giây
1.0

How I fell in love with quasars, blazars and our incredible universe

 • 00:13
  My first love was for the night sky.
  Tình đầu của tôi dành cho bầu trời đêm.
 • 00:16
  Love is complicated.
  Tình yêu thật phức tạp.
 • 00:17
  You're looking at a fly-through of the Hubble Space Telescope Ultra-Deep Field,
  Bạn đang nhìn xuyên qua kính viễn vọng không gian Hubble Ultra-Deep Field,
 • 00:22
  one of the most distant images of our universe ever observed.
  một trong những hình ành xa nhất của vũ trụ ta từng được quan sát.
 • 00:26
  Everything you see here is a galaxy,
  Mọi thứ bạn đang xem ở đây là một dải ngân hà,
 • 00:29
  comprised of billions of stars each.
  gồm hàng triệu ngôi sao trên mỗi dải.
 • 00:32
  And the farthest galaxy is a trillion, trillion kilometers away.
  Và dải xa nhất cách 1 nghìn tỉ 1 nghìn tỉ kilomet.
 • 00:37
  As an astrophysicist, I have the awesome privilege of studying
  Là nhà thiên văn học, tôi có đặc ân tuyệt vời là được nghiên cứu
 • 00:40
  some of the most exotic objects in our universe.
  một vài vật thể kỳ lạ trong vũ trụ của chúng ta.
 • 00:44
  The objects that have captivated me from first crush throughout my career
  Các vật thể từng hấp dẫn tôi từ lần va chạm đầu tiên trong sự nghiệp
 • 00:48
  are supermassive, hyperactive black holes.
  là những lỗ đen siêu lớn, không ngừng chuyển động.
 • 00:53
  Weighing one to 10 billion times the mass of our own sun,
  Có khối lượng lớn hơn mặt trời của chúng ta từ 1-10 triệu lần,
 • 00:57
  these galactic black holes are devouring material,
  những lỗ đen thiên hà này là loại vật chất hấp thụ,
 • 01:00
  at a rate of upwards of 1,000 times more
  với tỉ lệ lớn hơn 1.000 lần so với
 • 01:04
  than your "average" supermassive black hole.
  lỗ đen siêu lớn "trung bình" của bạn.
 • 01:07
  (Laughter)
  (Cười)
 • 01:09
  These two characteristics,
  Hai đặc điểm này,
 • 01:11
  with a few others, make them quasars.
  với một vài đặc điểm khác nữa, biến lỗ đen thành chuẩn tinh.
 • 01:14
  At the same time, the objects I study
  Cùng lúc đó, những vật thể tôi nghiên cứu
 • 01:17
  are producing some of the most powerful particle streams
  đang tạo ra một vài dòng hạt mạnh nhất
 • 01:20
  ever observed.
  từng được quan sát.
 • 01:21
  These narrow streams, called jets,
  Những dòng hẹp này được gọi là tia,
 • 01:24
  are moving at 99.99 percent of the speed of light,
  đang chuyển động 99.99% gần bằng tốc độ ánh sáng.
 • 01:29
  and are pointed directly at the Earth.
  và hướng trực tiếp đến Trái đất.
 • 01:33
  These jetted, Earth-pointed, hyperactive and supermassive black holes
  những dòng chảy này, hướng tới Trái Đất, hoạt động mạnh mẽ và những siêu lỗ đen
 • 01:39
  are called blazars, or blazing quasars.
  được gọi là thiên thể hoặc chuẩn tinh cực sáng.
 • 01:43
  What makes blazars so special is that they're some of the universe's
  Điều làm cho những thiên thể trở nên đặc biệt là chúng là một trong những
 • 01:47
  most efficient particle accelerators,
  gia tốc hạt hiệu quả nhất của vũ trụ,
 • 01:49
  transporting incredible amounts of energy throughout a galaxy.
  chuyển lượng năng lượng đáng kinh ngạc qua 1 dải ngân hà.
 • 01:54
  Here, I'm showing an artist's conception of a blazar.
  Đây, tôi đang chỉ ra quan niệm của nghệ sĩ về 1 thiên thể.
 • 01:57
  The dinner plate by which material falls onto the black hole
  Đĩa vật chất mà các vật thể rơi vào trong hố đen
 • 02:00
  is called the accretion disc,
  được gọi là đĩa bồi tụ,
 • 02:02
  shown here in blue.
  biểu hiện bằng màu xanh da trời.
 • 02:04
  Some of that material is slingshotted around the black hole
  Một số vật thể bị văng ra xung quanh hố đen
 • 02:07
  and accelerated to insanely high speeds
  và tăng tốc đến tốc độ cao điên cuồng
 • 02:09
  in the jet, shown here in white.
  trong tia, mô tả bằng màu trắng.
 • 02:11
  Although the blazar system is rare,
  Mặc dù hệ thống thiên thể rất hiếm,
 • 02:14
  the process by which nature pulls in material via a disk,
  nhưng quá trình mà lực tự nhiên kéo vào vật chất thông qua đĩa,
 • 02:17
  and then flings some of it out via a jet, is more common.
  và sau đó ném một trong số thiên thể ra ngoài tia, thì phổ biến hơn.
 • 02:21
  We'll eventually zoom out of the blazar system
  Cuối cùng ta sẽ phóng nhỏ hệ thiên thể
 • 02:24
  to show its approximate relationship to the larger galactic context.
  để chỉ ra quan hệ tương đối của nó ở bối cảnh thiên hà lớn hơn.
 • 02:33
  Beyond the cosmic accounting of what goes in to what goes out,
  Bên ngoài vũ trụ gồm những gì hút vào và đẩy ra,
 • 02:38
  one of the hot topics in blazar astrophysics right now
  một trong những chủ đề nóng trong thiên văn thiên thể hiện nay
 • 02:41
  is where the highest-energy jet emission comes from.
  là phát thải năng lượng tia cao nhất đến từ đâu.
 • 02:45
  In this image, I'm interested in where this white blob forms
  Trong hình này, tôi quan tâm đến nơi đốm trắng này hình thành và nếu,
 • 02:48
  and if, as a result, there's any relationship between the jet
  kết quả là, có quan hệ giữa các tia
 • 02:52
  and the accretion disc material.
  và vật chất của đĩa bồi tụ.
 • 02:55
  Clear answers to this question
  Câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này
 • 02:57
  were almost completely inaccessible until 2008,
  là đến 2008 hầu như vẫn chưa hoàn toàn tiếp cận được,
 • 03:00
  when NASA launched a new telescope that better detects gamma ray light --
  khi NASA công bố 1 loại kính thiên văn mới có thể phát hiện tia gama tốt hơn-
 • 03:04
  that is, light with energies a million times higher
  nghĩa là - ánh sáng có nguồn năng lượng cao hơn 1 triệu lần
 • 03:07
  than your standard x-ray scan.
  so với máy quét x-quang chuẩn.
 • 03:10
  I simultaneously compare variations between the gamma ray light data
  Đồng thời, tôi so sánh sự biến đổi giữa dữ liệu tia gama và dữ liệu ánh sáng
 • 03:14
  and the visible light data from day to day and year to year,
  nhìn thấy được từ ngày qua ngày, năm qua năm,
 • 03:18
  to better localize these gamma ray blobs.
  để khoanh vùng tốt hơn những đốm tia gama này.
 • 03:21
  My research shows that in some instances,
  Nghiên cứu của tôi cho thấy rằng trong một số trường hợp,
 • 03:24
  these blobs form much closer to the black hole
  những đốm trắng hình thành gần với hố đen
 • 03:27
  than we initially thought.
  hơn chúng ta nghĩ trước đây.
 • 03:29
  As we more confidently localize
  Khi chúng tôi tự tin hơn để khoanh vùng
 • 03:31
  where these gamma ray blobs are forming,
  nơi những đốm tia gama đang hình thành,
 • 03:34
  we can better understand how jets are being accelerated,
  chúng ta có thể hiểu nhiều hơn cách các tia đang được tăng tốc,
 • 03:37
  and ultimately reveal the dynamic processes
  và cuối cùng lộ ra các quy trình động lực
 • 03:40
  by which some of the most fascinating objects in our universe are formed.
  mà một vài trong số vật thể đầy mê hoặc nhất trong vũ trụ được hình thành
 • 03:45
  This all started as a love story.
  Điều này bắt đầu như câu chuyện tình yêu.
 • 03:49
  And it still is.
  Và nó vẫn vậy.
 • 03:51
  This love transformed me from a curious, stargazing young girl
  Tình yêu này chuyển biến tôi từ 1 cô gái trẻ tò mò,
 • 03:55
  to a professional astrophysicist,
  ngắm sao thành 1 chuyên gia thiên văn học,
 • 03:57
  hot on the heels of celestial discovery.
  nóng lòng trên bước đường khám phá vũ trụ.
 • 04:00
  Who knew that chasing after the universe
  Ai đã biết rằng theo đuổi vũ trụ
 • 04:03
  would ground me so deeply to my mission here on Earth.
  đã đặt tôi đi sâu vào sứ mệnh của mình trên Trái đất.
 • 04:06
  Then again, when do we ever know where love's first flutter
  Và 1 lần nữa, khi chúng ta thực sự biết rung động tình đầu
 • 04:10
  will truly take us.
  sẽ thực sự đưa ta đi đâu
 • 04:11
  Thank you.
  Cảm ơn.
 • 04:13
  (Applause)
  (Vỗ tay)

  How I fell in love with quasars, blazars and our incredible universe

  • complicated /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/ tính từ
   phức tạp, rắc rối
  • universe /ˈjuː.nɪ.vɜːs/ danh từ
   vũ trụ, vạn vật; thế giới, thiên hạ, thế gian
  • distant /ˈdɪs.tənt/ tính từ
   xa, cách, xa cách
  • observe /əbˈzɜːv/ động từ
   quan sát, nhận xét, theo dõi
  • telescope /ˈtel.ɪ.skəʊp/ danh từ
   kính thiên văn
  • trillion /ˈtrɪl.jən/ danh từ
   một ngàn tỷ
  • privilege /ˈprɪv.əl.ɪdʒ/ danh từ
   đặc quyền, đặc ân
  • hyperactive /ˌhaɪ.pərˈæk.tɪv/ Adjective
   hiếu động thái quá
  • exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/ tính từ
   kỳ lạ, kỳ cục; đẹp kỳ lạ
  • narrow /ˈnær.əʊ/ tính từ
   hẹp, chật hẹp, eo hẹp
  • blazing /ˈbleɪ.zɪŋ/ tính từ
   nóng rực; cháy sáng, rực sáng, sáng chói
  • conception /kənˈsep.ʃən/ danh từ
   quan niệm, nhận thức
  • incredible /ɪnˈkred.ə.bəl/ tính từ
   không thể tin được
  • emission /iˈmɪʃ.ən/ danh từ
   sự phát ra (ánh sáng, nhiệt...), sự bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi...)
  • accretion /əˈkriː.ʃən/ danh từ
   sự lớn dần lên, sự phát triển dần lên,
  • inaccessible /ˌɪn.əkˈses.ə.bəl/ tính từ
   không tới được, không tới gần được; không vào được
  • localize /ˈləʊ.kəl.aɪz/ ngoại động từ
   hạn định vào một nơi, hạn định vào một địa phương
  • dynamic /daɪˈnæm.ɪk/ tính từ ((cũng) dyna
   (thuộc) động lực
  • flutter /ˈflʌt.ər/ ngoại động từ
   kích động; làm bối rối, làm xao xuyến, làm xốn xang