giây
1.0

World's Most Valuable Company Just Got Even More Valuable

 • 00:00
  Well we saw how Apple’s shares are now at a new record high.
  Chúng ta đã chứng kiến cổ phiếu của Apple đạt được kỷ lục mới.
 • 00:02
  These positive analyst notes from UBS, from uh, Goldman Sachs.
  Những báo cáo tích cực này đến từ ngân hàng UBS và công ty Glodman Sách.
 • 00:06
  Is Apple out there communicating with analysts, giving them reason to be more optimistic?
  Liệu có phải Apple đang đàm phán với các nhà phân tích, cho họ lý do để lạc quan hơn
 • 00:11
  One of the interesting things was from earnings the other week.
  Một trong những điều thú vị đến từ lợi nhuận của tuần khác.
 • 00:13
  They talked about the fact that the upgrade rate was relatively low but they still managed to sell more iPhones in the most recent quarter.
  Họ đề cập đến một thực tế là tỷ lệ nâng cấp còn khá thấp nhưng họ đã cố bán thêm iPhone trong quý vừa qua.
 • 00:20
  Now the implications of that, of course, is that the added iPhones, the added iPhones they sold were from new customers, so therefore with the larger upgrade [mumbling/stumbling over word] oh, expected, sorry, a more significant upgrade expected later this year, tentatively named the iPhone 10, possibly the iPhone 8, that implies that more people, existing customers, will upgrade.
  Giờ kết quả là số iPhone được bán cho những khách hàng mới, bởi vậy số nâng cấp lớn hơn được kỳ vọng, xin lỗi, …, có thể là iPhone 10, cũng có thể là iPhone 8, điều này có nghĩa là có thể có nhiều khách hàng, khách hàng hiện tại của iPhone sẽ nâng cấp điện thoại
 • 00:39
  Uhh, of course one of the, uhh, debates around Apple is how much credit they should get for its services business.
  Uhh, đương nhiên là một trong số những tranh cãi xoay quanh apple là họ thu được bao nhiêu lợi nhuận từ thương mại dịch vụ
 • 00:46
  Some claim that they don’t fully get that priced in the way other companies do.
  Một số phản đối rằng họ không có được lợi nhuận như nhiều công ty khác
 • 00:50
  Is there any evidence that investors are repricing, uhh, source of revenue.
  Liệu có chứng cứ nào cho việc các nhà đầu tư đang hoàn lại vốn, uhh một nguồn thu nhập
 • 01:04
  iPhone accounts for two thirds of their sales. What they do in services is significant for any other company, they do, they did last year about twenty-four billion dollars in sales and services, but that is a very small percentage of the overall pie, and, so, you know that’s not really affecting their valuation at this stage.
  Iphone chiếm đến 2/3 doanh số bán của Apple. Những gì họ làm trong ngành dịch vụ là rất lớn đối với các công ty khác, năm ngoái họ đạt doanh thu 23 tỷ đô trong doanh số bán hàng và dịch vụ, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng thể, vì vậy điều này không ảnh hưởng lắm tới giá trị của họ trong giai đoạn này
 • 01:22
  So when I come to Apple, we want to gain focus on the hardware which is the next generation phone you mentioned it will be either iPhone 8 maybe iPhone X or something we’ve seen analysts note a lot.
  Khi nói đến Apple, tôi muốn tập trung vào phần cứng ở dòng iPhone tiếp theo mà như anh nói có thể là iPhone 8 hoặc iPhone X hoặc loại nào đó trong các báo cáo phân tích.
 • 01:32
  UBS said that there might be augmented reality included in the phone, this would be a game-changer, right?
  UBS nói có thể công nghệ thực tế ảo sẽ được tích hợp trong điện thoại, đây sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi, đúng vậy không?
 • 01:39
  Well, Tim Cook didn’t interview with the British press with the last week which is independent while he says that he sees augmented reality as, yes, as significant phenomenon as the iPhone itself for our the small phone but all mentioned reality is a very broad spectrum.
  Tim Cook không phỏng vấn với giới truyền thông Anh trong khi ông nói rằng ông thấy công nghệ thực tế ảo là một hiện tượng đối với bản thân iPhone đối với điện thoại nhỏ nhưng thực tế ảo nói trên là một khái niệm rộng.
 • 01:56
  You know the likes of Pokemon Go could be considered augmented reality, they are quite rudimentary, you could take that to any number of level thing where you show the environments around you, you can see what’s in shops and all that kind of idea.
  Những thứ kiểu như Pokemon Go đều có thể coi là thực tế ảo, chúng vẫn còn khá cơ bản, bạn có thể dùng để nhìn môi trường xung quanh, xem trong các cửa hàng có gì, đại loại như vậy.
 • 02:10
  Now we don’t know if something comes in the next iPhone to what extend it will be full
  Giờ thì chúng ta không biết tính năng gì ở thế hệ iphone tiếp theo sẽ được hoàn thiện.
 • 02:15
  Right, understood, now in term of getting the stock prices to the next level.
  Tôi hiểu, về việc đưa giá cổ phiếu lên mức tiếp theo,
 • 02:20
  it’s at recorded high but everyone looking at what the company does with regard to its excess cash, dividends or buybacks.
  Chúng đều ở mức cao nhưng mọi người đang nhìn những gì công ty làm với lượng tiền mặt vượt mức quy định, cổ tức hay việc mua lại.
 • 02:28
  Apple only announce that it once a year come to buyback as we are looking at more cash returned to the shareholders
  Apple chỉ tuyên bố một năm một lần họ mới tiến hành mua lại trong khi chúng ta mong đợi sẽ có nhiều tiền mặt hơn quay về với các cổ đông
 • 02:34
  I think that's always going to be likely they’re extending not all those what’s interesting we’re looking at their history, they tended to extend the buyback and dividends in the time there’s product lull, it comes to props up the share price.
  Tôi nghĩ họ không mở rộng tất cả những gì chúng ta thấy trong lịch sử Apple, họ mở rộng việc mua lại và cổ phần trong thời gian sản phẩm của họ đang khá ảm đạm, điều này đẩy giá cổ phiếu lên cao.
 • 02:47
  I saw some analysis recently which said that without those buybacks their stock price should be closed to 100 dollars.
  Tôi thấy một số phân tích gần đây nói nếu không có việc mua lại thì cố phiếu của Apple sẽ đóng ở mức 100 đô.
 • 02:53
  These expectation will be as I said, significant upgrade perhaps implies they won't need to to do those buybacks anymore to drive stock growth, but the more significant consideration is what the Trump administration is likely to do in term of reducing these tax costs of real operating offshore cash
  Những kỳ vọng sẽ như tôi nói, lượng nâng cấp đáng kể có thể ám chỉ họ có thể không cần mua lại mà vẫn có thể đẩy giá cổ phiếu lên, nhưng việc quan trọng hơn cần xem xét là chính quyền Trump sẽ làm gì với việc giảm thuế trong hoạt động về tiền mặt ở thị trường nước ngoài
 • 03:12
  Absolutely
  Chắc chắn rồi
 • 03:13
  And that could be free up money for that kind of movement
  Và điều này có thể tạo ra tiền