giây
1.0

Scientists strike gold with gravitational waves

 • 00:00
  For the first time scientists have detected gravitational waves,
  Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm ra những sóng hấp dẫn,
 • 00:04
  the ripples in space and time predicted by Albert Einstein, with light from the same cosmic event.
  những sóng trong không gian và thời gian đã được dự đoán bởi Albert Einstein, với ánh sáng từ cùng một sự kiện trong vũ trụ.
 • 00:12
  The waves were caused by the collision of two extremely dense neutron stars
  Những sóng được tạo nên bởi sự va trạm của hai sao neutron siêu đặc
 • 00:17
  some 130 million years ago which only reached earth on August 17th.
  cách trái đất 130 triệu năm ánh sáng và mứoi tới được trái đất vào ngày 17/8 này.
 • 00:24
  Scientists say precious and other heavy metals were blown into space by the aftermath of the merger of the stars.
  Các nhà khoa học nói rằng những kim loại nặng quý giá khác đi vào vũ trụ là do hệ quả của sự sáp nhập những ngôi sao.
 • 00:35
  “In fact from the properties of the visible and infrared light,
  “Trong thực tế, từ những thuộc tính của ánh sáng hồng ngoại nhìn thấy được,
 • 00:39
  we conclude that the mass of all the heavy elements produced in this one single event
  chúng tôi kết luận rằng tổng khối lượng tất cả những thành tố nặng sản sinh ra trong sự kiện này thôi
 • 00:45
  is 16,000 times the mass of the Earth.
  đã bằng 16 nghìn lần khối lượng Trái Đất.
 • 00:49
  Of this material we estimate that about ten times the mass of the Earth is in gold and platinum alone.”
  Chúng tôi ước tính rằng khoảng mười lần khối lượng Trái Đất là riêng vàng và bạch kim.”
 • 00:57
  One scientist described the discovery as the equivalent to the transition between looking at a black and white picture of a volcano
  Một nhà khoa học đã miêu tả khám phá này cũng giống với sự chuyển đổi giữa nhìn vào một tấm ảnh đen trắng của một núi lửa
 • 01:03
  to sitting in a 3D movie that shows the explosion of Mount Vesuvius.
  với ngồi trong rạp chiếu 3D đang chiếu cạnh vụ nổ ở đỉnh Vesuvius.
 • 01:07
  Astronomers have been trying to figure out how to detect these ripples for the last century,
  Các nhà thiên văn học đã luôn cố gắng xác định những sóng này trong suốt thế kỷ qua,
 • 01:12
  ever since they were first predicted by Albert Einstein in his theory of general relativity.
  kể từ khi chúng lần đầu được dự đoán bởi Albert Einstein trong thuyết tương đối tổng quát của ông.

  Scientists strike gold with gravitational waves

  • detect /dɪˈtekt/ ngoại động từ
   dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra
  • gravitational /ˌɡræv.ɪˈteɪ.ʃən.əl/ tính từ
   hút, hấp dẫn
  • ripple /ˈrɪp.əl/ danh từ
   sự gợn sóng lăn tăn (làn tóc, dải ruy băng...)
  • cosmic /ˈkɒz.mɪk/ tính từ
   (thuộc) vũ trụ
  • dense /dens/ danh từ
   dày đặc, chặt
  • neutron /ˈnjuː.trɒn/ danh từ
   (vật lý) Nơtron
  • collision /kəˈlɪʒ.ən/ danh từ
   sự đụng, sự va
  • aftermath /ˈɑːf.tə.mæθ/ danh từ
   hậu quả, kết quả (thường là tai hại)
  • merger /ˈmɜː.dʒər/ danh từ
   sự hợp, sự hợp nhất (nhiều công ty lại làm một...)
  • precious /ˈpreʃ.əs/ tính từ
   quý, quý giá, quý báu
  • visible /ˈvɪz.ə.bəl/ tính từ
   thấy được, có thể trông thấy được
  • material /məˈtɪə.ri.əl/ tính từ
   vật chất
  • platinum /ˈplæt.ɪ.nəm/ danh từ
   platin, bạch kim
  • element /ˈel.ɪ.mənt/ danh từ
   nguyên tố
  • explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ danh từ
   sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
  • astronomer /əˈstrɒn.ə.mər/ danh từ
   nhà thiên văn học
  • transition /trænˈzɪʃ.ən/ danh từ
   sự chuyển tiếp, sự quá độ