• Hello everyone.
  Chào mọi người.
 • I'm Sam
  Tôi là Sam,
 • and I just turned 17.
  và tôi vừa mới 17 tuổi.
 • A few years ago, before my freshman year in High School,
  Một vài năm trước, trước năm nhất trung học,
 • I wanted to play snare drum in the Foxboro High School Marching Band,
  Tôi muốn chơi trống lẫy trong đội nhạc diễu hành của trường trung học Foxboro,
 • however, and it was a dream that I just had to accomplish.
  tuy nhiên đó là giấc mơ duy nhất mà tôi có thể làm được.
 • But each snare drum and harness
  Nhưng mỗi chiếc trống lẫy và dụng cụ đi kèm
 • weighed about 40 pounds each,
  nặng khoảng 40 pound,
 • and I have a disease called Progeria.
  và tôi có một căn bệnh gọi là Progeria (bệnh lão hóa sớm).
 • So just to give you an idea, I weigh only about 50 pounds.
  Vì vậy, để giúp bạn hình dung, tôi chỉ nặng khoảng 50 pound.
 • So, logistically, I really couldn't carry a regular sized snare drum,
  Vì vậy, theo lôgic, tôi thực sự không thể đeo một cái trống lẫy có kích thước thông thường,
 • and because of this the band director assigned me to play
  và do đó, chỉ huy đội nhạc đã giao tôi chơi
 • pit percussion during the halftime show.
  bộ gõ trống trong giờ nghỉ giải lao.
 • Now pit percussion was fun.
  À bộ gõ trống thì hay.
 • It involved some really cool
  Nó bao gồm một số nhạc cụ phụ trợ rất tuyệt,
 • auxiliary percussion instruments,
  như bongos, timpani,
 • like the bongos, timpani,
  và timbales, và cowbell.
 • and timbales, and cowbell.
  and timbales, and cowbell.
 • So it was fun,
  Vì vậy, khá thú vị,
 • but it involved no marching, and I was just so devastated.
  nhưng tôi không được diễu hành, và tôi đã rất suy sụp.
 • However, nothing was going to stop me
  Tuy nhiên, không có gì ngăn tôi lại
 • from playing snare drum with the marching band
  việc chơi trống lẫy với đội nhạc diễu hành
 • in the halftime show.
  trong màn biểu diễn giữa chương trình
 • So my family and I worked with an engineer to design
  Vì vậy, gia đình tôi và tôi đã làm việc với một kỹ sư để thiết kế
 • a snare drum harness
  một bộ dụng cụ trống lẫy
 • that would be lighter, and easier for me to carry.
  nhẹ hơn và giúp tôi dễ mang theo hơn.
 • And So after continuous work, we made
  Vì vậy, sau thời gian làm việc liên tục, chúng tôi đã chế tạo ra
 • a snare drum apparatus
  một bộ trống lẫy
 • that weighs only about 6 pounds.
  chỉ nặng khoảng 6 pound.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
 • I just want to give you some more information about Progeria.
  Tôi chỉ muốn cung cấp thêm một số thông tin thêm cho bạn về Progeria.
 • It affects only about 350 kids today, worldwide.
  Nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng 350 trẻ em ngày nay, trên toàn thế giới.
 • So it's pretty rare,
  Vì vậy, nó khá hiếm,
 • and the effects of Progeria include
  và những ảnh hưởng của Progeria bao gồm
 • tight skin, lack of weight gain, stunted growth,
  da bọc xương, thiếu cân, chậm lớn,
 • and heart disease.
  và bệnh tim.
 • Last year my Mom and her team of scientists
  Năm ngoái, mẹ tôi cùng nhóm các nhà khoa học
 • published the first successful Progeria Treatment Study,
  đã lần đầu xuất bản thành công Nghiên cứu về cách điều trị Progeria ,
 • and because of this I was interviewed on NPR,
  và vì thế tôi đã được phỏng vấn trên NPR,
 • and John Hamilton asked me the question
  và John Hamilton hỏi tôi
 • "What is the most important thing
  "Điều quan trọng nhất
 • that people should know about you?"
  mà mọi người nên biết về bạn là gì? "
 • And my answer was simply that
  Và câu trả lời của tôi đơn giản là
 • I have a very happy life.
  Tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
 • So even though there are many obstacles in my life,
  Vì vậy, mặc dù có nhiều trở ngại trong cuộc sống của tôi,
 • with a lot of them being created by Progeria,
  rất nhiều trở ngại là do Progeria,
 • I don't want people to feel bad for me.
  Tôi không muốn mọi người thương hại tôi.
 • I don't think about these obstacles all the time,
  Không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến những trở ngại này,
 • and I'm able to overcome most of them anyway.
  và tôi có thể vượt qua hầu hết trong số chúng.
 • So I’m here today, to share with you my philosophy for a happy life.
  Do đó, tôi ở đây hôm nay, để chia sẻ với bạn triết lý của tôi cho một cuộc sống hạnh phúc.
 • So, for me, there are 3 aspects to this philosophy.
  Vì vậy, đối với tôi, triết lý này có ba khía cạnh.
 • So this is a quote from the famous Ferris Bueller.
  Đây là câu trích dẫn từ bộ phim Ferris Bueller nổi tiếng.
 • The first aspect to my philosophy is
  Khía cạnh đầu tiên trong triết lý của tôi là
 • that I’m okay with what I ultimately can’t do
  Tôi hài lòng với những gì mà về cơ bản tôi không thể làm
 • Because there is so much I can do.
  bởi vì có quá nhiều thứ tôi có thể làm.
 • Now people sometimes ask me questions like,
  Bây giờ mọi người đôi khi hỏi tôi những câu hỏi như
 • "Isn’t it hard living with Progeria?"
  "Sống với Progeria không khó sao?" hoặc là
 • or "What daily challenges of Progeria do you face?"
  "Hàng ngày bạn đối mặt những thách thức nào từ Progeria?"
 • And I’d like to say that, even though I have Progeria,
  Và tôi muốn nói rằng, mặc dù tôi bị Progeria,
 • most of my time is spent thinking about things
  phần lớn thời gian của tôi dành cho việc suy nghĩ về những thứ
 • that have nothing to do with Progeria at all.
  chẳng liên quan gì đến Progeria cả
 • Now this doesn’t mean that I ignore the negative aspects of these obstacles.
  Bây giờ điều này không có nghĩa là tôi bỏ qua những khía cạnh tiêu cực của những trở ngại này.
 • When I can’t do something like
  Khi tôi không thể làm điều gì đó như
 • run a long distance, or go on an intense roller coaster,
  chạy một quãng đường dài, hoặc chơi tàu lượn siêu tốc,
 • I know what I’m missing out on.
  Tôi biết những gì tôi đang bỏ lỡ.
 • But instead, I choose to focus on the activities
  Nhưng thay vào đó, tôi chọn tập trung vào các hoạt động
 • that I can do through things that I’m passionate about,
  mà tôi có thể làm hợp với đam mê,
 • like scouting, or music, or comic books,
  như hướng đạo sinh, hoặc âm nhạc, hay truyện tranh,
 • or any of my favorite Boston sports teams.
  hoặc bất kỳ đội thể thao Boston yêu thích nào của tôi.
 • Yeah, so --(Laughter)
  Yeah, vậy - (Tiếng cười)
 • However, sometimes I need to find a different way to do something
  Tuy nhiên, đôi khi tôi cần phải tìm một cách khác để làm
 • by making adjustments,
  bằng cách điều chỉnh,
 • and I want to put those things in the "can do" category.
  và tôi muốn đặt những thứ đó vào danh mục "có thể làm".
 • Kind of like you saw with the drum earlier.
  Giống như bạn đã thấy với cái trống trước đó.
 • So here’s a clip
  Đây là clip
 • with me playing Spider-Man
  mà tôi trong vai Spider-Man
 • with the Foxboro High School Marching Band
  với đội nhạc diễu hành của trường trung học Foxboro
 • at halftime a couple of years ago.
  vào giờ giải lao vài năm trước.
 • (Video)
  (Video)
 • ♫ Spider-Man theme song ♫
  ♫ Bài hát chủ đề Spider-Man ♫
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
 • Thank you.
  Cảm ơn bạn.
 • All right, all right, so --
  Được rồi, được rồi, vậy -
 • That was pretty cool,
  Điều đó rất tuyệt,
 • and so I was able to accomplish my dream
  và vì vậy tôi đã có thể thực hiện ước mơ của mình
 • of playing snare drum with the marching band,
  chơi trống lẫy với đội nhạc diễu hành,
 • as I believe I can do for all of my dreams.
  vì tôi tin tôi có thể thực hiện tất cả những giấc mơ của mình.
 • So hopefully, you can accomplish your dreams as well, with this outlook.
  Vì vậy, với quan điểm này, tôi hy vọng, bạn cũng có thể thực hiện giấc mơ của bạn.
 • The next aspect to my philosophy is
  Khía cạnh tiếp theo trong triết lý của tôi là
 • that I surround myself with people I want to be with,
  tôi ở cạnh những người tôi muốn ở cùng
 • people of high quality.
  những người có tài.
 • I’m extremely lucky to have an amazing family,
  Tôi cực kỳ may mắn khi có một gia đình tuyệt vời,
 • who have always supported me throughout my entire life.
  những người luôn ủng hộ tôi trong suốt cuộc đời tôi.
 • And I’m also really fortunate to have
  Và tôi cũng may mắn có được
 • a really close group of friends at school.
  một nhóm bạn thân thiết ở trường.
 • Now we’re kind of goofy, a lot of us are band geeks,
  À chúng tôi khá ngốc, nhiều người trong chúng tôi là kẻ lập dị,
 • but we really enjoy each other’s company,
  nhưng chúng tôi thực sự thích ở cùng nhau,
 • and we help each other out when we need to.
  và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau khi cần.
 • We see each other for who we are on the inside.
  Chúng tôi đánh giá mỗi người qua nội tâm bên trong của người đó.
 • So this is us goofing off a little bit.
  đây là chúng tôi, hơi làm biếng.
 • So we’re juniors in High School now,
  Bây giờ chúng tôi đang học lớp 11 ở trường Trung học,
 • and we can now mentor younger band members,
  và giờ đây chúng tôi có thể dạy các thành viên nhỏ tuổi hơn trong ban nhạc
 • as a single collective unit.
  với vai trò là một thành viên trong một tập thể..
 • What I love about being in a group like the band,
  Điều tôi thích ở trong một tập thể ví dụ như ban nhạc,
 • Is that the music that we make together,
  là âm nhạc mà chúng tôi cùng sáng tạo,
 • is true, is genuine, and it supersedes Progeria.
  [nó] chân chính, thuần túy, và thế chỗ Progeria.
 • So I don’t have to worry about that
  Vì vậy, tôi không phải lo lắng về điều đó
 • when I’m feeling so good about making music.
  lúc tôi thấy hài lòng khi viết nhạc.
 • But even having made a documentary,
  Nhưng thậm chí là khi làm một bộ phim tài liệu,
 • going on TV a couple of times,
  lên truyền hình vài lần,
 • I feel like I’m at my highest point
  Tôi cảm thấy như tôi đang ở đỉnh cao của cuộc sống
 • when I’m with the people that surround me every day.
  khi tôi ở bên những người quan tâm tôi mỗi ngày.
 • They provide the real positive influences in my life,
  Chúng mang lại những ảnh hưởng tích cực thực sự trong cuộc sống của tôi,
 • as I hope I can provide a positive influence in theirs as well.
  vì tôi hy vọng tôi cũng có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho họ.
 • (Applause)
  (Vỗ tay)
 • Thank you.
  Xin cám ơn.
 • So the bottom line here,
  Vì vậy, điểm mấu chốt ở đây,
 • is that I hope you appreciate and love your family,
  là tôi hy vọng bạn trân trọng và yêu thương gia đình,
 • love your friends, for you guys, love you Bro’s
  về phần mọi người, hãy yêu thương bạn bè mình
 • and acknowledge your mentors,
  và biết ơn những người thầy,
 • and your community,
  và tập thể của bạn,
 • because they are a very real aspect of everyday life,
  bởi vì họ là một khía cạnh rất thực tế của cuộc sống hàng ngày,
 • they can make a truly significant, positive impact.
  họ có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực to lơn thật sự
 • The third aspect to the philosophy is,
  Khía cạnh thứ ba trong triết lí [sống] của tôi là,
 • Keep moving forward.
  Hãy tiếp tục tiến về phía trước.
 • Here’s a quote by a man you may know, named Walt Disney,
  Đây là câu trích dẫn của một người bạn có thể biết, Walt Disney,
 • and it’s one of my favorite quotes.
  và đó là một trong những trích dẫn yêu thích của tôi.
 • I always try to have something to look forward to.
  Tôi luôn cố gắng mong chờ cái gì đó.
 • Something to strive for to make my life richer.
  Một cái gì đó để phấn đấu, để làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn.
 • It doesn’t have to be big.
  Nó không nhất thiết phải lớn.
 • It could be anything
  Nó có thể là bất cứ thứ gì,
 • from looking forward to the next comic book to come out,
  từ việc mong chờ cuốn truyện tranh tiếp theo ra mắt,
 • or going on a large family vacation,
  hoặc đi nghỉ với cả đại gia đình,
 • or hanging out with my friends,
  hoặc đi chơi với bạn bè
 • to going to the next High School football game.
  đến việc đi xem trận bóng tiếp theo ở trường Trung học.
 • However, all of these things keep me focused,
  Tuy nhiên, tất cả những điều này khiến tôi tập trung,
 • And know that there’s a bright future ahead,
  và [tôi] biết rằng có một tương lai tươi sáng phía trước,
 • and may get me through some difficult times that I may be having.
  và có thể giúp tôi vượt qua được một số thời điểm khó khăn mà tôi có thể gặp phải.
 • Now this mentality includes staying in a forward thinking state of mind.
  Tinh thần này chính là việc luôn suy nghĩ về phía trước.
 • I try hard not to waste energy feeling badly for myself,
  Tôi cố hết sức để không lãng phí năng lượng của bản thân,
 • because when I do, I get stuck in a paradox,
  bởi vì khi tôi cứ mãi nghĩ đến [Progeria], tôi bị mắc kẹt trong một mâu thuẫn,
 • where there’s no room for any happiness or any other emotion.
  không có chỗ cho bất kỳ hạnh phúc hay cảm xúc nào khác.
 • Now, it’s not that I ignore when I’m feeling badly,
  Không phải là tôi lờ đi việc tôi cảm thấy tệ,
 • I kind of accept it,
  Tôi chấp nhận nó,
 • I let it in, so that I can acknowledge it,
  Tôi thả cho bản thân nghĩ đến nó, để tôi có thể chấp nhận sự thật,
 • and do what I need to do to move past it.
  và làm những gì cần thiết để vượt qua nó.
 • When I was younger, I wanted to be an engineer.
  Khi còn bé, tôi muốn trở thành một kỹ sư.
 • I wanted to be an inventor,
  Tôi muốn trở thành một nhà phát minh,
 • who would catapult the world into a better future.
  người sẽ đưa thế giới đến một tương lai tốt đẹp hơn.
 • Maybe this came from my love of Legos,
  Có lẽ điều này xuất phát từ tình yêu của tôi dành cho đồ chơi lắp ghép
 • and the freedom of expression that I felt
  và quyền tự do ngôn luận mà tôi có
 • when I was building with them.
  khi tôi chơi lắp ghép.
 • And this was also derived from my family and my mentors,
  Và điều này cũng bắt nguồn từ gia đình tôi và những người thầy của tôi,
 • who always make me feel whole, and good about myself.
  người luôn làm cho tôi cảm giác được sống hết mình và hài lòng với mình.
 • Now today my ambitions have changed a little bit,
  Bây giờ, giấc mơ của tôi đã thay đổi một chút,
 • I’d like to go into the field of Biology,
  Tôi muốn đi sâu vào lĩnh vực Sinh học,
 • maybe cell biology, or genetics,
  có thể là sinh học tế bào, hoặc di truyền học,
 • or biochemistry, or really anything.
  hoặc hóa sinh, hoặc thực sự bất cứ điều gì.
 • This is a friend of mine, who I look up to,
  Đây là một người bạn của tôi, người tôi kính trọng,
 • Francis Collins, the director of the NIH,
  Francis Collins, giám đốc của NIH,
 • and this is us at TEDMED last year, chatting away.
  và đây là chúng tôi tại TEDMED năm ngoái, đang ngồi trò chuyện.
 • I feel that no matter what I choose to become,
  Tôi cho rằng dù tôi lựa chọn làm gì đi chăng nữa
 • I believe that I can change the world.
  Tôi tin là tôi có thể thay đổi thế giới.
 • And as I’m striving to change the world, I will be happy.
  Và khi tôi cố gắng thay đổi thế giới, tôi sẽ hạnh phúc.
 • About four years ago,
  Khoảng bốn năm trước,
 • HBO began to film a documentary
  HBO bắt đầu quay phim tài liệu
 • about my family and me called “Life According to Sam”.
  về tôi và gia đình, tên là "Cuộc sống dưới góc nhìn của Sam".
 • That was a pretty great experience, but it was also four years ago.
  Đó là một trải nghiệm khá tuyệt vời, nhưng là bốn năm trước.
 • And like anyone, my views on many things have changed,
  Và cũng giống như bất cứ ai, các quan điểm của tôi về nhiều thứ đã thay đổi,
 • and hopefully matured, like my potential career choice.
  và hy vọng là đã trưởng thành, giống như sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của tôi.
 • However, some things have stayed the same throughout that time.
  Tuy nhiên, một số thứ vẫn còn nguyên trong suốt thời gian đó.
 • Like my mentality, and philosophy towards life.
  ví dụ như tinh thần và triết lí sống của tôi
 • So I would like to show you
  Vì vậy, tôi muốn cho bạn thấy
 • a clip of my younger self from the film,
  một đoạn phim về một Sam khác trong phim,
 • that I feel embodies that philosophy.
  mà tôi nghĩ rằng [mình] là hiện thân của triết lý đó.
 • (Video)
  (Video)
 • I know more about it genetically.
  Tôi biết thêm về căn bệnh ở khía cạnh di truyền học.
 • So it’s less of an embodiment now.
  Vì vậy, nó ít hơn của một hiện thân bây giờ.
 • It used to be like
  Progeria đã từng là thứ
 • this thing that prevents me from doing all this stuff,
  ngăn tôi làm tất cả những điều này,
 • that causes other kids to die,
  khiến những đứa trẻ khác chết,
 • that causes everybody to be stressed, that causes other kids to die,
  khiến mọi người bị căng thẳng,
 • that causes everybody to be stressed,
  nó là một protein bất thường,
 • and now it’s a protein that is abnormal,
  làm suy yếu cấu trúc của các tế bào.
 • that weakens the structure of cells. and now it’s a protein that is abnormal,
  Vì thế,
 • that weakens the structure of cells.
  và bây giờ tôi không còn gánh nặng này nữa.
 • So,
  Tôi không phải suy nghĩ
 • and it takes a burden off of me because now
  đến sự tồn tại của Progeria.
 • I don’t have to think about
  Được rồi, khá tốt, đúng không?
 • Progeria as an entity.
  (Vỗ tay)
 • Okay, pretty good, huh?
  Cảm ơn bạn.
 • (Applause)
  Vì vậy, như bạn có thể thấy tôi đã suy nghĩ theo hướng này trong nhiều năm.
 • Thank you.
  Nhưng tôi chưa từng thực sự phải áp dụng tất cả các khía cạnh của triết lý của mình
 • So, as you can see I’ve been thinking this way for many years.
  để thử nghiệm cùng một lúc, cho đến cuối tháng Giêng.
 • But I’d never really had to apply all of these aspects of my philosophy
  Tôi khá ốm, tôi bị viêm phổi và tôi đã ở bệnh viện vài ngày,
 • to the test at one time, until last January.
  và tôi đã bị cô lập với mọi khía cạnh của cuộc sống
 • I was pretty sick, I had a chest cold, and I was in the hospital for a few days,
  làm tôi, tôi,
 • and I was secluded from all of the aspects of my life that I felt
  điều đó đã định nghĩa con người tôi
 • made me, me,
  Nhưng biết rằng tôi sẽ trở nên tốt hơn,
 • that kind of gave me my identity.
  và niềm mong mỏi đến lúc tôi sẽ khỏe hơn
 • But knowing that I was going to get better,
  đã giúp tôi tiếp tục tiến lên.
 • and looking forward to a time that I would feel good again
  Và đôi khi tôi phải dũng cảm,
 • helped me to keep moving forward.
  và việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng.
 • And sometimes I had to be brave,
  Đôi khi tôi chùn bước,
 • and it wasn’t always easy.
  Tôi đã có những ngày tồi tệ,
 • Sometimes I faltered,
  nhưng tôi nhận ra rằng dũng cảm không phải là dễ dàng.
 • I had bad days,
  Và đối với tôi, tôi cảm thấy đó là cách quan trọng để tiếp tục tiến lên phía trước.
 • But I realized that being brave isn’t supposed to be easy.
  Vì vậy nhìn chung,
 • And for me, I feel it’s the key way to keep moving forward.
  Tôi không lãng phí năng lượng để tự thương mình.
 • So, all in all,
  Tôi ở bên những người mà tôi muốn ở cùng,
 • I don’t waste energy feeling bad for myself.
  và tôi tiếp tục tiến lên.
 • I surround myself with people that I want to be with,
  Vì vậy, với triết lý này, tôi hy vọng rằng tất cả các bạn,
 • and I keep moving forward.
  dù cho gặp trở ngại gì,
 • So with this philosophy, I hope that all of you,
  có thể có một cuộc sống rất hạnh phúc.
 • regardless of your obstacles,
  Ồ, đợi đã, đợi một chút,
 • can have a very happy life as well.
  thêm một lời khuyên nữa-
 • Oh, wait, hang on a second,
  (Tiếng cười)
 • one more piece of advice –-
  Đừng bao giờ bỏ lỡ một bữa tiệc mà bạn có thể tham gia được..
 • (Laughter)
  Tối mai trường tôi sẽ có tiệc khiêu vũ homecoming
 • Never miss a party if you can help it.
  và tôi sẽ ở đó.
 • My school’s homecoming dance is tomorrow night,
  Cảm ơn nhiều.
 • and I will be there.
 • Thank you very much.
  (Vỗ tay)
 • (Applause)