giây
1.0

How can technology transform the human body?

 • 00:11
  I call myself a body architect.
  Tôi gọi mình là người kiến trúc cơ thể
 • 00:14
  I trained in classical ballet
  Tôi đã từng học múa bale cổ điển
 • 00:15
  and have a background in architecture and fashion.
  và có kinh nghiệm trong ngành kiến trúc và thời trang
 • 00:18
  As a body architect, I fascinate with the human body
  Như 1 nhà kiến trúc sư cơ thể, tôi mê hoặc với cơ thể con người
 • 00:21
  and explore how I can transform it.
  và khám phá xem tôi có thể biến đổi nó như thế nào .
 • 00:24
  I worked at Philips Electronics
  Tôi đã từng làm ở công ty điện Phillip
 • 00:27
  in the far-future design research lab,
  ở phòng nghiên cứu "Thiết kế tương lai",
 • 00:29
  looking 20 years into the future.
  nhìn về tương lai 20 năm tới.
 • 00:31
  I explored the human skin, and how technology can transform the body.
  Tôi tìm hiểu về da con người, và công nghệ có thể biến đổi cơ thể như thế nào
 • 00:35
  I worked on concepts like an electronic tattoo,
  Tôi làm việc với khái niệm như là một hình xăm điên tử,
 • 00:39
  which is augmented by touch,
  mà có thể tăng kích thước bằng cách chạm vào,
 • 00:41
  or dresses that blushed and shivered with light.
  hoặc mặc nó với sự đỏ mặt hoặc rung động bằng ánh sáng .
 • 00:44
  I started my own experiments.
  Tôi đã bắt đầu thí nghiệm của mình.
 • 00:47
  These were the low-tech approaches to the high-tech conversations I was having.
  Đây là các cách tiếp cận công nghệ thấp đến giao tiếp công nghệ cao.
 • 00:51
  These are Q-tips stuck to my roommate with wig glue.
  Đây là Q-tips dính lên người bạn cùng phòng tôi với keo tóc giả.
 • 00:55
  (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • 00:58
  I started a collaboration with a friend of mine, Bart Hess --
  Tôi bắt đầu hợp tác với 1 người bạn của tôi, Bart Hes --
 • 01:02
  he doesn't normally look like this --
  -- bình thường anh ta không giống thế này --
 • 01:04
  and we used ourselves as models.
  -- và chúng tôi thường sử dụng mình như 1 những người mẫu.
 • 01:07
  We transformed our apartments into our laboratories,
  Chúng tôi biến căn hộ của mình thành phòng thí nghiệm,
 • 01:10
  and worked in a very spontaneous and immediate way.
  và làm việc theo 1 cách rất tự nhiên và trực tiếp.
 • 01:13
  We were creating
  Chúng tôi đã tạo ra
 • 01:16
  visual imagery provoking human evolution.
  hình ảnh trực quan khiêu khích sự tiến hóa của loài người.
 • 01:18
  Whilst I was at Philips, we discussed this idea of a maybe technology,
  Khi còn ở Phillip, chúng tôi thảo tuận ý tưởng nay có thể là một công nghệ,
 • 01:23
  something that wasn't either switched on or off, but in between.
  1 thứ mà không cần phải bật hay tắt, mà là ở giữa.
 • 01:26
  A maybe that could take the form of a gas or a liquid.
  1 thứ có thể có hình dạng giống một loại khí hay chất lỏng.
 • 01:29
  And I became obsessed with this idea of blurring the perimeter of the body,
  Và tôi bị ám ảnh với ý tưởng làm mờ kích thước của cơ thể,
 • 01:33
  so you couldn't see where the skin ended and the near environment started.
  nên bạn không thể thấy da kết thúc chỗ nào và môi trường bắt đầu ở đâu.
 • 01:37
  I set up my studio in the red-light district
  Tôi bắt đầu gây dựng studio của mình ở vùng ánh sáng-đỏ
 • 01:40
  and obsessively wrapped myself in plumbing tubing,
  và trói bản thân tôi lại với ống dẫn,
 • 01:43
  and found a way to redefine the skin
  và tìm ra 1 cách để định nghĩa lại da
 • 01:46
  and create this dynamic textile.
  và tạo ra sợi dệt động.
 • 01:48
  I was introduced to Robyn, the Swedish pop star,
  Tôi được giới thiệu với Robyn, ngôi sao nhạc pop Thụy Điển
 • 01:53
  and she was also exploring
  và cô ấy đã tìm hiểu
 • 01:55
  how technology coexists with raw human emotion.
  công nghệ cùng tồn tại với cảm xúc chân nguyên thủy của con người như thế nào.
 • 01:58
  And she talked about how technology with these new feathers,
  Và cô ấy nói về công nghệ với loại vật liệu này,
 • 02:01
  this new face paint, this punk, the way that we identify with the world,
  sự trang điểm mới này, cách chúng ta nhận biết thế giới, và
 • 02:04
  and we made this music video.
  chúng tôi đã tạo ra đoạn video ca nhạc này.
 • 02:06
  I'm fascinated with the idea
  Tôi bị thôi miên bởi ý tưởng
 • 02:09
  of what happens when you merge biology with technology,
  về chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn kết hợp sinh học và công nghệ,
 • 02:12
  and I remember reading about this idea of being able to reprogram
  và tôi nhớ đã đọc được ý tưởng này về khả năng tổ chức lại
 • 02:16
  biology, in the future, away from disease and aging.
  sinh học trong tương lai, tránh xa bênh tật và tuổi tác.
 • 02:19
  And I thought about this concept of,
  Và tôi nghĩ về khái niệm,
 • 02:21
  imagine if we could reprogram
  hình dung nêu ta có thể lập trình lại
 • 02:23
  our own body odor, modify and biologically enhance it,
  mùi hương của chúng ta, thay đổi và cải tiến nó về mặt sinh học,
 • 02:27
  and how would that change the way that we communicate with each other?
  và nó sẽ thay đổi cách chúng ta giao tiếp với người xung quanh như thế nào?
 • 02:30
  Or the way that we attract sexual partners?
  Hay cách chúng ta quyến rũ bạn tình?
 • 02:33
  And would we revert back to being more like animals,
  Và chúng ta sẽ ngược lại giống động vật hơn,
 • 02:35
  more primal modes of communication?
  nhiều hơn tính sơ khai của giao tiếp?
 • 02:37
  I worked with a synthetic biologist,
  Tôi làm việc với 1 nhà sinh học tổng hợp,
 • 02:40
  and I created a swallowable perfume,
  và tạo ra 1 viên nước hoa có thể nuốt,
 • 02:43
  which is a cosmetic pill that you eat
  giống như 1 viên thuốc bạn uống
 • 02:46
  and the fragrance comes out through the skin's surface when you perspire.
  và mùi hương lan tỏa ra ngoài qua bề mặt da khi bạn ra mồ hôi.
 • 02:50
  It completely blows apart the way that perfume is,
  Nó thật sự thổi bay đi định nghĩa về nước hoa,
 • 02:54
  and provides a whole new format.
  và tạo ra 1 loại mới hoàn toàn.
 • 02:55
  It's perfume coming from the inside out.
  Đó là nước hoa từ bên trong tỏa ra ngoài
 • 02:58
  It redefines the role of skin, and our bodies become an atomizer.
  Nó định nghĩa lại vai trò của da, và cơ thể trở thành một cỗ máy tỏa hương.
 • 03:01
  I've learned that there's no boundaries,
  Tôi được học rằng nó không có ranh giới,
 • 03:05
  and if I look at the evolution of my work
  và nếu tôi nhìn vào sư phát triển trong công việc của tôi
 • 03:07
  i can see threads and connections that make sense.
  Tôi có thể thấy sợi dây liên kết và nó hoàn toàn có ý nghĩa
 • 03:11
  But when I look towards the future,
  Nhưng khi tôi nhìn vào tương lai,
 • 03:13
  the next project is completely unknown and wide open.
  dự án tiếp theo hoàn toàn chưa xác định và để mở
 • 03:16
  I feel like I have all these ideas existing embedded inside of me,
  Tôi cảm giác như tôi có tất cả ý tưởng đang tồn tại sâu trong tôi,
 • 03:20
  and it's these conversations and these experiences
  nó là những cuộc nói chuyện và những kinh nghiệm
 • 03:23
  that connect these ideas, and they kind of instinctively come out.
  kết nối các ý tưởng, và nó hiện lên theo bản năng
 • 03:29
  As a body architect,
  Như 1 kiến trúc sư cơ thể,
 • 03:31
  I've created this limitless and boundless platform
  Tôi tạo nên nền tảng không có giới hạn
 • 03:33
  for me to discover whatever I want.
  và ranh giới với tôi để khám phá những gì tôi muốn.
 • 03:35
  And I feel like I've just got started.
  Và tôi cảm thây như tôi vừa mới bắt đầu
 • 03:38
  So here's to another day at the office.
  Nên đây sẽ là 1 ngày mới ở văn phòng.
 • 03:41
  (Laughter) (Applause)
  (Tiếng cười) (Vỗ tay)
 • 03:44
  Thank you!
  Xin cảm ơn!
 • 03:47
  Thank you!
  Cảm ơn!

  How can technology transform the human body?

  <p>TED Fellow Lucy McRae is a body architect -- she imagines ways to merge biology and technology in our own bodies. In this visually stunning talk, she shows her work, from clothes that recreate the body&#39;s insides for a music video with pop-star Robyn, to a pill that, when swallowed, lets you sweat perfume.</p>

  • architect /ˈɑː.kɪ.tekt/ danh từ
   kiến trúc sư
  • classical /ˈklæs.ɪ.kəl/ tính từ
   cổ điển
  • architecture /ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/ danh từ
   thuật kiến trúc
  • fashion /ˈfæʃ.ən/ danh từ
   mốt, thời trang
  • fascinate /ˈfæs.ən.eɪt/ ngoại động từ
   thôi miên, làm mê
  • electronic /ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/ tính từ
   (thuộc) điện tử
  • concept /ˈkɒn.sept/ Noun
   khái niệm, quan niệm.
  • collaboration /kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/ Noun
   sự cộng tác.
  • spontaneous /spɒnˈteɪ.ni.əs/ tính từ
   tự phát, tự sinh
  • immediate /ɪˈmiː.di.ət/ tính từ
   lập tức, tức thì, ngay, trước mắt
  • identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ ngoại động từ
   đồng nhất hoá, coi như nhau
  • modify /ˈmɒd.ɪ.faɪ/ ngoại động từ
   sửa đổi, thay đổi
  • attract /əˈtrækt/ ngoại động từ
   thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
  • enhance /ɪnˈhɑːns/ ngoại động từ
   làm tăng, nâng cao,
  • limitless /ˈlɪm.ɪt.ləs/ tính từ
   vô hạn
  • boundless /ˈbaʊnd.ləs/ tính từ
   bát ngát, vô hạn, không bờ bến