giây
1.0

Iranian new medium range ballistic missile, the Khoramshahr

 • 00:00
  Iranian television yesterday showed the launch of a new medium range ballistic missile, the Khoramshahr,
  Truyền hình Iran hôm qua đã đưa những hình ảnh về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới có tên Khoramshahr,
 • 00:07
  just days after U.S. President Donald Trump warned that Iran`s missile program
  chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chương trình tên lửa của Iran
 • 00:13
  could lead him to scrap the 2015 nuclear deal negotiated by the Obama administration.
  có thể dẫn đến việc ông huỷ bỏ thoả thuận hạt nhân năm 2015 được thương lượng bởi Obama.
 • 00:20
  State media quoted the head of the Iranian Revolutionary Guard`s aerospace division as saying,
  Truyền thông Mỹ trích lời người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran,
 • 00:26
  the missile, the Khoramshahr, has a range of 2,000 kilometers or 1,250 miles
  tên lủa Khoramshahr, có tầm bắn từ 2000 km đến 1250 dặm
 • 00:33
  and is capable of carrying multiple warheads.
  và có khả năng mang nhiều đầu đạn.
 • 00:37
  A missile with such a range could reach Israel, as well as U.S. military bases in the Middle East.
  Một tên lửa với tầm bắn như vật có thể chạm tới Israel, cũng như những cănc ứ quân sự khác của Mỹ tại Trung Đông.
 • 00:44
  It`s important to note however that Iran in the past has launched missiles with a greater range.
  Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng trước đây Iran đã phóng những tên lửa với tầm bắn xa hơn.
 • 00:50
  Iranian insists that its missile program is strictly for defensive purposes
  Iran vẫn luôn cho rằng chương trình tên lửa của họ hoàn toàn là cho mục đích tự vệ
 • 00:55
  and that its missiles are not designed to carry nuclear warheads.
  và những chương trình về tên lửa ấy không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.
 • 01:00
  Significantly, its missile program is not covered by the 2015 nuclear deal,
  Quan trọng hơn, chương trình tên lửa của họ không bao gồm trong thoả thuận hạt nhân 2015,
 • 01:05
  which was negotiated with the five permanent members of the U.N. Security Council, plus Germany.
  thứ đã được đàm phán với năm thành viên vĩnh viễn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cả Đức.
 • 01:12
  President Trump, who`s repeatedly threatened to scrap the nuclear deal in the past,
  Tổng thống Trump, người liên tục đe doạ xoá bỏ thoả thuận hạt nhân trước đây,
 • 01:18
  has warned that he believes that Iran in the future could fit its missiles with nuclear warheads.
  đã cảnh báo rằng ông tin trong tương lai, Iran có thể sẽ có những tên lửa vừa mang đầu đạn hạn nhân.
 • 01:25
  Responding to the American president, Iranian President Hassan Rouhani speaking at the U.N. General Assembly
  Đáp lại tổng thống Mỹ, tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
 • 01:33
  said in his words it will be a great pity of this agreement were to be destroyed by rogue newcomers to world politics.
  theo lời ông, đó sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc nếu thoả thuận bị huỷ bỏ bở những con ma mới chẳng ra gì trên chính trường thế giới.
 • 01:42
  I`m Ben Wedeman, CNN, reporting from Tokyo.
  Tôi là Ben Wedeman của CNN, đưa tin từ Tokyo.

  Iranian new medium range ballistic missile, the Khoramshahr

  • medium /ˈmiː.di.əm/ tính từ
   trung bình, trung, vừa
  • missile /ˈmɪs.aɪl/ tính từ
   tên lửa
  • aerospace /ˈeə.rə.speɪs/ ...
   hàng không vũ trụ
  • administration /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/ danh từ
   chính phủ, chính quyền
  • multiple /ˈmʌl.tɪ.pəl/ tính từ
   nhiều, nhiều mối, phức tạp
  • warhead /ˈwɔː.hed/ ...
   đầu đạn hạt nhân
  • important /ɪmˈpɔː.tənt/ tính từ
   quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng
  • program /ˈprəʊ.ɡræm/ danh từ
   chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ...)
  • defensive /dɪˈfen.sɪv/ tính từ
   có tính chất bảo vệ, có tính chất phòng thủ
  • permanent /ˈpɜː.mə.nənt/ tính từ ((cũng) perm
   thường trực; cố định
  • agreement /əˈɡriː.mənt/ danh từ
   hiệp định, hiệp nghị