• Từ vựng feud
   feud /fjuːd/ ...
   mối hận thù
  • Từ vựng prologue
   prologue /ˈprəʊ.lɒɡ/ ...
   mở đầu
  • Từ vựng dignity
   dignity /ˈdɪɡ.nə.ti/ ...
   phẩm giá
  • Từ vựng grudge
   grudge /ɡrʌdʒ/ ...
   mối ác cảm, mối hận thù
  • Từ vựng mutiny
   mutiny /ˈmjuː.tɪ.ni/ ...
   cuộc nổi dậy chống đối, cuộc nổi loạn, cuộc binh biến
  • Từ vựng loins
   loins /lɔin/ ...
   chỗ thắt lưng
  • Từ vựng codger
   codger /ˈkɒdʒ.ər/ ...
   già lẩm cẩm
  • Từ vựng incinerating
   incinerating /in'sinəreit/ ...
   đốt ra tro, thiêu
  • Từ vựng edging
   edging /ˈedʒ.ɪŋ/ ...
   viền, bờ
  • Từ vựng trimming
   trimming /ˈtrɪm.ɪŋ/ ...
   cắt xén
  • Từ vựng pruning
   pruning /'pru:niŋ/ ...
   xén, tỉa
  • Từ vựng impulsive
   impulsive /ɪmˈpʌl.sɪv/ ...
   đẩy tới, đẩy mạnh
  • Từ vựng delicate
   delicate /ˈdel.ɪ.kət/ ...
   thanh tú