• Turkey is turning up the pressure on Iraqi Kurds
  Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực lên Iraqi Kurds
 • in a bid to stop an independence referendum set for Monday.
  trong nỗ lực ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập được lên lịch vào thứ Hai.
 • Dorian Jones has the story.
  Dorian Jones sẽ đem tới tin tức cho các bạn.
 • Around 100 Turkish tanks and armored vehicles are massed on the Iraqi-Kurdish border,
  khoảng 100 xe tăng và các phương tiện thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại biên giới Irad - Kurdish,
 • ostensibly for military exercises, that coincide with a hardening of Ankara's political rhetoric against the referendum by Iraqi Kurds
  có vẻ là cho diễn tập quân sự, xảy ra cùng thới điểm với sự cứng rắn của Ankara trong việc thuyết phục chống lại cuộc trưng cầu dân ý của Iraqi Kurds
 • Government spokesman Bekir Bozdag said Tuesday the vote is being driven
  Người phát ngôn của chính phủ Bekir Bozdag phát biểu Vào thứ ba, cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành
 • by a sick mentality and warned it threatened to spark regional chaos.
  trong một trạng thái tâm lí vô cùng căng thẳng và cảnh báo nó là nguy cơ dẫn tới những hỗn loạn trong khu vực.
 • Despite mounting political and military pressure,
  Bất chấp áp lực chính trị và quân sự tăng cao,
 • observers question whether Turkey would or could back up its saber rattling.
  các nhà quan sát đang đặt ra câu hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc có thể hỗ trợ tấn công hay các lệnh trừng phạt nhằm đe doạ hay không.
 • Economic sanctions on Iraqi Kurds would be a double-edged sword,
  Các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Iraqi Kurds sẽ là con dao hai lưỡi,
 • while any military action could drag Turkey into a quagmire and possibly isolate the country.
  trong khi bất cứ động thái quân sự nào cũng có thể kéo Thổ Nhĩ Kỳ xuống vũng lầy và có khả năng cô lập quốc gia này.
 • Dorian Jones, of VOA news, Istanbul.
  Dorian Jones, phóng viên của tin tức VOA, Istanbul.
  • Từ vựng independence
   independence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/ danh từ
   sự độc lập; nền độc lập ((cũng) independency)
  • Từ vựng referendum
   referendum /ˌref.əˈren.dəm/ danh từ
   cuộc trưng cầu ý dân
  • Từ vựng coincide
   coincide /ˌkəʊ.ɪnˈsaɪd/ nội động từ
   xảy ra đồng thời; trùng với
  • Từ vựng border
   border /ˈbɔː.dər/ danh từ
   biên giới
  • Từ vựng rhetoric
   rhetoric /ˈret.ər.ɪk/ danh từ
   thuật hùng biện
  • Từ vựng political
   political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/ tính từ
   chính trị
  • Từ vựng pressure
   pressure /ˈpreʃ.ər/ danh từ
   sức ép, áp lực
  • Từ vựng tank
   tank /tæŋk/ danh từ
   xe tăng
  • Từ vựng military
   military /ˈmɪl.ɪ.tər.i/ tính từ
   (thuộc) quân đội, (thuộc) quân sự
  • Từ vựng spokesman
   spokesman /ˈspəʊks.mən/ danh từ
   người phát ngôn
  • Từ vựng sanction
   sanction /ˈsæŋk.ʃən/ danh từ
   hình phạt
  • Từ vựng action
   action /ˈæk.ʃən/ danh từ
   hành động, hành vi
  • Từ vựng isolate
   isolate /ˈaɪ.sə.leɪt/ ngoại động từ
   cô lập