giây
1.0

Love letters to strangers

 • 00:12
  I was one of the only kids in college who had a reason
  Tôi là một trong số những đứa trẻ ở trường có 1 lí do
 • 00:14
  to go to the P.O. box at the end of the day,
  Để đi đến cái hộp thư vào cuối ngày,
 • 00:17
  and that was mainly because my mother has never believed
  Và chủ yếu là bởi vì mẹ tôi chưa bao giờ tin vào
 • 00:19
  in email, in Facebook, in texting or cell phones in general.
  Mail, facebook, tin vào nhắn tin hay điện thoại di động nói chung.
 • 00:23
  And so while other kids were BBM-ing their parents,
  Và trong khi những đứa trẻ khác đang BBM với bố mẹ mình,
 • 00:25
  I was literally waiting by the mailbox
  Tôi chủ yếu dùng hòm mail
 • 00:29
  to get a letter from home to see how the weekend had gone,
  Để nhận thư từ nhà để xem cuối tuần ra sao,
 • 00:31
  which was a little frustrating when Grandma was in the hospital,
  Ít bực bội hơn khi Bà tôi đang ở bệnh viện,
 • 00:34
  but I was just looking for some sort of scribble,
  Nhưng tôi chỉ tìm kiếm một vài điều
 • 00:38
  some unkempt cursive from my mother.
  Từ mẹ của mình.
 • 00:41
  And so when I moved to New York City after college
  Và khi tôi chuyển về New York sau khi ra trường
 • 00:43
  and got completely sucker-punched in the face by depression,
  Và hoàn toàn bị đấm vào mặt bởi trầm cảm,
 • 00:46
  I did the only thing I could think of at the time.
  Tôi đã làm điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ vào lúc đó
 • 00:49
  I wrote those same kinds of letters that my mother had written me
  Tôi viết vài loại thư giống như loại mà mẹ tôi đã viết cho tôi
 • 00:52
  for strangers, and tucked them all throughout the city,
  Cho những người lạ, và rải chúng quanh thành phố,
 • 00:55
  dozens and dozens of them. I left them everywhere,
  Hàng tá hàng tá bức thư. Tôi để chúng ở khắp mọi nơi,
 • 00:58
  in cafes and in libraries, at the U.N., everywhere.
  Trong các quán cà phê và trong thư viện, ở U.N, khắp mọi nơi.
 • 01:02
  I blogged about those letters and the days
  Tôi viết blog về những bức thư và những ngày đó
 • 01:04
  when they were necessary, and I posed
  Khi cần thiết thì tôi tạo
 • 01:06
  a kind of crazy promise to the Internet:
  Lời hứa điên rồ lên mạng:
 • 01:09
  that if you asked me for a hand-written letter,
  Rằng nếu bạn hỏi tôi về một bức thư tay,
 • 01:11
  I would write you one, no questions asked.
  Tôi sẽ viết cho bạn 1 bức, không hỏi thêm câu nào nữa.
 • 01:15
  Overnight, my inbox morphed into this harbor of heartbreak --
  Qua đêm, hộp thư đến của tôi làm nhịp tim tôi chao đảo
 • 01:19
  a single mother in Sacramento, a girl being bullied
  Một người mẹ đơn thân ở Sacramento, một cô gái bị bắt nạt
 • 01:21
  in rural Kansas, all asking me, a 22-year-old girl
  ở vùng nông thông Kansas, tất cả đều hỏi tôi, 1 cô gái 22 tuổi
 • 01:25
  who barely even knew her own coffee order,
  hầu như không biết đến việc tự yêu cầu cà phê,
 • 01:28
  to write them a love letter and give them a reason
  họ yêu cầu tôi viết cho họ 1 lá thư và đưa ra lời khuyên
 • 01:30
  to wait by the mailbox.
  đợi trong hòm thư.
 • 01:33
  Well, today I fuel a global organization
  hôm nay tôi hỗ trợ 1 tổ chức toàn cầu
 • 01:36
  that is fueled by those trips to the mailbox,
  được hỗ trợ bởi những chuyến đi đến hòm thư,
 • 01:38
  fueled by the ways in which we can harness social media
  theo cách chúng ta có thể làm cứng nhắc truyền thông
 • 01:41
  like never before to write and mail strangers letters
  như chưa bao giờ viết thư cho người lạ trước đây,
 • 01:44
  when they need them most, but most of all,
  khi họ cần chúng nhất, nhưng không phải tất cả
 • 01:47
  fueled by crates of mail like this one, my trusty mail crate,
  hỗ trợ bởi những bức thư như bức thư này, người bạn qua mail đáng tin cậy của tôi,
 • 01:51
  filled with the scriptings of ordinary people,
  đầy những người bình thường,
 • 01:55
  strangers writing letters to other strangers not because
  những người lạ viết thư cho những người lạ khác không phải bởi vì
 • 01:57
  they're ever going to meet and laugh over a cup of coffee,
  họ sẽ gặp gỡ và cười đùa qua 1 tách cà phê,
 • 02:00
  but because they have found one another by way of letter-writing.
  mà bởi vì họ đã tìm ra cách để viết thư.
 • 02:04
  But, you know, the thing that always gets me
  bạn biết đấy, mọi thứ luôn khiến tôi
 • 02:05
  about these letters is that most of them have been written
  hiểu về những lá thư đó rằng hầu hết chúng đều được viết
 • 02:09
  by people that have never known themselves loved on a piece of paper.
  bởi những người chưa bao giờ thích 1 mẩu thư nào
 • 02:14
  They could not tell you about the ink of their own love letters.
  họ không thể nói cho bạn về loại mực của những bức thư đó.
 • 02:17
  They're the ones from my generation,
  họ là những người thuộc thế hệ của tôi,
 • 02:19
  the ones of us that have grown up into a world
  những người lớn lên trong thế giới
 • 02:22
  where everything is paperless, and where some
  nơi mà mọi thứ không phải trên giấy tờ, nơi
 • 02:25
  of our best conversations have happened upon a screen.
  những cuộc nói chuyện hay nhất diễn ra trên màn hình.
 • 02:28
  We have learned to diary our pain onto Facebook,
  chúng ta đã học để bày tỏ nỗi đau trên facebook,
 • 02:31
  and we speak swiftly in 140 characters or less.
  và chúng ta có thể nói rất nhanh 140 tính cách hoặc ít hơn
 • 02:35
  But what if it's not about efficiency this time?
  thế nhưng nếu không phải là chuyện đủ hay không thì sao?
 • 02:38
  I was on the subway yesterday with this mail crate,
  Tôi chỉ ở trên tàu điện ngầm hôm qua với bạn qua mail của mình,
 • 02:40
  which is a conversation starter, let me tell you.
  Vốn là người bắt đầu cuộc nói chuyện, để tôi nói cho bạn hay.
 • 02:43
  If you ever need one, just carry one of these. (Laughter)
  Nếu như bạn cần 1 người như vậy, chỉ cần mang 1 bức thư thôi
 • 02:45
  And a man just stared at me, and he was like,
  Một người đàn ông đã nhìn chằm chằm vào tôi, anh ta nói
 • 02:48
  "Well, why don't you use the Internet?"
  “Tại sao cô không dùng Internet?”
 • 02:50
  And I thought, "Well, sir, I am not a strategist,
  Và tôi nghĩ “Thưa ông, tôi không phải là nhà chiến lược,
 • 02:54
  nor am I specialist. I am merely a storyteller."
  Cũng không phải là chuyên gia. Tôi chỉ là 1 người kể chuyện.”
 • 02:58
  And so I could tell you about a woman
  Và tôi sẽ nói với bạn về 1 người phụ nữ
 • 03:00
  whose husband has just come home from Afghanistan,
  Có chồng vừa trở về nhà từ Afghanistan,
 • 03:03
  and she is having a hard time unearthing this thing called conversation,
  Cô ấy đang có 1 khoảng thời gian khó khăn với cái gọi là hội thoại,
 • 03:07
  and so she tucks love letters throughout the house
  Và rồi cô ấy rải những lá thư khắp nhà
 • 03:09
  as a way to say, "Come back to me.
  Như 1 cách nói rằng “Quay lại đây với tôi
 • 03:11
  Find me when you can."
  Hãy tìm tôi khi bạn có thể.”
 • 03:13
  Or a girl who decides that she is going to leave love letters
  Hoặc 1 cô gái đã quyết định rằng sẽ bỏ những bức thứ
 • 03:16
  around her campus in Dubuque, Iowa, only to find
  Quanh trường Dubuque, Iowa, chỉ để tìm
 • 03:19
  her efforts ripple-effected the next day when she walks out
  Động lực để ngày tiếp theo bước ra ngoài
 • 03:22
  onto the quad and finds love letters hanging
  Tìm những bức thư treo
 • 03:24
  from the trees, tucked in the bushes and the benches.
  Trên cây, trong các bụi cỏ và trên ghế tựa
 • 03:28
  Or the man who decides that he is going to take his life,
  Hoặc như 1 người đàn ông đã quyết định dành đời mình
 • 03:31
  uses Facebook as a way to say goodbye
  Sử dụng facebook để nói lời tạm biệt
 • 03:35
  to friends and family.
  Với bạn bè và gia đình
 • 03:36
  Well, tonight he sleeps safely with a stack of letters
  Tối nay anh ấy ngủ ngon lành với 1 bọc thư
 • 03:39
  just like this one tucked beneath his pillow,
  Nhưng lá thư cài dưới gối
 • 03:42
  scripted by strangers who were there for him when.
  Được viết bởi 1 người lạ đã ở đó.
 • 03:45
  These are the kinds of stories that convinced me
  Những câu chuyện như vậy đã thuyết phục tôi
 • 03:47
  that letter-writing will never again need to flip back her hair
  Rằng viết thư sẽ không bao giờ cần nghĩ lại
 • 03:50
  and talk about efficiency, because she is an art form now,
  Nói về sự đầy đủ, bởi vì cô ấy là một người theo nghệ thuật,
 • 03:54
  all the parts of her, the signing, the scripting, the mailing,
  Tất cả những phần trong cô, chữ kí, kịch bản, bức thư
 • 03:57
  the doodles in the margins.
  Trong các lề.
 • 04:00
  The mere fact that somebody would even just sit down,
  Sự thật mà ai đó chỉ ngồi đó,
 • 04:03
  pull out a piece of paper and think about someone
  Lấy ra một mảnh giấy và nghĩ về ai đó
 • 04:05
  the whole way through, with an intention that is so much
  Toàn bộ các cách, với ý định
 • 04:07
  harder to unearth when the browser is up and the iPhone
  Khó hơn nhiều so với việc mở trình duyệt lên và điện thoại
 • 04:10
  is pinging and we've got six conversations rolling in at once,
  lăn lên lăn xuống, chúng ta có 6 cuộc hội thoại cuộn lên cùng lúc,
 • 04:14
  that is an art form
  đó là nghệ thuật
 • 04:15
  that does not fall down to the Goliath of "get faster,"
  không theo Gô-li-át để “nhanh”
 • 04:19
  no matter how many social networks we might join.
  dù tham gia bao nhiêu mạng xã hội
 • 04:21
  We still clutch close these letters to our chest,
  chúng ta sẽ giữ chặt những lá thư đó trong lồng ngực
 • 04:24
  to the words that speak louder than loud,
  cho những từ ngữ mạnh hơn
 • 04:27
  when we turn pages into palettes to say the things
  khi chúng ta biến các trang giấy thành bảng màu để nói ra điều
 • 04:29
  that we have needed to say,
  mà chúng ta cần nói
 • 04:31
  the words that we have needed to write, to sisters
  những gì chúng ta cần viết, cho những người chị em
 • 04:34
  and brothers and even to strangers, for far too long.
  và anh em, thậm chí cho những người lạ
 • 04:37
  Thank you. (Applause)
  Cảm ơn
 • 04:41
  (Applause)
  (Applause)

  Love letters to strangers

  <p>Hannah Brencher&#39;s mother always wrote her letters. So when she felt herself bottom into depression after college, she did what felt natural -- she wrote love letters and left them for strangers to find. The act has become a global initiative, The World Needs More Love Letters, which rushes handwritten letters to those in need of a boost.</p>

  • reason /ˈriː.zən/ danh từ
   lý do, lẽ
  • mailbox /ˈmeɪl.bɒks/ danh từ
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hòm thư
  • letter /ˈlet.ər/ danh từ
   thư, thư tín
  • hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/ danh từ
   bệnh viện, nhà thương
  • cursive /ˈkɜː.sɪv/ tính từ
   chữ thảo
  • depression /dɪˈpreʃ.ən/ danh từ
   sự chán nản, sự ngã lòng; sự buồn rầu, sự phiền muộn
  • strangers /'streindʒə[r]/ danh từ
   người lạ mặt, người xa lạ
  • global /ˈɡləʊ.bəl/ tính từ
   toàn cầu
  • generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ danh từ
   thế hệ, đời
  • strategist /ˈstræt.ə.dʒɪst/ danh từ
   nhà chiến lược
  • specialist /ˈspeʃ.əl.ɪst/ danh từ
   chuyên gia, chuyên viên, nhà chuyên khoa
  • conversation /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/ danh từ
   sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
  • stack /stæk/ danh từ
   đống (than, củi)
  • efficiency /ɪˈfɪʃ.ən.si/ danh từ
   hiệu lực, hiệu quả