lại
 • built to recycle the trash of this system.
  được xây dựng để tái chế rác thải của hệ thống này.
 • Trained at a young age to capitalize,
  Được học cách viết hoa từ nhỏ,
 • letters taught now that capitalism raises you
  những chữ cái dạy bạn rằng chủ nghĩa tư bản nuôi lớn bạn
 • but you have to step on someone else to get there.
  nhưng bạn phải dẫm lên một ai đó khác để đạt được mục đích.
 • This is a training ground where one group
  Đây là sân đào tạo nơi mà một nhóm
 • is taught to lead and the other is made to follow.
  được dạy để dẫn đầu và nhóm còn lại được dạy để theo sau.
 • No wonder so many of my people spit bars,
  Đừng hỏi tại sao có quá nhiều người phỉ nhổ chướng ngại,
 • because the truth is hard to swallow.
  vì sự thật thì khó mà chấp nhận.
 • The need for degrees has left so many people frozen.
  Nhu cầu về bằng cấp đã làm cho nhiều người đóng băng.
 • Homework is stressful,
  Bài tập về nhà thì căng thẳng,
 • but when you go home every day and your home is work,
  nhưng khi về nhà mỗi ngày thì nhà là công việc,
 • you don't want to pick up any assignments.
  bạn không muốn làm bài được giao trên lớp nữa.
 • Reading textbooks is stressful,
  Đọc sách giáo khoa thì căng thẳng
 • but reading does not matter when you feel
  nhưng việc đọc lại không phiền phức mấy khi bạn cảm thấy
 • your story is already written,
  câu chuyện của mình đã được viết ra,
 • either dead or getting booked.
  dù nó có chết yểu hay được xuất bản đi chăng nữa.
 • Taking tests is stressful,
  Làm bài kiểm tra thì căng thẳng,
 • but bubbling in a Scantron does not stop
  nhưng việc sử dụng web Scantron thì không thể ngăn
 • bullets from bursting.
  cho đạn khỏi nổ.
 • I hear education systems are failing,
  Tôi có nghe thấy hệ thống giáo dục đang ngày càng đi xuống,
 • but I believe they're succeeding at what they're built to do --
  bnhưng tôi tin rằng họ đang thành công với mà họ được huấn luyện để thực hiện
 • to train you, to keep you on track,
  đào tạo bạn, giữ bạn đi đúng hướng,
 • to track down an American dream that has failed
  tìm ra giấc mơ Mĩ mà đã làm thất vọng
 • so many of us all.
  rất nhiều người trong số chúng ta
 • (Applause)
  (vỗ tay)
  • Từ vựng decency
   decency /ˈdiː.sən.si/ danh từ
   sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi
  • Từ vựng camouflage
   camouflage /ˈkæm.ə.flɑːʒ/ danh từ
   sự nguỵ trang
  • Từ vựng masculinity
   masculinity /ˌmæs.kjəˈlɪn.ə.ti/ danh từ
   tính chất đực; tính chất đàn ông
  • Từ vựng adolescent
   adolescent /ˌæd.əˈles.ənt/ tính từ
   đang tuổi thanh niên, trẻ
  • Từ vựng segregate
   segregate /ˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/ động từ
   tách riêng, chia riêng ra
  • Từ vựng label
   label /ˈleɪ.bəl/ danh từ
   nhãn, nhãn hiệu
  • Từ vựng resonate
   resonate /ˈrez.ən.eɪt/ nội động từ
   vang âm; dội tiếng
  • Từ vựng education
   education /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ danh từ
   sự giáo dục, sự cho ăn học
  • Từ vựng succeed
   succeed /səkˈsiːd/ nội động từ
   thành công
  • Từ vựng capitalize
   capitalize /ˈkæp.ɪ.təl.aɪz/ ngoại động từ
   viết bằng chữ hoa, in bằng chữ hoa