giây
1.0

Samsung CEO announces shock resignation

  • 00:01
    Samsung Electronics says its CEO and Vice Chairman is stepping down
    Tập đoàn Điện tử Samsung cho biết CEO và phó chủ tịch tập đoàn sẽ từ chức
  • 00:05
    despite forecasting record third-quarter profits on the back of soaring memory chip prices.
    cho dù dữ liệu dự đoán về lợi nhuận quý ba với thành công của việc giá thành các chip tăng vọt.
  • 00:10
    The 64-year-old Oh-Hyun Kwon had been expected to take a bigger role
    Ông Kwwon Oh Hyun 64 tuổi đã được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn
  • 00:14
    following the February arrest of Samsung Group's heir apparent Jay Y. Lee on bribery charges.
    sau vụ bắt giữ người thừa kế của Tập đoàn Samsung Jay Y. Lee vào tháng Hai vì hối lộ.
  • 00:19
    Known as "Mr Chip", Kwon had been with the company since 1985,
    Được biết đến như là "Quý ngài con chip", Kwon đã đồng hành cùng công ty từ năm 1985,
  • 00:24
    building up the component business to become the group's most profitable sector.
    phát triển một phần ngành kinh doanh của công ty trở thành một lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho tập đoàn.

    Samsung CEO announces shock resignation

    • chairman /-mən/ danh từ
      chủ tịch; người chủ toạ (buổi họp)
    • record /rɪˈkɔːd/ danh từ
      sự ghi chép
    • memory /ˈmem.ər.i/ danh từ
      sự nhớ, trí nhớ, ký ức
    • arrest /əˈrest/ danh từ
      sự bắt giữ
    • heir /eər/ danh từ
      người thừa kế, người thừa tự
    • bribery /'braibəri/ danh từ
      sự đút lót, sự hối lộ, sự mua chuộc
    • component /kəmˈpəʊ.nənt/ tính từ
      hợp thành, cấu thành
    • profitable /ˈprɒf.ɪ.tə.bəl/ tính từ
      sinh lãi, mang lợi