giây
1.0

Malia Obama Moves in for First Year at Harvard

 • 00:00
  This is What’s Trending Today…
  Đây là Tin nóng Hôm nay…
 • 00:04
  While many people were busy looking at the solar eclipse on Monday, something else happened at Harvard University in the state of Massachusetts.
  Trong khi rất nhiều người còn bận rộn ngắm hiện tượng nhật thực vào thứ Hai, có gì đó khác đã xảy ra ở trường Đại học Harvard bang Massachusetts.
 • 00:14
  Malia Obama, the eldest daughter of former U.S. president Barack Obama, moved into her room at Harvard University.
  Malia Obama, con gái lớn nhất của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, đã chuyển vào phòng của cô ở Đại học Harvard.
 • 00:24
  Harvard is one of the most famous universities in the United States. Both Barack and Michelle Obama attended law school at Harvard.
  Harvard là một trong những đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ. Cả Barack và Michelle Obama đã theo học trường Luật ở Harvard.
 • 00:37
  Malia graduated from high school in Washington, D.C. last year.
  Malia tốt nghiệp trung học ở Washington, D.C. năm ngoái.
 • 00:42
  She spent what is known as a “gap year” doing an internship with a film producer in New York City.
  Cô đã giành một năm, được gọi là “gap year” làm thực tập với một nhà sản xuất phim ở Thành phố New York.
 • 00:51
  Many people used social media to post messages saying they saw Malia or her famous parents on campus.
  Nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải những tin nhắn nói rằng họ thấy Malia hoặc cặp cha mẹ nổi tiếng của cô ở trường.
 • 01:01
  One Twitter user, Kyle, wrote: “Malia Obama is moving into her dorm like 30 yards from mine as I’m typing this…”
  Một người dùng Twitter, Kyle, đã viết: “Malia Obama đang chuyển vào ký túc xá của cô ấy, chỉ cách tôi chừng 30 yards thôi lúc mà tôi đang đánh tin này…”
 • 01:12
  The Boston Globe newspaper sent a reporter to the campus to ask Malia questions.
  Tờ báo Boston Globe đã cử một phóng viên tới trường để hỏi Malia một số câu hỏi.
 • 01:19
  The reporter saw her standing outside an old brick building, talking with other students.
  Phóng viên nói thấy cô đứng ngoài một toà nhà gạch cũ, nói chuyện với những sinh viên khác.
 • 01:27
  She looked like any other freshman, the reporter wrote. The word freshman refers to a first-year college student.
  Cô ấy nhìn giống như tất cả các "tân sinh viên" khác, phóng viên viết. Từ tân sinh viên chỉ những sinh viên năm nhất đại học.
 • 01:37
  Malia told the reporter she could not speak with him, but “politely returned a handshake.”
  Malia đã nói với phóng viên cô không thể nói chuyện với anh ta, nhưng đã "lịch sự đáp lại một cái bắt tay.”
 • 01:45
  The reporter spoke with the parents of another student who lives in the same building, known as a dormitory, as Malia Obama.
  Phóng viên đã nói chuyện với bố mẹ một sinh viên khác sống trong cùng toà nhà với Malia Obama, được biết đến như là ký túc xá.
 • 01:55
  The parent said she was glad her son would be living in a building that probably would be a little safer than the others.
  Vị phụ huynh nói rằng bà thấy mừng vì con trai bà sẽ sống trong một toà nhà có thể là an toàn hơn những toà nhà khác một chút.
 • 02:03
  Another daughter of a president is starting at a new school this week, too. That is Tiffany Trump. She is going to law school at Georgetown University in Washington, D.C.
  Cô con gái khác của tổng thống cũng bắt đầu tới ngôit rường mới vào tuần này. Đó là Tiffany Trump. Cô sẽ học trường luật tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C.
 • 02:18
  Malia and Tiffany are the latest in a long line of famous young people going to colleges.
  Malia và Tiffany là những người mới nhất trong danh sách dài những thanh thiếu niên nổi tiếng vào trường đại học.
 • 02:27
  Chelsea Clinton went to Stanford University in the 1990s when her father was president.
  Chelsea Clinton đã tới Đại học Stanford và những năm 1990 khi cha cô còn là tổng thống.
 • 02:34
  Actress Emma Watson, from the Harry Potter movies, recently went to Brown University.
  Nữ diễn viên Emma Watson, đóng trong Harry Potter, gần đây cũng đã nhập trường Đại học Brown.
 • 02:41
  She followed the footsteps of actresses Jodie Foster at Yale and Brooke Shields at Princeton University in the 1980s.
  Cô đã nối bước những nữ diễn viên Jodie Foster ở Yale và Brooke Shields ở Đại học Princeton University vào những năm 1980.
 • 02:52
  Ellis Cashmore is a sociology professor. He told The Washington Post that college campuses are filled with smart, experienced young people.
  Ellis Cashmore là một giáo sư xã hội học. Ông nói với tờ Washington Post rằng trường đại học đầy những người trẻ tuổi thông minh và giàu kinh nghiệm.
 • 03:05
  In many cases, they have done just as many interesting things as the celebrities. He said other students would look “pathetic” if they were caught taking photos of Malia Obama.
  Trong nhiều trường hợp, họ cũng làm nhiều điều thú vị như những người nổi tiếng. Ông nói rằng những học sinh khác sẽ trông “đáng thương” nếu họ bị bắt lúc đang chụp ảnh Malia Obama.
 • 03:19
  Malia Obama has one big advantage compared to Chelsea Clinton or Tiffany Trump. Her father is no longer president.
  Malia Obama có sự thuận lựoi hơn nhiều so với Chelsea Clinton hay Tiffany Trump. Bố cô không còn là tổng thống nữa.
 • 03:31
  Chelsea came to California with her parents aboard Air Force One, the president’s airplane.
  Chelsea tới California với bố mẹ của mình trên chiếc Air Force One, máy bay của tổng thống.
 • 03:39
  She drove to campus along with a number of other cars, known as a motorcade, that protect the president. She was protected by the U.S. Secret Service.
  Cô lái xe đến trường cùng với một số chiếc xe khác, được biết tới như đoàn xe hộ tống, để bảo vệ tổng thống. Cô được bảo vệ bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.
 • 03:52
  The Secret Service will still keep an eye on Malia, too. But probably not in the same way it will watch over Tiffany Trump.
  Cơ quan Mật vụ cũng sẽ vẫn để mắt tới Malia. Nhưng có lẽ sẽ không giống với cách họ trông chừng Tiffany Trump.
 • 04:02
  And that’s What’s Trending Today. I’m Anna Mateo
  Và đó là Tin nóng Hôm nay. Tôi là Anna Mateo

  Malia Obama Moves in for First Year at Harvard

  • eclipse /ɪˈklɪps/ danh từ
   thiên thực (nhật thực, nguyệt thực)
  • famous /ˈfeɪ.məs/ tính từ
   nổi tiếng, nổi danh, trứ danh
  • attend /əˈtend/ ngoại động từ
   dự, có mặt
  • internship /ˈɪn.tɜːn.ʃɪp/ danh từ, (từ Mỹ,ngh
   thực tập
  • reporter /rɪˈpɔː.tər/ danh từ
   phóng viên nhà báo
  • brick /brɪk/ danh từ
   gạch
  • freshman /ˈfreʃ.mən/ danh từ
   học sinh đại học năm thứ nhất ((cũng) fresher)
  • handshake /ˈhænd.ʃeɪk/ danh từ
   cái bắt tay
  • dormitory /ˈdɔː.mɪ.tər.i/ danh từ
   nhà ở tập thể (của học sinh đại học...)
  • footstep /ˈfʊt.step/ danh từ
   bước chân đi
  • sociology /ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒi/ danh từ
   xã hội học
  • pathetic /pəˈθet.ɪk/ tính từ
   cảm động, lâm ly, thống thiết
  • advantage /ədˈvɑːn.tɪdʒ/ danh từ
   sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi
  • motorcade /ˈməʊ.tə.keɪd/ danh từ
   đoàn xe ô tô hộ tống