giây
1.0

Public sector unions called for strike in France

 • 00:01
  Thousands of people went on strike and marched through Paris and other French cities Tuesday
  Hàng ngàn người đã đình công và diễu hành ở Paris và các thành phố khác ở Pháp vào thứ ba
 • 00:06
  to protest against President Emmanuel Macron's economic policies.
  để phản đối những chính sách kinh tế mới của tổng thống Emmanuel Macron.
 • 00:10
  While Tuesday's demonstrations were largely peaceful,
  Trong khi những cuộc biểu tình vào thứ Ba chủ yếu diễn ra trong hoà bình,
 • 00:13
  a small group of protesters skirmished with police at the end of the march in Paris.
  một nhóm nhỏ những người phản đối đã giao tranh với cảnh sát khi cuộc diễu hành ở Paris kết thúc.
 • 00:19
  Nine public sector unions called for the nationwide strike.
  9 liên đoàn các ngành quốc doanh đã kêu gọi đình công trên toàn quốc.
 • 00:22
  The unions are angry at a plan to tighten rules for sick leave,
  Các liên đoàn giận dữ với kế hoạch thắt chặt những quy định về nghỉ ốm,
 • 00:26
  free salaries and increased numbers public sector employees in the next five years
  lương hưởng khi không làm việc và số lượng người lao động trong khu vực công tăng lên trong vòng năm năm tới

  Public sector unions called for strike in France

  • strike /straɪk/ danh từ
   cuộc đình công, cuộc bãi công
  • economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ tính từ
   kinh tế
  • skirmish /ˈskɜː.mɪʃ/ nội động từ
   (quân sự) cuộc chạm trán, cuộc giao tranh nhỏ
  • tighten /ˈtaɪ.tən/ ngoại động từ
   thắt chặt, siết chặt
  • employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ danh từ
   người làm, người làm công
  • peaceful /ˈpiːs.fəl/ tính từ
   hoà bình, thái bình
  • protester /prəˈtes.tər/ danh từ
   người phản đối, người phản kháng, người kháng nghị