giây
1.0

Trump's speech at APEC [Part 1]: I am always going to put America first

 • 00:04
  The current trading balance is not acceptable.
  Sự mất cân bằng thương mại hiện nay là không thể chấp nhận được.
 • 00:08
  I do not blame China or any other country, of which there are many
  Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác, dù có rất nhiều nước,
 • 00:15
  for taking advantage of The United States on trade.
  vì đã lợi dụng nước Mỹ trong vấn đề thương mại.
 • 00:19
  If their representatives are being able to get away with this,
  Nếu các đại diện của họ có thể bình an vô sự với điều này,
 • 00:23
  they are just doing their jobs.
  họ chỉ đang làm việc của mình.
 • 00:26
  I wish previous administration in my country saw what was happening
  Tôi ước gì chính quyền trước đây của Mỹ nhìn thấy những gì đang diễn ra
 • 00:36
  and did something about it.
  và làm điều gì đó.
 • 00:39
  They did not but I will.
  Họ không làm, nhưng tôi sẽ làm.
 • 00:43
  From this day forward, we will compete in a fair and equal basis.
  Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng.
 • 00:49
  We are not going to let the United States be taken advantage of anymore.
  Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa.
 • 00:56
  I am always going to put America first the same way
  Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách
 • 00:59
  as I expect all of you in this room to put your countries first.
  mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết.

  Trump's speech at APEC [Part 1]: I am always going to put America first

  • balance /ˈbæl.əns/ danh từ
   sự thăng bằng sự cân bằng; cán cân
  • acceptable /əkˈsept.ə.bəl/ tính từ
   có thể nhận, có thể chấp nhận
  • representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ danh từ
   người đại biểu, người đại diện
  • administration /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/ danh từ
   chính phủ, chính quyền
  • previous /ˈpriː.vi.əs/ tính từ
   trước
  • compete /kəmˈpiːt/ nội động từ
   đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
  • advantage /ədˈvɑːn.tɪdʒ/ danh từ
   sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi