giây
1.0

Man Booker prize goes to second American author in a row

 • 00:00
  American author George Sanders won the prestigious Man Booker prize
  Tác giả người Mỹ George Sanders đã chiến thắng giải thưởng danh giá Man Booker
 • 00:05
  for fiction Tuesday for "Lincoln in the Bardo", a polyphonic symphony of a novel
  cho tiểu thuyết vào Thứ Ba với tác phẩm "Lincoln in the Bardo", một bản giao hưởng nhiều phức điệu
 • 00:12
  about restless souls adrift in the afterlife. Miguel Maya has the details.
  về những tâm hồn thao thức trôi dạt sau khi chết. Miguel Maya sẽ cung cấp thông tin chi tiết.
 • 00:17
  It is the second year in a row an American has won the $66,000 prize,
  Đây đã là năm thứ hai liên tiếp một người Mỹ chiến thắng giải thưởng 66000 đô-la này,
 • 00:21
  which was opened to U.S. authors in 2014.
  giải được mở ra cho những tác giả Mỹ trong năm 2014.
 • 00:24
  The book is based on a real visit President Abraham Lincoln made in 1862
  Cuốn sách dựa trên chuyến viếng thăm có thật vào năm 1862 của tổng thống Abraham Lincoln
 • 00:28
  to the body of his 11-year-old son Willie at a Washington cemetery.
  viếng thăm thi thể đứa con trai 11 tuổi Willie tại một nghĩa địa ở Washington.
 • 00:32
  The book is narrated by a chorus of characters who are all dead,
  Câu chuyện được kể lại bởi những nhân vật tất cả đều đã chết
 • 00:36
  but unwilling or unable to go on with life.
  nhưng không cam lòng hoặc không thẻ tiếp tục với cuộc sống của mình.

  Man Booker prize goes to second American author in a row

  • restless /ˈrest.ləs/ tính từ
   không nghỉ được, không ngủ được, thao thức; bồn chồn, áy náy
  • polyphonic /pɒli'fɒnik/ tính từ
   nhiều âm
  • symphony /ˈsɪm.fə.ni/ danh từ
   bản nhạc giao hưởng
  • prestigious /presˈtɪdʒ.əs/ ...
   cao quý, danh giá
  • narrate /nəˈreɪt/ ngoại động từ
   kể lại, thuật lại
  • unwilling /ʌnˈwɪl.ɪŋ/ tính từ
   không bằng lòng, không vui lòng
  • unable /ʌnˈeɪ.bəl/ tính từ
   không có năng lực, không có khả năng, bất tài
  • president /ˈprez.ɪ.dənt/ danh từ
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống
  • detail /ˈdiː.teɪl/ danh từ
   chi tiết, tiểu tiết; điều tỉ mỉ, điều vụn vặt