giây
1.0

Talk nerdy to me

 • 00:13
  Five years ago, I experienced a bit
  5 năm trước, tôi đã trải qua 1 chuyện có chút
 • 00:15
  of what it must have been like to be Alice in Wonderland.
  giống như Alice ở Xứ thần tiên.
 • 00:19
  Penn State asked me, a communications teacher,
  Trường Penn State yêu cầu tôi, một giáo viên dạy giao tiếp
 • 00:21
  to teach a communications class for engineering students.
  dạy một khóa giao tiếp cho sinh viên kỹ thuật.
 • 00:25
  And I was scared. (Laughter)
  Tôi đã rất sợ.(Cười)
 • 00:27
  Really scared. Scared of these students with their big brains
  Thực sự sợ. Sợ những sinh viên to đầu,
 • 00:31
  and their big books and their big, unfamiliar words.
  những quyển sách to đùng và cả những ngôn từ lạ lẫm.
 • 00:35
  But as these conversations unfolded,
  Nhưng khi những cuộc trao đổi mở ra,
 • 00:38
  I experienced what Alice must have when she went down
  Tôi đã trải nghiệm điều mà hẳn Alice cũng trải qua khi cô bé rơi xuống
 • 00:41
  that rabbit hole and saw that door to a whole new world.
  hang thỏ và phát hiện cánh cửa dẫn đến 1 thế giới mới.
 • 00:45
  That's just how I felt as I had those conversations
  Đó chỉ là những gì tôi cảm nhận khi trao đổi
 • 00:47
  with the students. I was amazed at the ideas
  với sinh viên. Tôi kinh ngạc trước những ý tưởng của họ,
 • 00:50
  that they had, and I wanted others to experience this wonderland as well.
  và tôi muốn những người khác cũng được trải nghiệm xứ sở thần tiên này.
 • 00:55
  And I believe the key to opening that door
  Tôi tin rằng chìa khóa mở cánh cửa đến thế giới đó
 • 00:58
  is great communication.
  chính là khả năng giao tiếp tốt.
 • 00:59
  We desperately need great communication from our
  Chúng ta vô cùng cần giao tiếp hiệu quả
 • 01:02
  scientists and engineers in order to change the world.
  với những nhà khoa học và kỹ sư để có thể thay đổi thế giới.
 • 01:05
  Our scientists and engineers are the ones
  Nhà khoa học và kỹ sư là những người
 • 01:08
  that are tackling our grandest challenges, from energy
  đang đương đầu với các thách thức lớn nhất, từ năng lượng
 • 01:11
  to environment to health care, among others,
  tới môi trường và y tế, và còn nhiều nữa,
 • 01:14
  and if we don't know about it and understand it,
  Nếu ta không biết và không hiểu điều đó,
 • 01:17
  then the work isn't done, and I believe it's our responsibility
  thì việc sẽ không xong, và tôi tin trách nhiệm của chúng ta,
 • 01:20
  as non-scientists to have these interactions.
  những người không chuyên, là tương tác với họ.
 • 01:23
  But these great conversations can't occur if our scientists
  Nhưng những cuộc trao đổi hiệu quả không thể diễn ra nếu các nhà khoa học
 • 01:26
  and engineers don't invite us in to see their wonderland.
  và kỹ sư không mời ta vào xứ sở của họ.
 • 01:30
  So scientists and engineers, please, talk nerdy to us.
  Hỡi các nhà khoa học và kỹ sư, hãy tám chuyện phiếm với chúng tôi.
 • 01:35
  I want to share a few keys on how you can do that
  Tôi muốn chia sẻ vài bí quyết để làm được thế
 • 01:38
  to make sure that we can see that your science is sexy
  để chắc rằng chúng tôi nhận thấy khoa học của các anh thật quyến rũ,
 • 01:42
  and that your engineering is engaging.
  kỹ thuật cũng rất hấp dẫn, nóng bỏng.
 • 01:44
  First question to answer for us: so what?
  Câu hỏi đầu tiên là: Gì cơ?
 • 01:48
  Tell us why your science is relevant to us.
  Tại sao khoa học liên quan đến chúng tôi.
 • 01:52
  Don't just tell me that you study trabeculae,
  Đừng chỉ nói rằng anh nghiên cứu mô xương,
 • 01:55
  but tell me that you study trabeculae, which is the mesh-like structure of our bones
  mà hãy nói anh nghiên cứu mô xương, nó giống như những cái lưới làm nên xương chúng ta
 • 01:58
  because it's important to understanding and treating osteoporosis.
  vì cần biết để hiểu về bệnh loãng xương và cách chữa trị.
 • 02:03
  And when you're describing your science, beware of jargon.
  Khi mô tả khoa học, hãy cẩn thận khi dùng thuật ngữ.
 • 02:08
  Jargon is a barrier to our understanding of your ideas.
  Thuật ngữ ngăn cản chúng tôi hiểu được ý tưởng của anh.
 • 02:11
  Sure, you can say "spatial and temporal," but why not just say
  Chắc chắn có thể nói "spatial and temporal" nhưng sao không dùng
 • 02:15
  "space and time," which is so much more accessible to us?
  "space and time" (không gian và thời gian)
 • 02:18
  And making your ideas accessible is not the same as dumbing it down.
  Làm ý tưởng mình dễ hiểu không phải là hạ thấp chúng.
 • 02:23
  Instead, as Einstein said, make everything
  Thay vào đó, như Anh-xtanh đã nói: biến mọi thứ
 • 02:26
  as simple as possible, but no simpler.
  càng đơn giản càng tốt, nhưng đừng đơn giản hơn.
 • 02:29
  You can clearly communicate your science
  Rõ ràng là anh có thể nói về những vấn đề khoa học
 • 02:32
  without compromising the ideas.
  mà không làm méo mó ý tưởng.
 • 02:35
  A few things to consider are having examples, stories
  Nên lưu tâm đến việc nêu ví dụ, kể chuyện,
 • 02:39
  and analogies. Those are ways to engage
  liên tưởng. Đó là những cách để lôi cuốn
 • 02:40
  and excite us about your content.
  và khiến chúng tôi thích thú những điều anh nói.
 • 02:43
  And when presenting your work, drop the bullet points.
  Và khi trình bày, đừng sử dụng những gạch đầu dòng.
 • 02:49
  Have you ever wondered why they're called bullet points? (Laughter)
  Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại gọi chúng là "gạch đầu dòng" chưa?
 • 02:53
  What do bullets do? Bullets kill,
  Khi gạch tên đi thì sao? Gạch đi là xóa sổ, giết chết luôn!
 • 02:55
  and they will kill your presentation.
  và chúng cũng sẽ giết bài thuyết trình của anh.
 • 02:57
  A slide like this is not only boring, but it relies too much
  Một slide như thế này, không những nhàm chán mà còn phụ thuộc quá nhiều
 • 03:02
  on the language area of our brain, and causes us to become overwhelmed.
  vào khu vực ngôn ngữ của não bộ, khiến chúng tôi bị ngốt.
 • 03:05
  Instead, this example slide by Genevieve Brown is
  Thay vào đó, slide ví dụ này của Genevieve Brown
 • 03:09
  much more effective. It's showing that the special structure
  thực sự hiểu quả hơn. Nó cho thấy cấu trúc đặc biệt
 • 03:12
  of trabeculae are so strong that they actually inspired
  của mô xương mạnh đến nỗi nó thực sự truyền cảm hứng
 • 03:16
  the unique design of the Eiffel Tower.
  cho thiết kế độc đáo của tháp Ép-phen.
 • 03:19
  And the trick here is to use a single, readable sentence
  Và mẹo ở đây là sử dụng những câu đơn và dễ đọc
 • 03:22
  that the audience can key into if they get a bit lost,
  khán giả có thể dựa vào đó nếu họ theo không kịp,
 • 03:25
  and then provide visuals which appeal to our other senses
  và rồi sử dụng hình ảnh lôi cuốn các giác quan
 • 03:29
  and create a deeper sense of understanding
  để giúp ta hiểu sâu sắc hơn
 • 03:31
  of what's being described.
  những điều được trình bày.
 • 03:33
  So I think these are just a few keys that can help
  Tôi nghĩ đây chỉ là vài bí quyết giúp chúng ta
 • 03:36
  the rest of us to open that door and see the wonderland
  mở cánh cửa đó và thấy xứ sở thần tiên
 • 03:39
  that is science and engineering.
  của khoa học và công nghệ.
 • 03:41
  And because the engineers that I've worked with have
  Những kỹ sư tôi làm việc cùng
 • 03:44
  taught me to become really in touch with my inner nerd,
  dạy tôi phải biết suồng sã hóa mọi thứ đi.
 • 03:48
  I want to summarize with an equation. (Laughter)
  Cho nên tôi muốn tóm tắt với 1 phương trình. (Cười)
 • 03:51
  Take your science, subtract your bullet points
  Lấy "khoa học" trừ đi "gạch đầu dòng"
 • 03:55
  and your jargon, divide by relevance,
  và "thuật ngữ" rồi chia cho "sự xác đáng",
 • 03:58
  meaning share what's relevant to the audience,
  tức là chia sẻ những giải thích xác đáng với khán giả,
 • 04:00
  and multiply it by the passion that you have for
  sau đó nhân với "đam mê"
 • 04:03
  this incredible work that you're doing,
  mà anh dành cho công việc anh đang làm,
 • 04:05
  and that is going to equal incredible interactions
  thì sẽ cho ra kết quả sẽ là Sự tương tác tuyệt vời
 • 04:08
  that are full of understanding.
  mang lại Sự hiểu trọn vẹn.
 • 04:10
  And so, scientists and engineers, when you've solved
  Và do đó, hỡi các nhà khoa học và kĩ sư, khi các anh giải
 • 04:14
  this equation, by all means, talk nerdy to me. (Laughter)
  phương trình này, bằng mọi giá, hãy nói tám chuyện phiếm với tôi. (Cười)
 • 04:19
  Thank you. (Applause)
  Cảm ơn quý vị. (Vỗ tay)

  Talk nerdy to me

  • communications /kə,mju:ni'kei∫n/ danh từ
   sự giao thiệp, sự liên lạc
  • engineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ danh từ
   kỹ thuật kỹ sư, kỹ thuật công trình sư; nghề kỹ sư, nghề công trình sư
  • scared /skeəd/ danh từ
   sự sợ hãi, sự kinh hoàng, sự hoang mang lo sợ (chiến tranh xảy ra...)
  • unfamiliar /ʌn.fəˈmɪl.i.ər/ tính từ
   không quen, không biết, lạ
  • unfolded /ʌn'fəʊld/ ngoại động từ
   mở ra, trải ra
  • wonderland /ˈwʌn.dəl.ænd/ danh từ
   thế giới thần tiên
  • scientists /'saiəntist/ danh từ
   nhà khoa học; người giỏi về khoa học tự nhiên
  • environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ danh từ
   môi trường, hoàn cảnh, những vật xung quanh
  • engaging /ɪnˈɡeɪ.dʒɪŋ/ tính từ
   lôi kéo, hấp dẫn; duyên dáng (nụ cười, giọng nói, cái nhìn...)
  • accessible /əkˈses.ə.bəl/ tính từ
   có thể tới được, có thể gần được
  • compromising /ˈkɒm.prə.maɪ.zɪŋ/ Adjective
   nhượng bộ, thỏa hiệp; vui lòng, sẵn lòng nhượng bộ, thỏa hiệp
  • presentation /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/ danh từ
   bài thuyết trình
  • relies /ri'lai/ nội động từ
   (+ on, upon) tin, tin cậy, dựa vào
  • inspired /ɪnˈspaɪəd/ tính từ
   đầy cảm hứng
  • readable /ˈriː.də.bəl/ tính từ
   hay, đọc được (sách)
  • relevance /ˈrel.ə.vəns/ danh từ
   sự thích đáng, sự thích hợp; sự xác đáng
  • passion /ˈpæʃ.ən/ danh từ
   cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn