giây
1.0

Spanish government in an attempt to block Catalan independence vote

 • 00:12
  Thanks for starting up your week with CNN 10, your objective explanation of world news.
  Cảm ơn vì đã khởi động tuần mới cùng CNN 10, nơi diễn giải tin tức cho bạn một cách khách quan.
 • 00:17
  I`m Carl Azuz at the CNN Center.
  Tôi là Carl Azuz ở Trung tâm CNN.
 • 00:19
  First, today, we`re taking you to southwestern Europe.
  Đầu tiên, hôm nay, chúng tôi sẽ đưa bạn đến vùng Tây Nam châu Âu.
 • 00:22
  There are about 49 million people who live in the nation of Spain.
  Có khoảng 49 triệu người sống ở Tây Ban Nha.
 • 00:26
  Sixteen percent of them live in Catalonia.
  Mười sáu phần trăm trong số họ sống ở Catalonia.
 • 00:29
  This is a wealthy region of Spain that held a referendum,
  Đây là một vùng giàu có của Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý,
 • 00:32
  a vote yesterday on whether Catalonia should become an independent country.
  một cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm qua để xem liệu rằng Catalonia có nên trở thành một quốc gia độc lập hay không.
 • 00:37
  Catalonia has its own government, which determines much of the region`s health care, education and tax collection policies.
  Catalonia cí chính phủ của riêng mình, chính phủ quyết định hầu hết chính sách chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và thu thuế.
 • 00:44
  But Catalonia also pays tax to Spain and some of the politicians who wanted to be independent
  Nhưng Catalonia cũng trả thuế cho Tây Ban Nha và một số nhà chính trị mong muốn độc lập
 • 00:50
  say it`s unfair for the tax money from wealthier regions like Catalonia
  cho rằng là không công bằng khi để tiền thuế từ những vùng giàu có hơn như Catalonia
 • 00:54
  to go toward funding other parts of Spain.
  quay trở lại hỗ trợ cho những vùng khác của Tây Ban Nha.
 • 00:56
  But back in 1978, more than 90 percent of Catalan voters supported the Spanish constitution,
  Nhưng quay về năm 1978, hơn 90 phần ttrăm cử tri Catalonia ủng hộ Hiến pháp Tây Ban Nha,
 • 01:03
  which mentioned the indissoluble unity of the Spanish nation.
  Hiến pháp đã đề cập đến sự thống nhất bền vững của Tây Ban Nha.
 • 01:07
  Only Spain`s parliament can change that constitution
  Chỉ Quốc hội Tây Ban nha mới có thể thay đổi Hiến pháp ấy
 • 01:10
  and the nation`s government and supreme court have said it`s illegal for Catalonia to hold a vote on independence.
  và chính phủ cùng toà án tối cao đã nói rằng Catalonia tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc độ lập là trái pháp luật.
 • 01:16
  Spanish national police raided some Catalan polling stations and fired rubber bullets,
  Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã bao vây một số điểm bỏ phiếu ở Catalonia và nã đạn cao su,
 • 01:21
  in an effort to keep the vote from happening.
  trong nỗ lực ngăn chặn cuộc bỏ phiếu diễn ra.
 • 01:24
  Hundreds of injuries were reported.
  Báo cáo cho biết có hàng trăm người bị thương.
 • 01:26
  Most of them of civilians, but 13 officers were hurt as well.
  Hầu hết họ là dân thường, nhưng tỏng số đó cũng có 13 cảnh sát.
 • 01:29
  The Spanish government and the Catalan government each blamed the other side for the violence.
  Chính quyền Tây Ban Nha và chính quyền Catalonia đổ lỗi cho nhau về bạo lực diễn ra.
 • 01:35
  First, it was the students, then came the firemen, and finally, the farmers.
  Lúc đầu là các snh viên, sau đó là lính cứu hoả, cuối cùng là những người nông dân.
 • 01:40
  The last day of campaigning in Catalonia`s independence referendum may have drawn to an end,
  Ngày cuối cùng của chiến dịch trưng cầu dân ý ở Catalonia có lẽ đã kết thúc,
 • 01:45
  but the tension on the streets is only building.
  nhưng những căng thẳng trên đường phố vẫn đang leo thang.
 • 01:48
  The Spanish government has said Sunday`s vote is illegal and must not go ahead.
  Chính phủ Tây Ban Nha đã nói rằng cuôc bỏ phiếu hôm chủ nhật là bất hợp pháp và không thể được tiến hành tiếp.
 • 01:53
  Barcelona`s port has become a staging ground for Spanish police,
  Cảng Barcelona đã trở thành một nơi chuẩn bị của cảnh sát Tây ban Nha,
 • 01:57
  extra forces and police vans shipped end from the across the country, all to try to block people from voting.
  lực lượng vũ trang và các xe cảnh sát tăng cường đã được đưa đến, tất cả là để nỗ lực ngăn chặn mọi người không bỏ phiếu.
 • 02:04
  The Spanish government has seized millions of ballots and campaign leaflets,
  Chính phủ Tây Ban Nha đã lấy đi hàng triệu thùng phiếu và tờ rơi vè chiến dịch,
 • 02:09
  arrested Catalan officials and closed down political Websites.
  bắt giữ các quan chức Catalan và đóng những trang web về chính trị.
 • 02:13
  It`s a vote long campaigned for by separatists in Catalonia.
  Đó là một chiến dịch bỏ phiếu dài hơi đưa ra bởi những người theoe chính sách ly khai ở Catalonia.
 • 02:18
  The region in northeastern Spain already has limited autonym from the central government in Madrid.
  Khu vực phía đông bắc tây ban nha vốn có một nền tự trị có giới hạn chính quyền trung tâm Madrid.
 • 02:23
  It has its own flag, its own national anthem, and its own language.
  Khu vực này có cờ của riêng họ, có quốc ca riêng và ngôn ngữ riêng.
 • 02:28
  But still, many Catalans want more.
  Nhưng rất nhiều người Catalonia muốn hơn thế nữa.
 • 02:31
  They want full independence for their region, which is Spain`s number one tourist destination.
  Họ muốn độc lập hoàn toàn cho khu vực là điểm thu hút du lịch số một của Tây Ban Nha.
 • 02:37
  Famous for Gaudi, the iconic Sagrada Familia.
  Vốn nổi tiếng với Gaudi, hay Sagrada Familia.

  Spanish government in an attempt to block Catalan independence vote

  • wealthy /ˈwel.θi/ tính từ
   giàu, giàu có
  • independent /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/ tính từ
   độc lập
  • determine /dɪˈtɜː.mɪn/ ngoại động từ
   quyết định, định đoạt
  • tax /tæks/ danh từ
   thuế, cước
  • politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/ danh từ
   nhà chính trị; chính khách
  • mention /ˈmen.ʃən/ danh từ
   kể ra, nói đến, đề cập
  • indissoluble /ˌɪn.dɪˈsɒl.jə.bəl/ tính từ
   không thể chia cắt, không thể chia lìa; bền vững
  • unity /ˈjuː.nə.ti/ danh từ
   sự thống nhất
  • constitution /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/ danh từ
   hiến pháp
  • illegal /ɪˈliː.ɡəl/ tính từ
   không hợp pháp, trái luật
  • violence /ˈvaɪə.ləns/ danh từ
   bạo lực, sự cưỡng bức
  • tension /ˈten.ʃən/ danh từ
   sự căng thẳng
  • political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/ tính từ
   chính trị
  • destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ danh từ
   điểm đến