• Some 17 years ago, I became allergic to Delhi's air.
  17 năm trước đây, tôi bỗng bị dị ứng với không khí của Đê-li
 • My doctors told me that my lung capacity
  Bác sĩ nói với tôi rằng dung tích phổi của tôi
 • had gone down to 70 percent,
  Đã giảm xuống còn 70%,
 • and it was killing me.
  Và điều này đang giết tôi.
 • With the help of IIT,
  Với sự giúp đỡ của IIT,
 • TERI, and learnings from NASA,
  TERI, và những bài học từ NASA,
 • we discovered that there are three
  Chúng tôi đã khám phá ra rằng có 3
 • basic green plants,
  Loại cây xanh cơ bản,
 • common green plants, with which
  Các cây xanh thông thường, mà nhờ chúng
 • we can grow all the fresh air
  Chúng ta có thể nuôi dưỡng không khí trong lành
 • we need indoors to keep us healthy.
  Chúng ta cần ở trong nhà để được khỏe mạnh.
 • We've also found that you can
  Chúng tôi cũng tìm thấy rằng bạn có thể
 • reduce the fresh air requirements
  Giảm mức yêu cầu không khí trong lành
 • into the building, while maintaining
  Trong các tòa nhà, khi duy trì
 • industry indoor air-quality standards.
  iCác tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà
 • The three plants are Areca palm,
  Ba loại cây đó là cây cọ Areca,
 • Mother-in-Law's Tongue and money plant.
  Cây lưỡi hổ và cây tiền.
 • The botanical names are in front of you.
  Các tên gọi hữu cơ đang ở trước bạn.
 • Areca palm is a plant which
  Cây cọ Areca là một loại thực vật
 • removes CO2 and converts it into oxygen.
  Đã loại bỏ khí CO2 và chuyển nó thành khí oxy.
 • We need four shoulder-high plants per person,
  Chúng ta cần 4 cây cao bằng vai cho mỗi người,
 • and in terms of plant care,
  Về vấn đề chăm sóc cây,
 • we need to wipe the leaves
  Chúng ta cần lau lá
 • every day in Delhi, and perhaps
  Hàng ngày khi ở Đê-li, và có lẽ là
 • once a week in cleaner-air cities.
  Một lần một tuần khi ở những thành phố khác có không khí sạch hơn.
 • We had to grow them in vermi manure,
  Chúng ta phải trồng cây trong các bình thủy dưỡng,
 • which is sterile, or hydroponics,
  Khô cằn, hay có nhiều dinh dưỡng,
 • and take them outdoors every three to four months.
  Và mang cây ra ngoài sau 3-4 tháng.
 • The second plant is Mother-in-law's Tongue,
  Cây thứ hai là cây lưỡi hổ,
 • which is again a very common plant,
  Vốn là một loại thực vật rất phổ biến,
 • and we call it a bedroom plant,
  Và chúng ta gọi nó là cây phòng ngủ,
 • because it converts CO2 into oxygen at night.
  Bởi vì nó biến đổi CO2 thành oxy vào ban đêm.
 • And we need six to eight waist-high plants per person.
  Và chúng ta cần từ 6-8 cây cao đến thắt lưng cho mỗi người.
 • The third plant is money plant,
  Cây thứ ba là cây tiền,
 • and this is again a very common plant;
  Và đây cũng lại là 1 loài thực vật rất phổ biến;
 • preferably grows in hydroponics.
  Tối ưu nhất là được trồng ở vùng thủy sinh.
 • And this particular plant removes formaldehydes
  Loại cây đặc trưng này thay thế cho formaldehydes
 • and other volatile chemicals.
  Các loại hóa chất màu mỡ khác.
 • With these three plants,
  Với 3 loại thực vật này,
 • you can grow all the fresh air you need.
  Bạn có thể thu được tất cả những nguồn không khí sạch mà bạn cần.
 • In fact, you could be in a bottle
  Thực tế là bạn có thể để nó vào trong 1 cái chai
 • with a cap on top, and you would not die at all,
  Với nắp đậy ở trên, và nó sẽ không chết,
 • and you would not need any fresh air.
  Nó cũng sẽ không cần không khí sạch.
 • We have tried these plants at our
  Chúng tôi đã thử những loài thực vật này ở
 • own building in Delhi, which is a
  Tòa nhà của chúng tôi tại Đê-li,
 • 50,000-square-feet, 20-year-old building.
  Rộng 50.000 feet vuông, tòa nhà 20 năm tuổi.
 • And it has close to 1,200 such plants for 300 occupants.
  Và nó cần khoảng 1.200 cây như vậy cho 300 dân cư.
 • Our studies have found that there is
  Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy có
 • a 42 percent probability of one's blood oxygen
  42% khả năng lượng oxy trong máu của 1 người
 • going up by one percent if one stays indoors
  Sẽ tăng lên 1% nếu người đó ở trong phòng
 • in this building for 10 hours.
  Của tòa nhà này trong 10 tiếng.
 • The government of India has discovered
  Chính phủ Ấn Độ đã khám phá
 • or published a study to show
  Hoặc xuất bản một nghiên cứu cho rằng
 • that this is the healthiest building in New Delhi.
  Đây là tòa nhà khỏe mạnh nhất tại New Delhi.
 • And the study showed that,
  Và nghiên cứu đã chỉ ra rằng,
 • compared to other buildings,
  So với các tòa nhà khác,
 • there is a reduced incidence of
  Chứng bệnh về mắt đã giảm xuống
 • eye irritation by 52 percent,
  Còn 52%,
 • respiratory systems by 34 percent,
  Bệnh về hệ hô hấp đã giảm còn 34%,
 • headaches by 24 percent,
  Đau đầu giảm 24%,
 • lung impairment by 12 percent and asthma by nine percent.
  Chữa phổi giảm còn 12% và viêm khớp còn 9%.
 • And this study has been published on September 8, 2008,
  Nghiên cứu này cũng được phát hành vào ngày 8/9/2008,
 • and it's available on the government of India website.
  Nó có sẵn trên website của Chính phủ Ấn Độ.
 • Our experience points to an
  Trải nghiệm của chúng tôi
 • amazing increase in human productivity
  Chính là năng suất làm việc của con người đã tăng lên
 • by over 20 percent by using these plants.
  20% bằng việc dùng những loài thực vật này.
 • And also a reduction in energy requirements in buildings
  Năng lượng yêu cầu trong tòa nhà cũng giảm
 • by an outstanding 15 percent, because you need less fresh air.
  Xuống còn 15%, bởi vì bạn cần ít không khí tươi hơn.
 • We are now replicating this in a
  Chúng tôi đang tái thiết lại điều này trong 1
 • 1.75-million-square-feet building,
  Tòa nhà rộng 1.75 triệu feet vuông,
 • which will have 60,000 indoor plants.
  Có khoảng 60.000 cây trong nhà.
 • Why is this important?
  Tại sao điều này lại quan trọng?
 • It is also important for the environment,
  Nó cũng quan trọng với môi trường,
 • because the world's energy
  Bởi vì nhu cầu về nguồn năng lượng của thế giới
 • requirements are expected to grow
  Đang được dự đoán sẽ tăng
 • by 30 percent in the next decade.
  30% vào thập kỉ tới.
 • 40 percent of the world's energy is taken
  40% năng lượng của thế giới đã được sử dụng
 • up by buildings currently,
  Bởi các tòa nhà hiện nay,
 • and 60 percent of the world's population
  60% dân số thế giới
 • will be living in buildings in cities
  Sẽ sống ở các tòa nhà trong tương lai
 • with a population of over one million in the next 15 years.
  Với dân số hơn 1 triệu người trong vòng 15 năm tới.
 • And there is a growing preference for living
  Người ta thích sống
 • and working in air-conditioned places.
  Và làm việc ở những nơi có điều hòa hơn.
 • "Be the change you want to see in the world,"
  “Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.”
 • said Mahatma Gandhi.
  Mahatma Gandhi nói
 • And thank you for listening.
  Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
 • (Applause)
  (Applause)
  • Từ vựng allergic
   allergic /əˈlɜː.dʒɪk/ tính từ
   (y học) dị ứng
  • Từ vựng capacity
   capacity /kəˈpæs.ə.ti/ danh từ
   sức chứa, chứa đựng, dung tích
  • Từ vựng discovered
   discovered /dis'kʌvə[r]/ Adjective
   đã được khám phá ra, hay được xác định thông qua quan sát một cách khoa học
  • Từ vựng requirements
   requirements /ri'kwaiəmənt/ danh từ
   nhu cầu, sự đòi hỏi
  • Từ vựng standards
   standards /'stændəd/ danh từ
   tiêu chuẩn, chuẩn, mẫu
  • Từ vựng botanical
   botanical /bəˈtæn.ɪ.kəl/ tính từ
   (thuộc) thực vật học
  • Từ vựng manure
   manure /məˈnjʊər/ danh từ
   phân bón
  • Từ vựng sterile
   sterile /ˈster.aɪl/ tính từ
   cằn cỗi, khô cằn
  • Từ vựng hydroponics
   hydroponics /ˌhaɪ.drəˈpɒn.ɪks/ danh từ, số nhiều d
   thuật trồng cây trong nước (có pha chất dinh dưỡng)
  • Từ vựng converts
   converts /kən'vɜ:t/ ngoại động từ
   đổi, biến đổi
  • Từ vựng occupants
   occupants /'ɒkjupənt/ danh từ
   người chiếm giữ, kẻ chiếm đóng
  • Từ vựng probability
   probability /ˌprɒb.əˈbɪl.ə.ti/ danh từ
   sự có thể có, sự chắc hẳn, sự có khả năng xảy ra; sự có lẽ đúng, sự có lẽ thật
  • Từ vựng impairment
   impairment /ɪmˈpeə.mənt/ danh từ
   sự làm suy yếu, sự làm sút kém; sự suy yếu, sự sút kém