giây
1.0

Long-lost $160 Million Painting Returned to Museum

 • 00:00
  This is What’s Trending Today.
  Đây là mục Xu hướng Ngày nay.
 • 00:04
  An abstract painting called “Woman-Ochre” is a work of the famous Dutch-American artist William de Kooning.
  Một bức hoạ trừu tượng có tên gọi “Woman-Ochre” là mộtt ác phẩm của nghệ sĩ người Hà Lan - Mỹ nổi tiếng William de Kooning.
 • 00:16
  The painting used to hang in The University of Arizona Museum of Art.
  Buwcs tranh trước đây được treo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trường Đại học Arizona.
 • 00:24
  That is until “Woman-Ochre” was stolen from the museum in 1985.
  Đó là trước khi “Woman-Ochre” bị đánh cắp vào năm 1985.
 • 00:35
  It had not been seen since then.
  Từ đó đến nay, không ai thấy nó nữa.
 • 00:39
  But that changed recently when a man who sells artwork and furniture visited a home in a small town in New Mexico.
  Nhưng điều này vừa mới thay đổi khi một người đàn ông bán các tác phẩn nghệ thuật và đồ nội thất đến thăm một căn nhà trong thị trấn nhỏ ở New Mexico.
 • 00:51
  David Van Auker sells old furniture and paintings in his store in Silver City, New Mexico.
  David Van Auker bán đồ dùng và tranh cũ trong cửa hàng của mình ở Silver City, New Mexico.
 • 01:02
  He was invited to a home nearby to see if there was anything he wanted to buy so he could sell it in his store.
  Ông được mờ tới một ngôi nhà để xem liệu có muốn mua gì về bán ở tiệm của mình hay không.
 • 01:13
  At first, Van Auker thought he found a print of the de Kooning painting. Upon a closer look, however, he realized it was real paint on canvas.
  Lúc đầu, Van Auker nghĩ ông đã tìm được một bản sao tranh của de Kooning painting. Tuy vậy, khi xem xét ký hơn, ông nhận ra đó là màu sơn thật trên vải.
 • 01:28
  Van Auker thought perhaps the home’s former owner liked to paint and made a copy.
  Van Auker nghĩ có lẽ chủ cũ của căn nhà thích vẽ và muốn làm một bản sao.
 • 01:38
  Eventually, he bought the painting and everything else in the home for $2,000.
  Cuối cùng, ông mua bức tranh và mọi thứ trong căn nhà với giá 2000 đô-la.
 • 01:47
  When Van Auker put the painting up for sale at his store, some people said they thought it was an original.
  Khi Van Auker đưa tranh ra bán ở cửa hàng, vài người nói họ nghĩ đó là bản gốc.
 • 01:58
  That made him think. So he researched the painting and found a story from a newspaper in Arizona.
  Điều đó làm ông nghĩ ngợi. Sau đó ông nghiên cứu bức tranh và tìm thấy một câu chuyện trên báo ở Arizona.
 • 02:07
  The headline read: “De Kooning Painting Valued at More Than $100 Million Missing for 30 Years.”
  Tiêu đề ghi: “Bức hoạ của De Kooning trị giá hơn 100 triệu đô đã thất lạc 30 năm.”
 • 02:17
  The painting looked exactly like the one he had in his hands.
  Bức tranh nhìn giống hệt bức ông đang có trong tay.
 • 02:23
  So he called the university and told the museum he thought he had its missing painting.
  Vì thế, ông gọi tới trường đại học và nói với bảo tàng rằng có lẽ ông đang giữ bức tranh bị thất lạc.
 • 02:31
  After a number of telephone calls, Van Auker took photos and emailed them to the university.
  Sau một vài cuộc gọi, Van Auker chụp ảnh và gửi chúng tới trường đại học qua email.
 • 02:40
  They were sure he had something important. So the next day, a number of people drove about three hours to Silver City.
  Họ chắc chắn ông đang giữ một thứ quan trọng, nên ngày hôm sau vài người đã lái xe 3 giờ đến Silver City.
 • 02:52
  The group borrowed the painting and brought it back to the school in Tucson.
  Nhóm đó mượn bức tranh và mang nó về ngôi trường ở Tucson.
 • 02:58
  After careful study, they decided it was the original, stolen 32 years ago.
  Sau khi nghiên cứu ký càng, họ đi đến kết luận nó là bản gốc, đã bị đánh cắp 32 năm trước.
 • 03:07
  De Kooning made the painting in the 1950s. A similar painting sold in 2006 for $137.5 million.
  De Kooning vẽ bức tranh vào những năm 1950. Một bức tương tự đã được bán vào năm 2006 với giá 137,5 triệu đô-la.
 • 03:20
  Experts say the recovered “Woman-Ochre” may be worth $160 million.
  Các chuyên gia nói, bức “Woman-Ochre” được phát hiện có thể đáng giá hơn 160 triệu đô.
 • 03:31
  Meg Hagyard is the acting director of the museum. She thanked Van Auker for returning the painting.
  Meg Hagyard là giám đốc bảo tàng. Bà đã cảm ơn Van Auker vì đã trả lại bức vẽ.
 • 03:40
  She called its recovery a “monumental moment for the museum.”
  Bà gọi việc lấy lại được bức tranh là một “khoảnh khắc đáng kỷ niệm của bảo tàng.”
 • 03:45
  Van Auker said the experience of finding the lost painting was “one of the most important moments in my life.”
  Van Auker nói rằng việc tìm ra bức tranh đã mất là “một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”
 • 03:55
  And that’s What’s Trending Today.
  Và đó là Xu hướng Ngày nay.
 • 03:58
  I’m Dan Friedell.
  Tôi là Dan Friedell.