giây
1.0

My Philosophy for a happy life

 • 00:18
  Hello everyone.
  Chào mọi người.
 • 00:20
  I'm Sam
  Tôi là Sam,
 • 00:21
  and I just turned 17.
  và tôi vừa mới 17 tuổi.
 • 00:24
  A few years ago, before my freshman year in High School,
  Một vài năm trước, trước năm nhất trung học,
 • 00:27
  I wanted to play snare drum in the Foxboro High School Marching Band,
  Tôi muốn chơi trống lẫy trong đội nhạc diễu hành của trường trung học Foxboro,
 • 00:32
  however, and it was a dream that I just had to accomplish.
  tuy nhiên đó là giấc mơ duy nhất mà tôi có thể làm được.
 • 00:35
  But each snare drum and harness
  Nhưng mỗi chiếc trống lẫy và dụng cụ đi kèm
 • 00:37
  weighed about 40 pounds each,
  nặng khoảng 40 pound,
 • 00:39
  and I have a disease called Progeria.
  và tôi có một căn bệnh gọi là Progeria (bệnh lão hóa sớm).
 • 00:42
  So just to give you an idea, I weigh only about 50 pounds.
  Vì vậy, để giúp bạn hình dung, tôi chỉ nặng khoảng 50 pound.
 • 00:46
  So, logistically, I really couldn't carry a regular sized snare drum,
  Vì vậy, theo lôgic, tôi thực sự không thể đeo một cái trống lẫy có kích thước thông thường,
 • 00:51
  and because of this the band director assigned me to play
  và do đó, chỉ huy đội nhạc đã giao tôi chơi
 • 00:55
  pit percussion during the halftime show.
  bộ gõ trống trong giờ nghỉ giải lao.
 • 00:58
  Now pit percussion was fun.
  À bộ gõ trống thì hay.
 • 01:00
  It involved some really cool
  Nó bao gồm một số nhạc cụ phụ trợ rất tuyệt,
 • 01:02
  auxiliary percussion instruments,
  như bongos, timpani,
 • 01:04
  like the bongos, timpani,
  và timbales, và cowbell.
 • 01:08
  and timbales, and cowbell.
  and timbales, and cowbell.
 • 01:11
  So it was fun,
  Vì vậy, khá thú vị,
 • 01:13
  but it involved no marching, and I was just so devastated.
  nhưng tôi không được diễu hành, và tôi đã rất suy sụp.
 • 01:18
  However, nothing was going to stop me
  Tuy nhiên, không có gì ngăn tôi lại
 • 01:21
  from playing snare drum with the marching band
  việc chơi trống lẫy với đội nhạc diễu hành
 • 01:23
  in the halftime show.
  trong màn biểu diễn giữa chương trình
 • 01:24
  So my family and I worked with an engineer to design
  Vì vậy, gia đình tôi và tôi đã làm việc với một kỹ sư để thiết kế
 • 01:29
  a snare drum harness
  một bộ dụng cụ trống lẫy
 • 01:32
  that would be lighter, and easier for me to carry.
  nhẹ hơn và giúp tôi dễ mang theo hơn.
 • 01:35
  And So after continuous work, we made
  Vì vậy, sau thời gian làm việc liên tục, chúng tôi đã chế tạo ra
 • 01:39
  a snare drum apparatus
  một bộ trống lẫy
 • 01:41
  that weighs only about 6 pounds.
  chỉ nặng khoảng 6 pound.
 • 01:43
  (Applause)
  (Vỗ tay)
 • 01:48
  I just want to give you some more information about Progeria.
  Tôi chỉ muốn cung cấp thêm một số thông tin thêm cho bạn về Progeria.
 • 01:52
  It affects only about 350 kids today, worldwide.
  Nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng 350 trẻ em ngày nay, trên toàn thế giới.
 • 01:58
  So it's pretty rare,
  Vì vậy, nó khá hiếm,
 • 01:59
  and the effects of Progeria include
  và những ảnh hưởng của Progeria bao gồm
 • 02:03
  tight skin, lack of weight gain, stunted growth,
  da bọc xương, thiếu cân, chậm lớn,
 • 02:07
  and heart disease.
  và bệnh tim.
 • 02:08
  Last year my Mom and her team of scientists
  Năm ngoái, mẹ tôi cùng nhóm các nhà khoa học
 • 02:12
  published the first successful Progeria Treatment Study,
  đã lần đầu xuất bản thành công Nghiên cứu về cách điều trị Progeria ,
 • 02:16
  and because of this I was interviewed on NPR,
  và vì thế tôi đã được phỏng vấn trên NPR,
 • 02:19
  and John Hamilton asked me the question
  và John Hamilton hỏi tôi
 • 02:22
  "What is the most important thing
  "Điều quan trọng nhất
 • 02:24
  that people should know about you?"
  mà mọi người nên biết về bạn là gì? "
 • 02:26
  And my answer was simply that
  Và câu trả lời của tôi đơn giản là
 • 02:29
  I have a very happy life.
  Tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc.
 • 02:31
  (Applause)
  (Vỗ tay)
 • 02:35
  So even though there are many obstacles in my life,
  Vì vậy, mặc dù có nhiều trở ngại trong cuộc sống của tôi,
 • 02:39
  with a lot of them being created by Progeria,
  rất nhiều trở ngại là do Progeria,
 • 02:42
  I don't want people to feel bad for me.
  Tôi không muốn mọi người thương hại tôi.
 • 02:45
  I don't think about these obstacles all the time,
  Không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến những trở ngại này,
 • 02:47
  and I'm able to overcome most of them anyway.
  và tôi có thể vượt qua hầu hết trong số chúng.
 • 02:50
  So I’m here today, to share with you my philosophy for a happy life.
  Do đó, tôi ở đây hôm nay, để chia sẻ với bạn triết lý của tôi cho một cuộc sống hạnh phúc.
 • 02:56
  So, for me, there are 3 aspects to this philosophy.
  Vì vậy, đối với tôi, triết lý này có ba khía cạnh.
 • 03:00
  So this is a quote from the famous Ferris Bueller.
  Đây là câu trích dẫn từ bộ phim Ferris Bueller nổi tiếng.
 • 03:04
  The first aspect to my philosophy is
  Khía cạnh đầu tiên trong triết lý của tôi là
 • 03:08
  that I’m okay with what I ultimately can’t do
  Tôi hài lòng với những gì mà về cơ bản tôi không thể làm
 • 03:11
  Because there is so much I can do.
  bởi vì có quá nhiều thứ tôi có thể làm.
 • 03:14
  Now people sometimes ask me questions like,
  Bây giờ mọi người đôi khi hỏi tôi những câu hỏi như
 • 03:17
  "Isn’t it hard living with Progeria?"
  "Sống với Progeria không khó sao?" hoặc là
 • 03:19
  or "What daily challenges of Progeria do you face?"
  "Hàng ngày bạn đối mặt những thách thức nào từ Progeria?"
 • 03:22
  And I’d like to say that, even though I have Progeria,
  Và tôi muốn nói rằng, mặc dù tôi bị Progeria,
 • 03:26
  most of my time is spent thinking about things
  phần lớn thời gian của tôi dành cho việc suy nghĩ về những thứ
 • 03:28
  that have nothing to do with Progeria at all.
  chẳng liên quan gì đến Progeria cả
 • 03:31
  Now this doesn’t mean that I ignore the negative aspects of these obstacles.
  Bây giờ điều này không có nghĩa là tôi bỏ qua những khía cạnh tiêu cực của những trở ngại này.
 • 03:36
  When I can’t do something like
  Khi tôi không thể làm điều gì đó như
 • 03:38
  run a long distance, or go on an intense roller coaster,
  chạy một quãng đường dài, hoặc chơi tàu lượn siêu tốc,
 • 03:42
  I know what I’m missing out on.
  Tôi biết những gì tôi đang bỏ lỡ.
 • 03:44
  But instead, I choose to focus on the activities
  Nhưng thay vào đó, tôi chọn tập trung vào các hoạt động
 • 03:48
  that I can do through things that I’m passionate about,
  mà tôi có thể làm hợp với đam mê,
 • 03:52
  like scouting, or music, or comic books,
  như hướng đạo sinh, hoặc âm nhạc, hay truyện tranh,
 • 03:55
  or any of my favorite Boston sports teams.
  hoặc bất kỳ đội thể thao Boston yêu thích nào của tôi.
 • 03:58
  Yeah, so --(Laughter)
  Yeah, vậy - (Tiếng cười)
 • 04:01
  However, sometimes I need to find a different way to do something
  Tuy nhiên, đôi khi tôi cần phải tìm một cách khác để làm
 • 04:06
  by making adjustments,
  bằng cách điều chỉnh,
 • 04:07
  and I want to put those things in the "can do" category.
  và tôi muốn đặt những thứ đó vào danh mục "có thể làm".
 • 04:11
  Kind of like you saw with the drum earlier.
  Giống như bạn đã thấy với cái trống trước đó.
 • 04:14
  So here’s a clip
  Đây là clip
 • 04:16
  with me playing Spider-Man
  mà tôi trong vai Spider-Man
 • 04:19
  with the Foxboro High School Marching Band
  với đội nhạc diễu hành của trường trung học Foxboro
 • 04:21
  at halftime a couple of years ago.
  vào giờ giải lao vài năm trước.
 • 04:23
  (Video)
  (Video)
 • 05:03
  ♫ Spider-Man theme song ♫
  ♫ Bài hát chủ đề Spider-Man ♫
 • 05:05
  (Applause)
  (Vỗ tay)
 • 05:10
  Thank you.
  Cảm ơn bạn.
 • 05:12
  All right, all right, so --
  Được rồi, được rồi, vậy -
 • 05:15
  That was pretty cool,
  Điều đó rất tuyệt,
 • 05:16
  and so I was able to accomplish my dream
  và vì vậy tôi đã có thể thực hiện ước mơ của mình
 • 05:19
  of playing snare drum with the marching band,
  chơi trống lẫy với đội nhạc diễu hành,
 • 05:22
  as I believe I can do for all of my dreams.
  vì tôi tin tôi có thể thực hiện tất cả những giấc mơ của mình.
 • 05:24
  So hopefully, you can accomplish your dreams as well, with this outlook.
  Vì vậy, với quan điểm này, tôi hy vọng, bạn cũng có thể thực hiện giấc mơ của bạn.
 • 05:30
  The next aspect to my philosophy is
  Khía cạnh tiếp theo trong triết lý của tôi là
 • 05:32
  that I surround myself with people I want to be with,
  tôi ở cạnh những người tôi muốn ở cùng
 • 05:36
  people of high quality.
  những người có tài.
 • 05:38
  I’m extremely lucky to have an amazing family,
  Tôi cực kỳ may mắn khi có một gia đình tuyệt vời,
 • 05:42
  who have always supported me throughout my entire life.
  những người luôn ủng hộ tôi trong suốt cuộc đời tôi.
 • 05:46
  And I’m also really fortunate to have
  Và tôi cũng may mắn có được
 • 05:48
  a really close group of friends at school.
  một nhóm bạn thân thiết ở trường.
 • 05:51
  Now we’re kind of goofy, a lot of us are band geeks,
  À chúng tôi khá ngốc, nhiều người trong chúng tôi là kẻ lập dị,
 • 05:55
  but we really enjoy each other’s company,
  nhưng chúng tôi thực sự thích ở cùng nhau,
 • 05:57
  and we help each other out when we need to.
  và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau khi cần.
 • 06:00
  We see each other for who we are on the inside.
  Chúng tôi đánh giá mỗi người qua nội tâm bên trong của người đó.
 • 06:03
  So this is us goofing off a little bit.
  đây là chúng tôi, hơi làm biếng.
 • 06:06
  So we’re juniors in High School now,
  Bây giờ chúng tôi đang học lớp 11 ở trường Trung học,
 • 06:09
  and we can now mentor younger band members,
  và giờ đây chúng tôi có thể dạy các thành viên nhỏ tuổi hơn trong ban nhạc
 • 06:15
  as a single collective unit.
  với vai trò là một thành viên trong một tập thể..
 • 06:17
  What I love about being in a group like the band,
  Điều tôi thích ở trong một tập thể ví dụ như ban nhạc,
 • 06:20
  Is that the music that we make together,
  là âm nhạc mà chúng tôi cùng sáng tạo,
 • 06:22
  is true, is genuine, and it supersedes Progeria.
  [nó] chân chính, thuần túy, và thế chỗ Progeria.
 • 06:28
  So I don’t have to worry about that
  Vì vậy, tôi không phải lo lắng về điều đó
 • 06:30
  when I’m feeling so good about making music.
  lúc tôi thấy hài lòng khi viết nhạc.
 • 06:33
  But even having made a documentary,
  Nhưng thậm chí là khi làm một bộ phim tài liệu,
 • 06:36
  going on TV a couple of times,
  lên truyền hình vài lần,
 • 06:39
  I feel like I’m at my highest point
  Tôi cảm thấy như tôi đang ở đỉnh cao của cuộc sống
 • 06:41
  when I’m with the people that surround me every day.
  khi tôi ở bên những người quan tâm tôi mỗi ngày.
 • 06:45
  They provide the real positive influences in my life,
  Chúng mang lại những ảnh hưởng tích cực thực sự trong cuộc sống của tôi,
 • 06:49
  as I hope I can provide a positive influence in theirs as well.
  vì tôi hy vọng tôi cũng có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho họ.
 • 06:53
  (Applause)
  (Vỗ tay)
 • 06:58
  Thank you.
  Xin cám ơn.
 • 06:59
  So the bottom line here,
  Vì vậy, điểm mấu chốt ở đây,
 • 07:01
  is that I hope you appreciate and love your family,
  là tôi hy vọng bạn trân trọng và yêu thương gia đình,
 • 07:05
  love your friends, for you guys, love you Bro’s
  về phần mọi người, hãy yêu thương bạn bè mình
 • 07:08
  and acknowledge your mentors,
  và biết ơn những người thầy,
 • 07:12
  and your community,
  và tập thể của bạn,
 • 07:13
  because they are a very real aspect of everyday life,
  bởi vì họ là một khía cạnh rất thực tế của cuộc sống hàng ngày,
 • 07:16
  they can make a truly significant, positive impact.
  họ có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực to lơn thật sự
 • 07:21
  The third aspect to the philosophy is,
  Khía cạnh thứ ba trong triết lí [sống] của tôi là,
 • 07:23
  Keep moving forward.
  Hãy tiếp tục tiến về phía trước.
 • 07:26
  Here’s a quote by a man you may know, named Walt Disney,
  Đây là câu trích dẫn của một người bạn có thể biết, Walt Disney,
 • 07:29
  and it’s one of my favorite quotes.
  và đó là một trong những trích dẫn yêu thích của tôi.
 • 07:31
  I always try to have something to look forward to.
  Tôi luôn cố gắng mong chờ cái gì đó.
 • 07:34
  Something to strive for to make my life richer.
  Một cái gì đó để phấn đấu, để làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn.
 • 07:37
  It doesn’t have to be big.
  Nó không nhất thiết phải lớn.
 • 07:39
  It could be anything
  Nó có thể là bất cứ thứ gì,
 • 07:40
  from looking forward to the next comic book to come out,
  từ việc mong chờ cuốn truyện tranh tiếp theo ra mắt,
 • 07:44
  or going on a large family vacation,
  hoặc đi nghỉ với cả đại gia đình,
 • 07:46
  or hanging out with my friends,
  hoặc đi chơi với bạn bè
 • 07:48
  to going to the next High School football game.
  đến việc đi xem trận bóng tiếp theo ở trường Trung học.
 • 07:51
  However, all of these things keep me focused,
  Tuy nhiên, tất cả những điều này khiến tôi tập trung,
 • 07:55
  And know that there’s a bright future ahead,
  và [tôi] biết rằng có một tương lai tươi sáng phía trước,
 • 07:58
  and may get me through some difficult times that I may be having.
  và có thể giúp tôi vượt qua được một số thời điểm khó khăn mà tôi có thể gặp phải.
 • 08:02
  Now this mentality includes staying in a forward thinking state of mind.
  Tinh thần này chính là việc luôn suy nghĩ về phía trước.
 • 08:07
  I try hard not to waste energy feeling badly for myself,
  Tôi cố hết sức để không lãng phí năng lượng của bản thân,
 • 08:11
  because when I do, I get stuck in a paradox,
  bởi vì khi tôi cứ mãi nghĩ đến [Progeria], tôi bị mắc kẹt trong một mâu thuẫn,
 • 08:15
  where there’s no room for any happiness or any other emotion.
  không có chỗ cho bất kỳ hạnh phúc hay cảm xúc nào khác.
 • 08:19
  Now, it’s not that I ignore when I’m feeling badly,
  Không phải là tôi lờ đi việc tôi cảm thấy tệ,
 • 08:23
  I kind of accept it,
  Tôi chấp nhận nó,
 • 08:25
  I let it in, so that I can acknowledge it,
  Tôi thả cho bản thân nghĩ đến nó, để tôi có thể chấp nhận sự thật,
 • 08:28
  and do what I need to do to move past it.
  và làm những gì cần thiết để vượt qua nó.
 • 08:31
  When I was younger, I wanted to be an engineer.
  Khi còn bé, tôi muốn trở thành một kỹ sư.
 • 08:35
  I wanted to be an inventor,
  Tôi muốn trở thành một nhà phát minh,
 • 08:36
  who would catapult the world into a better future.
  người sẽ đưa thế giới đến một tương lai tốt đẹp hơn.
 • 08:40
  Maybe this came from my love of Legos,
  Có lẽ điều này xuất phát từ tình yêu của tôi dành cho đồ chơi lắp ghép
 • 08:42
  and the freedom of expression that I felt
  và quyền tự do ngôn luận mà tôi có
 • 08:44
  when I was building with them.
  khi tôi chơi lắp ghép.
 • 08:47
  And this was also derived from my family and my mentors,
  Và điều này cũng bắt nguồn từ gia đình tôi và những người thầy của tôi,
 • 08:53
  who always make me feel whole, and good about myself.
  người luôn làm cho tôi cảm giác được sống hết mình và hài lòng với mình.
 • 08:58
  Now today my ambitions have changed a little bit,
  Bây giờ, giấc mơ của tôi đã thay đổi một chút,
 • 09:01
  I’d like to go into the field of Biology,
  Tôi muốn đi sâu vào lĩnh vực Sinh học,
 • 09:03
  maybe cell biology, or genetics,
  có thể là sinh học tế bào, hoặc di truyền học,
 • 09:07
  or biochemistry, or really anything.
  hoặc hóa sinh, hoặc thực sự bất cứ điều gì.
 • 09:11
  This is a friend of mine, who I look up to,
  Đây là một người bạn của tôi, người tôi kính trọng,
 • 09:15
  Francis Collins, the director of the NIH,
  Francis Collins, giám đốc của NIH,
 • 09:19
  and this is us at TEDMED last year, chatting away.
  và đây là chúng tôi tại TEDMED năm ngoái, đang ngồi trò chuyện.
 • 09:22
  I feel that no matter what I choose to become,
  Tôi cho rằng dù tôi lựa chọn làm gì đi chăng nữa
 • 09:26
  I believe that I can change the world.
  Tôi tin là tôi có thể thay đổi thế giới.
 • 09:29
  And as I’m striving to change the world, I will be happy.
  Và khi tôi cố gắng thay đổi thế giới, tôi sẽ hạnh phúc.
 • 09:34
  About four years ago,
  Khoảng bốn năm trước,
 • 09:36
  HBO began to film a documentary
  HBO bắt đầu quay phim tài liệu
 • 09:39
  about my family and me called “Life According to Sam”.
  về tôi và gia đình, tên là "Cuộc sống dưới góc nhìn của Sam".
 • 09:42
  That was a pretty great experience, but it was also four years ago.
  Đó là một trải nghiệm khá tuyệt vời, nhưng là bốn năm trước.
 • 09:46
  And like anyone, my views on many things have changed,
  Và cũng giống như bất cứ ai, các quan điểm của tôi về nhiều thứ đã thay đổi,
 • 09:49
  and hopefully matured, like my potential career choice.
  và hy vọng là đã trưởng thành, giống như sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của tôi.
 • 09:54
  However, some things have stayed the same throughout that time.
  Tuy nhiên, một số thứ vẫn còn nguyên trong suốt thời gian đó.
 • 09:59
  Like my mentality, and philosophy towards life.
  ví dụ như tinh thần và triết lí sống của tôi
 • 10:02
  So I would like to show you
  Vì vậy, tôi muốn cho bạn thấy
 • 10:04
  a clip of my younger self from the film,
  một đoạn phim về một Sam khác trong phim,
 • 10:07
  that I feel embodies that philosophy.
  mà tôi nghĩ rằng [mình] là hiện thân của triết lý đó.
 • 10:11
  (Video)
  (Video)
 • 10:12
  I know more about it genetically.
  Tôi biết thêm về căn bệnh ở khía cạnh di truyền học.
 • 10:16
  So it’s less of an embodiment now.
  Vì vậy, nó ít hơn của một hiện thân bây giờ.
 • 10:20
  It used to be like
  Progeria đã từng là thứ
 • 10:21
  this thing that prevents me from doing all this stuff,
  ngăn tôi làm tất cả những điều này,
 • 10:23
  that causes other kids to die,
  khiến những đứa trẻ khác chết,
 • 10:26
  that causes everybody to be stressed, that causes other kids to die,
  khiến mọi người bị căng thẳng,
 • 10:26
  that causes everybody to be stressed,
  nó là một protein bất thường,
 • 10:28
  and now it’s a protein that is abnormal,
  làm suy yếu cấu trúc của các tế bào.
 • 10:35
  that weakens the structure of cells. and now it’s a protein that is abnormal,
  Vì thế,
 • 10:35
  that weakens the structure of cells.
  và bây giờ tôi không còn gánh nặng này nữa.
 • 10:40
  So,
  Tôi không phải suy nghĩ
 • 10:42
  and it takes a burden off of me because now
  đến sự tồn tại của Progeria.
 • 10:44
  I don’t have to think about
  Được rồi, khá tốt, đúng không?
 • 10:48
  Progeria as an entity.
  (Vỗ tay)
 • 10:55
  Okay, pretty good, huh?
  Cảm ơn bạn.
 • 10:57
  (Applause)
  Vì vậy, như bạn có thể thấy tôi đã suy nghĩ theo hướng này trong nhiều năm.
 • 11:01
  Thank you.
  Nhưng tôi chưa từng thực sự phải áp dụng tất cả các khía cạnh của triết lý của mình
 • 11:02
  So, as you can see I’ve been thinking this way for many years.
  để thử nghiệm cùng một lúc, cho đến cuối tháng Giêng.
 • 11:06
  But I’d never really had to apply all of these aspects of my philosophy
  Tôi khá ốm, tôi bị viêm phổi và tôi đã ở bệnh viện vài ngày,
 • 11:10
  to the test at one time, until last January.
  và tôi đã bị cô lập với mọi khía cạnh của cuộc sống
 • 11:14
  I was pretty sick, I had a chest cold, and I was in the hospital for a few days,
  làm tôi, tôi,
 • 11:19
  and I was secluded from all of the aspects of my life that I felt
  điều đó đã định nghĩa con người tôi
 • 11:23
  made me, me,
  Nhưng biết rằng tôi sẽ trở nên tốt hơn,
 • 11:25
  that kind of gave me my identity.
  và niềm mong mỏi đến lúc tôi sẽ khỏe hơn
 • 11:27
  But knowing that I was going to get better,
  đã giúp tôi tiếp tục tiến lên.
 • 11:31
  and looking forward to a time that I would feel good again
  Và đôi khi tôi phải dũng cảm,
 • 11:34
  helped me to keep moving forward.
  và việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng.
 • 11:36
  And sometimes I had to be brave,
  Đôi khi tôi chùn bước,
 • 11:39
  and it wasn’t always easy.
  Tôi đã có những ngày tồi tệ,
 • 11:41
  Sometimes I faltered,
  nhưng tôi nhận ra rằng dũng cảm không phải là dễ dàng.
 • 11:42
  I had bad days,
  Và đối với tôi, tôi cảm thấy đó là cách quan trọng để tiếp tục tiến lên phía trước.
 • 11:44
  But I realized that being brave isn’t supposed to be easy.
  Vì vậy nhìn chung,
 • 11:47
  And for me, I feel it’s the key way to keep moving forward.
  Tôi không lãng phí năng lượng để tự thương mình.
 • 11:51
  So, all in all,
  Tôi ở bên những người mà tôi muốn ở cùng,
 • 11:54
  I don’t waste energy feeling bad for myself.
  và tôi tiếp tục tiến lên.
 • 11:57
  I surround myself with people that I want to be with,
  Vì vậy, với triết lý này, tôi hy vọng rằng tất cả các bạn,
 • 12:01
  and I keep moving forward.
  dù cho gặp trở ngại gì,
 • 12:03
  So with this philosophy, I hope that all of you,
  có thể có một cuộc sống rất hạnh phúc.
 • 12:06
  regardless of your obstacles,
  Ồ, đợi đã, đợi một chút,
 • 12:08
  can have a very happy life as well.
  thêm một lời khuyên nữa-
 • 12:11
  Oh, wait, hang on a second,
  (Tiếng cười)
 • 12:12
  one more piece of advice –-
  Đừng bao giờ bỏ lỡ một bữa tiệc mà bạn có thể tham gia được..
 • 12:15
  (Laughter)
  Tối mai trường tôi sẽ có tiệc khiêu vũ homecoming
 • 12:17
  Never miss a party if you can help it.
  và tôi sẽ ở đó.
 • 12:19
  My school’s homecoming dance is tomorrow night,
  Cảm ơn nhiều.
 • 12:21
  and I will be there.
 • 12:24
  Thank you very much.
  (Vỗ tay)
 • 12:25
 • 12:27
  (Applause)