giây
1.0

Saudi Arabia: Women allowed to drive

 • 00:12
  Hi. I`m Carl Azuz. We`ve been monitoring this and can now confirm -- Fridays are awesome!
  Xin chào. Tôi là Carl Azuz. Chúng tôi đã giám sát rồi và bây giờ xin xác nhận -- Những thứ Sáu thật tuyệt diệu!
 • 00:18
  Welcome to CNN 10, your objective explanation of world news.
  Chào mừng đến với CNN 10, nơi đem lại tin tức thế giới một cách khách quan nhất cho bạn.
 • 00:21
  Our last show of the week begins with a significant cultural change in Saudi Arabia.
  Chương trình cuối cùng trong tuần sẽ bắt đầu với một thay đổi to lớn về văn hoá ở Ả-rập Xê-út.
 • 00:27
  The kingdom and absolute monarchy has announced that women will be allowed to drive.
  Vương quốc và chế độ quân chủ chuyên chế đã thông báo rằng ơhụ nữ sẽ được phép lái xe.
 • 00:32
  Saudi Arabia is the last country on earth where this is illegal.
  Ả-rập Xê-út là quốc gia cuối cùng trên thế giới mà việc này vẫn còn là trái pháp luật.
 • 00:36
  Experts say it`s one of the most religiously conservative Islamic countries
  Các chuyên gia nhận định đó là một trong những quốc gia Hồi giáo bảo thủ nhất về mặt tôn giáo
 • 00:40
  and that this issue has divided the nation for years.
  và rằng vấn đề này đã chia cắt đất nước nhiều năm trời.
 • 00:43
  But they also called this a signal that the nation`s 81-year-old king and 32-year-old crown prince are determined to reform society.
  Nhưng họ cũng gọi đay là một tín hiệu cho thấy đức vua 81 tuổi và vương tử 32 tuổi đang quyết tâm cải cách xã hội.
 • 00:51
  Their decision is partly economic.
  Quyết định của họ một phần là vì kinh tế.
 • 00:53
  The Saudi economy is heavily dependent on oil and oil prices have dropped in recent years, decreasing government revenue.
  Nề kinh tế Ả-rập Xê-út phụ thuộc hầu hết vào dầu và giá dầu trong vài năm qua đã tụt xuống, dẫn tới giảm ngân sách quốc gia.
 • 01:01
  Allowing women to drive could increase their numbers in the workforce which could in turn boost the economy.
  Cho phép phụ nữ lái xe có thể tăng số lượng phụ nữ tham gia vào lực lượng ao động, điều có thể thúc đẩy nền kinh tế.
 • 01:06
  Not everyone agrees with the change.
  Không phải tất cả đều đồng tình với sự thay đổi này.
 • 01:08
  Saudi critics have called allowing women to drive inappropriate and threatening to traditional Saudi families.
  Các nhà phê bình Ả-rập đã gọi việc cho phép phụ nữ lái xe là không phù hợp và gây đe doạ đến những ia đình Ả-rập truyền thống.
 • 01:15
  But for those celebrating the change which takes effect next summer, it`s been a long time coming.
  Nhưng đối với những người hưởng ứng thay đổi sẽ có hiệu lực vào hè năm sau này, họ đã chờ đợi nó từ rất lâu.
 • 01:22
  Saudi Arabia`s young, ambitious crown prince is making history in the kingdom,
  Vị hoàng thái tử trẻ tuổi và đầy tham vọng của Ả-rập đang tạo nên lịch sử ở vương quốc này,
 • 01:28
  letting women hit the roads here, meaning simple things like this
  để phụ nữ lái xe, những điều giản đơn thế này
 • 01:33
  allowed everywhere else in the world will be allowed here too.
  đã được cho phép ở mọi nơi trên thế giới và cũng sẽ được cho phép ở nơi đây.
 • 01:37
  Although that`s come down from the palaces, it`s really come up from the streets.
  Cho dù quyết định là từ phía hoàng cung, thực ra nó bắt nguồn từ trong dân chúng.
 • 01:43
  Here, right after the ban, the first protest.
  Ở nơi đây, ngay sau lệnh cấm, đã có sự phản đối đầu tiên.
 • 01:47
  I love driving. I wish I can drive in the country, in our country.
  Tôi yêu thích việc lái xe. Tôi ước mình có thể lái xe ở đất nước của mình.

  Saudi Arabia: Women allowed to drive

  • monitor /ˈmɒn.ɪ.tər/ động từ
   giám sát
  • explanation /ˌek.spləˈneɪ.ʃən/ danh từ
   sự giảng, sự giảng giải, sự giải nghĩa, lời giảng, lời giải nghĩa
  • objective /əbˈdʒek.tɪv/ tính từ
   khách quan
  • cultural /ˈkʌl.tʃər.əl/ tính từ
   (thuộc) văn hoá
  • announce /əˈnaʊns/ ngoại động từ
   công bố, tuyên bố
  • monarchy /ˈmɒn.ə.ki/ danh từ
   nền quân chủ; chế độ quân chủ
  • illegal /ɪˈliː.ɡəl/ tính từ
   không hợp pháp, trái luật
  • conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/ tính từ
   bảo thủ, thủ cựu
  • islamic /iz'læmik/ tính từ
   (thuộc) đạo Hồi
  • economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ tính từ
   kinh tế
  • revenue /ˈrev.ən.juː/ danh từ
   ngân khố quốc gia; sở thu thuế
  • inappropriate /ˌɪn.əˈprəʊ.pri.ət/ tính từ
   không thích hợp, không thích đáng
  • traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/ tính từ
   (thuộc) truyền thống, theo truyền thống
  • ambitious /æmˈbɪʃ.əs/ tính từ
   có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
  • palace /ˈpæl.ɪs/ danh từ
   cung, điện; lâu đài