giây
1.0

Things I've learned in my life so far

 • 00:11
  I was here about four years ago,
  Tôi đã từng ở đây bốn năm trước
 • 00:13
  talking about the relationship of design and happiness.
  để nói về mối quan hệ giữa thiết kế và hạnh phúc.
 • 00:19
  At the very end of it, I showed a list under that title.
  Và cuối bài nói chuyện tôi đã cho chiếu một danh sách dưới tựa đề đó.
 • 00:25
  I learned very few things in addition since
  Từ đó đến nay tôi hầu như không học thêm được điều gì
 • 00:31
  (Laughter) --
  -- (Tiếng cười)
 • 00:32
  but made a whole number of them into projects since.
  nhưng đã biến một số ý tưởng trong đó thành các dự án.
 • 00:38
  These are inflatable monkeys in every city in Scotland:
  Đây là những con khỉ bóng bay tại mọi thành phố ở Scotland --
 • 00:43
  "Everybody always thinks they are right."
  "Mọi người luôn luôn cho rằng họ là đúng."
 • 00:51
  They were combined in the media.
  Chúng được ghép lại trên báo chí.
 • 00:56
  "Drugs are fun in the beginning but become a drag later on."
  "Thuốc phiện ban đầu rất hay nhưng sau đó sẽ trở thành gánh nặng."
 • 01:06
  We're doing changing media.
  Chúng tôi đang xây dựng công cụ truyền thông có khả năng tự thay đổi.
 • 01:10
  This is a projection that can see the viewer
  Đây là một màn chiếu có thể thấy được người xem
 • 01:13
  as the viewer walks by.
  khi họ đi qua.
 • 01:15
  You can't help but actually ripping that spider web apart.
  Bạn không thể tránh để không xé rách cái mạng nhện.
 • 01:21
  All of these things are pieces of graphic design.
  Tất cả những thứ này đều là sản phẩm thiết kế đồ họa.
 • 01:25
  We do them for our clients.
  Chúng tôi thực hiện cho khánh hàng của mình.
 • 01:27
  They are commissioned.
  Tất cả đều được đặt hàng.
 • 01:29
  I would never have the money to actually pay for the installment
  Tôi sẽ không bao giờ có đủ tiền để trả chi phí lắp đặt
 • 01:33
  or pay for all the billboards or the production of these,
  hay các biển quảng cáo hay quá trình sản xuất của chúng,
 • 01:38
  so there's always a client attached to them.
  cho nên luôn luôn có một khách hàng đứng sau.
 • 01:43
  These are 65,000 coat hangers in a street
  Đây là 65.000 cái mắc áo trên một con phố
 • 01:48
  that's lined with fashion stores.
  mà có nhiều shop thời trang.
 • 01:54
  "Worrying solves nothing."
  "Lo lắng không giải quyết được gì cả."
 • 01:56
  "Money does not make me happy"
  "Tiền bạc không làm tôi hạnh phúc"
 • 02:02
  appeared first as double-page spreads in a magazine.
  được xuất hiện lần đầu trên trên hai trang đúp của một tạp chí.
 • 02:05
  The printer lost the file, didn't tell us.
  Nhà in đánh mất file ảnh mà không báo với chúng tôi.
 • 02:08
  When the magazine -- actually, when I got the subscription --
  Khi tờ tạp chí -- thực ra là khi tôi nhận số báo mình đã đặt
 • 02:10
  it was 12 following pages.
  nó có 12 trang tiếp sau.
 • 02:12
  It said, "Money does does make me happy."
  Trên đó ghi "Tiền bạc làm tôi rất hạnh phúc."
 • 02:15
  And a friend of mine in Austria felt so sorry for me
  Và một anh bạn tôi ở Áo, lấy làm tiếc cho tôi
 • 02:21
  that he talked the largest casino owner in Linz
  đã thuyết phục người chủ casino lớn nhất ở Linz
 • 02:26
  into letting us wrap his building.
  cho chúng tôi bọc ngoài tòa nhà của anh ta.
 • 02:29
  So this is the big pedestrian zone in Linz.
  Đây là khu vực cho người đi bộ lớn nhất ở Linz,
 • 02:31
  It just says "Money," and if you look down the side street,
  chỗ này chỉ viết "Tiền bạc", và nếu bạn nhìn xuống mặt phố bên kia,
 • 02:35
  it says, "does not make me happy."
  "không làm tôi hạnh phúc."
 • 02:38
  We had a show that just came down last week in New York.
  Chúng tôi có một buổi triển lãm mới kết thúc tuần trước ở New York.
 • 02:44
  We steamed up the windows permanently,
  Chúng tôi liên tục thổi hơi nước vào các cửa sổ,
 • 02:46
  and every hour we had a different designer come in
  và mỗi giờ đồng hồ lại có một nhà thiết kế khác đi vào
 • 02:50
  and write these things that they've learned into the steam in the window.
  để viết những điều họ đã học được lên hơi nước trên cửa sổ.
 • 02:54
  Everybody participated -- Milton Glaser,
  Mọi người đều tham gia -- Milton Glaser.
 • 02:58
  Massimo Vignelli.
  Massimo Vignelli.
 • 03:01
  Singapore was quite in discussion.
  Singapore đang được cân nhắc.
 • 03:05
  This is a little spot that we filmed there
  Đây là nơi chúng tôi đã quay phim
 • 03:10
  that's to be displayed on the large JumboTrons in Singapore.
  để chiếu tại màn hình siêu rộng JumboTrons tại Singapore,
 • 03:16
  And, of course, it's one that's dear to my heart,
  và bộ phim này rất có ý nghĩa đối với tôi,
 • 03:21
  because all of these sentiments --
  bởi mọi cảm xúc,
 • 03:23
  some banal, some a bit more profound --
  đôi lúc giản dị, đôi lúc sâu sắc,
 • 03:26
  all originally had come out of my diary.
  tất cả đều bắt đầu từ nhật ký của tôi.
 • 03:42
  And I do go often into the diary
  Tôi thường xuyên xem lại nhật ký
 • 03:44
  and check if I wanted to change something about the situation.
  và xem liệu mình có muốn thay đổi điều gì về thực tại hay không.
 • 03:50
  If it's -- see it for a long enough time,
  Liệu - trong một thời gian đủ dài,
 • 03:52
  I actually do something about it.
  tôi có thực sự thay đổi một điều gì đó không.
 • 03:56
  And the very last one is a billboard.
  Và cuối cùng là một bảng quảng cáo.
 • 04:03
  This is our roof in New York, the roof of the studio.
  Đây là mái nhà của chúng tôi ở New York, mái nhà của studio.
 • 04:07
  This is newsprint plus stencils that lie on the newsprint.
  Đây là giấy báo và các lá kim loại mỏng nằm trên đó.
 • 04:12
  We let that lie around in the sun.
  Chúng tôi để phơi dưới nắng.
 • 04:13
  As you all know, newsprint yellows significantly in the sun.
  Như các bạn biết, giấy báo để trong nắng sẽ ố vàng rất nhanh.
 • 04:18
  After a week, we took the stencils and the leaves off,
  Sau một tuần, chúng tôi bỏ các tấm lá đi,
 • 04:20
  shipped the newsprints to Lisbon to a very sunny spot,
  chuyển chúng đến Lisbon tới một nơi rất nhiều ánh nắng,
 • 04:25
  so on day one the billboard said,
  thế là vào ngày đầu tiên, một tấm quảng cáo ghi,
 • 04:27
  "Complaining is silly. Either act or forget."
  "Than vãn là ngốc nghếch. Hoặc hành động hoặc quên đi."
 • 04:30
  Three days later it faded, and a week later,
  Ba ngày sau nó mờ dần, và một tuần sau,
 • 04:33
  no more complaining anywhere.
  không còn than vãn ở đâu nữa.
 • 04:36
  (Laughter)
  (Tiếng cười)
 • 04:37
  Thank you so much.
  Cảm ơn rất nhiều.
 • 04:38
  (Applause)
  (Vỗ tay)

  Things I've learned in my life so far

  • design /dɪˈzaɪn/ danh từ
   thiết kế
  • inflatable /ɪnˈfleɪ.tə.bəl/ tính từ
   có thể bơm phồng, có thể thổi phồng
  • drag /dræɡ/ nội động từ
   kéo, kéo lê, đi kéo lê
  • projection /prəˈdʒek.ʃən/ danh từ
   sự nhô ra; sự lồi ra; chỗ nhô ra, chỗ lồi ra
  • graphic /ˈɡræf.ɪk/ tính từ
   (thuộc) đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị
  • commissioned /kə'miʃnd/ tính từ
   được uỷ quyền
  • installment /in'stɔ:lmənt/ danh từ
   việc lắp đặt (thiết bị)
  • coat /kəʊt/ danh từ
   áo choàng ngoài, áo bành tô (đàn ông)
  • magazine /ˌmæɡ.əˈziːn/ danh từ
   tạp chí
  • casino /kəˈsiː.nəʊ/ danh từ
   sòng bạc
  • pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ tính từ
   (thuộc) đi bộ
  • discussion /dɪˈskʌʃ.ən/ danh từ
   sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
  • profound /prəˈfaʊnd/ tính từ
   sâu, thăm thẳm
  • newsprint /ˈnjuːz.prɪnt/ danh từ
   giấy in báo
  • complaining /kəm'plein/ Adjective
   kêu ca, phàn nàn, than phiền