• - I didn't kill that man, Michael. - The evidence says you did.
  - Anh không giết ông ta, Michael. - Nhưng bằng chứng đều chỉ đến anh.
 • - I was set up. - Swear to me.
  - Anh bị gài bẫy. - Anh thề đi.
 • I swear to you, Michael.
  Anh thề, Michael.
 • Put down your weapon!
  Bỏ vũ khí xuống!
 • I find it incumbent that
  Tôi cảm thấy hình phạt thích đáng nhất là...
 • you see the inside of a prison cell, Mr. Scofield.
  anh phải vào tù, anh Scofield.
 • I'm looking for someone... Guy named Lincoln Burrows.
  Tôi đang tìm một người tên là Lincoln Burrows.
 • Why you want to see Burrows so bad anyhow?
  Sao cậu cứ nằng nặc đòi gặp Burrows thế?
 • 'Cause he's my brother.
  Vì anh ấy là anh trai tôi.
 • - I'm getting you out of here. - That's impossible.
  - Em sẽ cứu anh ra khỏi đây. - Đó là chuyện bất khả thi.
 • Not if you designed the place, it isn't.
  Nếu chính anh thiết kế nơi này thì không.
 • You one mixed-up cracker,
  Cậu đúng là đồ mất trí,
 • you know that?
  cậu biết chứ?
 • Are we in business?
  Vậy có hợp tác không đây?
 • Now... it's all about timing.
  Giờ thì chỉ chờ thời cơ nữa thôi.
 • Scofield. You just as pretty as advertised.
  Scofield. Đúng là xinh trai hệt như lời đồn.
 • When do we get started?
  Khi nào chúng ta bắt đầu?
 • - I need your help. - You're asking me to break the law.
  - Tôi cần cô giúp. - Anh đang đề nghị tôi phạm luật đấy.
 • I'm asking you to make a mistake.
  Tôi chỉ nhờ cô phạm một sai lầm mà thôi.
 • Forget to lock up.
  Quên khóa cửa.
 • Come on.
  Đi nào.
 • We did it, Mike.
  Chúng ta làm được rồi, Mike.
 • However this plays out...
  Dù kết cục có thế nào...
 • I have no regrets.
  anh cũng không hối hận.
 • Michael!
  Michael!
 • Well, if you're watching this, that means you're safe.
  Nếu anh và Sara đang xem cái này, thì nghĩa là hai người đã được an toàn.
 • I wish I could be there with you,
  Ước gì em có thể ở đó,
 • but as you know now, I wouldn't have had much time.
  nhưng như hai người cũng biết, em không còn nhiều thời gian.
 • I made my choice.
  Em đã đưa ra lựa chọn.
 • I don't regret it.
  Và em không hối hận.
 • We're free now.
  Chúng ta tự do rồi.
 • We're free.
  Chúng ta đã tự do.
 • Freedom has a price.
  Tự do có một cái giá.
 • I died seven years ago.
  Tôi đã chết 7 năm trước.
 • Left behind a brother...
  Bỏ lại anh trai...
 • a wife...
  vợ...
 • a son.
  và con trai.
 • But the dead talk...
  Nhưng người chết vẫn nói chuyện...
 • if you listen.
  nếu bạn chịu lắng nghe.
 • They're there with you...
  Họ vẫn ở bên bạn...
 • reaching out...
  vươn tay đến...
 • trying to tell you something.
  cố nói với bạn điều gì đó.
 • Because not all deaths are the same.
  Vì không phải cái chết nào cũng giống nhau.
 • Some are real.
  Có những cái chết thật sự.
 • Some are a story.
  Một số khác chỉ là câu chuyện kể.
 • Question is...
  Câu hỏi là...
 • do you believe the story?
  bạn có tin vào câu chuyện đó hay không?
 • Was the man who died
  Liệu người đã chết...
 • who you thought he was?
  đã chết thật sự như bạn nghĩ chưa?
 • The dead talk...
  Người chết vẫn nói chuyện...
 • if you listen.
  nếu bạn chịu lắng nghe.
 • _
  NHÀ TÙ FOX RIVER, ILLINOIS HIỆN TẠI
 • Still tight as...
  Vẫn bảnh...
 • scales on a snake.
  như ngày nào.
 • Must have friends in high places, Bagwell.
  Chắc là có quen quan lớn nhỉ, Bagwell.
 • How a cesspool like you gets his walking papers I'll never know.
  Chẳng hiểu sao một hầm phân như mày lại được thả.
 • This cesspool has been a model citizen.
  Cái hầm phân này là một công dân mẫu mực.
 • Model citizen.
  Công dân mẫu mực đấy.
 • $71.31.
  71.31 đô.
 • Laptop.
  Laptop.
 • Pack of gum, three pieces.
  Ba miếng kẹo cao su.
 • How about you keep that?
  Thôi cho anh đó.
 • Whatever you bring in, you bring out.
  Mang gì vào thì phải mang ra.
 • And one last piece of correspondence.
  Và một bưu kiện cuối cùng.
 • Something really wrong with the world when I'm receiving
  Thế giới này đã trở nên đảo lộn khi mà tao nhận được...
 • dozens of letters a week for guys like you.
  cả tá thư mỗi tuần cho một kẻ như mày.
 • Nothing compared to the e-mails.
  Chẳng là gì nếu so với email.
 • What is it with you killers that put the satin on women's panties anyhow?
  Sao phụ nữ cứ mê lũ sát nhân bọn mày thế nhỉ?
 • Lackaday!
  Bớt giỡn!
 • _
  THÀNH PHỐ CHICAGO
 • Burrows!
  Burrows!
 • How about you step out and pay us
  Sao không bước ra và trả...
 • the hundred grand you owe us?
  100 ngàn đô tiền nợ đi hả?
 • Take that as a no.
  Vậy là không muốn ra à?
 • Lincoln Burrows...
  Lincoln Burrows...
 • says no.
  không dám ra mặt.
 • Big tough guy...
  Anh chàng cứng cỏi...
 • who made it out of the neighborhood.
  rời khỏi thị trấn nhỏ để lập nghiệp.
 • And look at you now... Back to your roots,
  Và giờ nhìn mày xem... quay lại cội nguồn,
 • the way you've always been.
  hệt như bản chất hồi nào giờ.
 • A small-time crook who can't pay his debts.
  Một tên tội phạm cỏn con không có tiền trả nợ.
 • We're gonna find you, you know,
  Bọn tao sẽ tìm ra mày,
 • and we're gonna open you up.
  và giết mày.
 • Lincolny-linc.
  Lincolny-linc.
 • All huffin' and puffin'.
  Lúc nào cũng nhăn nheo giận dữ.
 • Don't you look at me like I'm trash.
  Đừng có nhìn tôi như nhìn đống rác thế.
 • My house is in order. I'm clear with the government,
  Cuộc sống của tôi đã dần ổn định. Đã xong việc với chính phủ,
 • the D.O.C. and my God.
  ma túy và Chúa.
 • Doesn't appear to be the same with you.
  Nhưng có vẻ anh thì không như thế.
 • Look at you, all backslid.
  Nhìn anh kìa, lại quay về con đường cũ.
 • You're supposed to be going up in the world as you age,
  Ở tuổi này thì lẽ ra anh phải an phận rồi chứ,
 • or did you not get the memo?
  hay là anh vẫn chưa hiểu ra?
 • You don't get off my deck, I'm gonna crack your skull.
  Không lo biến khỏi hiên nhà tôi thì nát sọ ngay đấy.
 • I wouldn't do that.
  Tôi sẽ không làm thế đâu.
 • Seems fate has deigned
  Có vẻ như số phận đã an bài...
 • to join us at the hip once again,
  để chúng ta phải chạm mặt lần nữa,
 • despite our mutual contempt.
  dù hai bên không ưa gì nhau lắm.
 • Have a look-see.
  Anh xem đi.
 • Where'd you get this?
  Cái này ở đâu ra?
 • Received it on release earlier this week.
  Tôi nhận được nó lúc ra tù hồi đầu tuần.
 • No return address.
  Không có địa chỉ người gửi.
 • If you're playing me, I'll kill you.
  Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ giết anh.
 • Take a look at that postmark on that.
  Nhìn dấu bưu điện đi.
 • I may be a sophisti-cat,
  Có thể tôi là một kẻ lươn lẹo,
 • but not so sophisticated
  nhưng không tinh vi đến mức...
 • as to forge something like that.
  có thể làm giả một thứ như này.
 • Besides...
  Với cả...
 • what angle could I possibly have in coming here
  tôi được lợi gì khi đến đây...
 • and telling you that it looks like your brother
  và nói với anh rằng có vẻ như em trai anh...
 • might just be alive?
  vẫn còn sống hả?
 • It's impossible.
  Không thể nào.
 • That's what I thought.
  Tôi cũng nghĩ thế.
 • Why'd he send it to you?
  Tại sao nó lại gửi cái này cho anh?
 • Again, what I thought.
  Tôi cũng nghĩ thế.
 • And then I gave the words another look-see.
  Và tôi nhìn lại dòng chữ một lần nữa.
 • Maybe that's the answer.
  Có lẽ đó chính là câu trả lời.
 • "By your hand
  "Bởi bàn tay của mình...
 • you shall know the glories of your Progeny
  "anh sẽ nếm trải được kết quả vinh quang...
 • and our world will be
  "và thế giới của chúng ta...
 • made right forevermore."
  sẽ mãi mãi hoàn thiện."
 • Hell if I know what that means.
  Hiểu chết liền.
 • But just like that envelope's addressed to me,
  Nhưng cũng như cái bưu kiện này gửi đến cho tôi,
 • those words are addressed to me. Got to be!
  cái câu đó chắc chắn cũng là dành cho tôi. Rõ ràng!
 • Get out.
  Cút đi.
 • I'm trying to work with you here.
  Tôi đang cố hợp tác với anh đây.
 • Is there any possible way your brother could've survived?
  Có thể nào em trai anh vẫn còn sống không?
 • My brother's dead.
  Em trai tôi chết rồi.
 • Th-Then who sent this? And why?
  Vậy thì ai gửi cái này? Và tại sao?
 • Get out.
  Cút đi.
 • Least let me take my rightful correspondence.
  Ít nhất cũng để tôi lấy lại bưu kiện của mình chứ.
 • Oh, I made a copy, Burrows.
  Tôi đã sao ra rồi, Burrows.
 • I knew you'd be the same obstinate son of a beyotch
  Tôi biết anh vẫn là một tên khốn ngoan cố...
 • you always been, but I'd hoped you'd seen the light.
  như trước đây, nhưng tôi cứ hy vọng là anh đã khác xưa.
 • But you are what you is and you is what you are.
  Nhưng bản chất thì không thể thay đổi.
 • Still, I'm telling you...
  Nhưng tôi vẫn phải nói là...
 • fate has got us joined at the hip somehow.
  số phận đã gắn kết chúng ta một lần nữa.
 • Where you in from?
  Anh từ đâu đến?
 • Chicago.
  Chicago.
 • Love Chicago.
  Tôi thích Chicago lắm.
 • - There you go. - Thanks, man.
  - Của anh đây. - Cảm ơn.
 • I didn't think I was ever gonna see you again.
  Em không nghĩ là em sẽ gặp lại anh đấy.
 • You didn't come to the wedding.
  Anh không đến dự lễ cưới.
 • I mean, I figured I... I get it...
  Ý em là... em hiểu...
 • He hates me for marrying someone other than his brother, but...
  anh ghét em vì đã kết hôn với một người không phải em trai anh...
 • I haven't been in a good place, Sara.
  Cuộc sống của anh không được tốt lắm, Sara.
 • My brain, it's... it's been a mess.
  Đầu óc anh rất hỗn loạn.
 • That's why I didn't show up.
  Vì thế nên anh không đến.
 • And... I didn't want my nephew to see me like that.
  Anh không muốn cháu trai nhìn thấy anh trong bộ dạng đó.
 • But now it's impossible to stay away.
  Nhưng giờ thì anh không thể né tránh được nữa.
 • Someone's got a sick sense of humor.
  Kẻ nào đùa giỡn bệnh hoạn quá.
 • I know you want it to be true.
  Em biết anh muốn đây là sự thật.
 • Losing a brother...
  Mất đi em trai...
 • The massive hole that leaves in your life.
  đã để lại một lỗ hổng lớn trong cuộc đời anh.
 • Like the same massive hole losing a husband is.
  Mất đi người chồng cũng thế thôi.
 • Maybe.
  Có lẽ vậy.
 • Lincoln Burrows?
  Lincoln Burrows?
 • Jacob.
  Jacob.
 • I haven't seen you in what,
  Tôi đã không gặp anh...
 • three, four years?
  - 3,4 năm rồi nhỉ? - Ừ.
 • - Yeah. - Uncle Lincoln!
  Bác Lincoln!
 • Hey-hey! Buddy!
  Chào nhóc con!
 • Oh... so good to see you.
  Gặp cháu vui quá.
 • Did you bring me any sunken treasures?
  Bác có mang cho cháu khi báu dưới đáy biển không ạ?
 • Sunken treasures?
  Kho báu dưới đáy biển á?
 • Oh. The dive shop.
  Tiệm đồ lặn.
 • - Panama. - Yeah, I've been telling him stories
  - Panama. - Ừ, em đã kể cho nó nghe...
 • about being down there before we came back to the States.
  chuyện đó trước khi về Mỹ.
 • You've become kind of like
  Anh đã trở thành...
 • a mythological hero to him. Let me get some beers.
  một người hùng huyền thoại của thằng bé đấy. Để tôi lấy bia.
 • - I want to know what you been up to. Okay. - Sure, man. Yeah.
  - Tôi muốn biết dạo này anh thế nào. - Ừ, được rồi.
 • Come here.
  Tới đây nào.
 • I want you to go wash up, okay?
  Con đi tắm rửa đi nhé?
 • And then you can catch up with your uncle.
  Rồi con có thể đến nói chuyện với bác.
 • He hasn't just mythologized you.
  Nó không chỉ xem anh là huyền thoại đâu.
 • He mythologizes Michael, too.
  Nó cũng nghĩ như thế về Michael.
 • It's like someone thinking he was born to a god,
  Cứ như nó nghĩ rằng mình là con của một vị Thần,
 • a god he's never met...
  một vị Thần nó chưa từng gặp...
 • and who isn't here.
  và không có ở đây.
 • And who never will be again.
  Và sẽ không bao giờ trở về.
 • I can be pragmatic.
  Em là người rất thực tế.
 • Michael was sick.
  Michael bị bệnh.
 • He was terminally sick,
  Đó là bệnh không thể chữa khỏi,
 • and he died.
  và anh ấy đã chết.
 • Sara...
  Sara...
 • how do you explain that?
  vậy em giải thích sao về cái này?
 • It's Photoshop, Linc,
  Là photoshop thôi, Linc,
 • or something.
  hoặc là gì đó.
 • You got to consider the source.
  Anh phải cân nhắc về nguồn tin chứ.
 • This came from T-Bag.
  Cái này do T-Bag mang đến.
 • I know you want it to be true.
  Em biết anh muốn chuyện này là sự thật.
 • I want it to be true.
  Em cũng thế.
 • How about a date tonight, model citizen?
  Tối nay hẹn hò chứ, công dân kiểu mẫu?
 • A little well-earned love
  Một tình yêu mình đáng được hưởng...
 • after a long time at sea.
  sau thời gian dài đi xa.
 • Miss Dorothy.
  Cô Dorothy.
 • E-mailing her undying love
  Email cho tình yêu bất diệt...
 • from Aurora, Illinois.
  từ Aurora, Illinois.
 • How about this one?
  Còn cô này?
 • "Love Cannon Alonzo in Champaign."
  "Love Cannon Alonzo ở Champaign."
 • Ooh. Hop on that just on the name alone.
  Chỉ đọc tên là thấy ưng rồi.
 • LỊCH HẸN NGÀY MAI.
 • BÁC SĨ WHITMORE. TRƯỞNG KHOA NGHIÊN CỨU CHI GIẢ. ĐẠI HỌC DELANE.
 • What the hell?
  Cái quái gì đây?
 • Prosthetic research?
  Nghiên cứu chi giả á?
 • Smart girl, your Sara.
  Sara của em rất thông minh.
 • She's right.
  Con bé nói đúng.
 • I'm just desperate to see your face.
  Chỉ là anh rất muốn được nhìn thấy em.
 • My life's been a mess ever since you left.
  Cuộc đời anh trở nên tồi tệ sau khi em ra đi.
 • Fallen back into my old ways.
  Quay lại con đường cũ.
 • Something you wouldn't tolerate.
  Em sẽ không tha thứ cho anh vì điều đó.
 • But I got good in me, Michael.
  Nhưng trong anh vẫn còn lòng hướng thiện, Michael.
 • I got good in me.
  Thật đấy.
 • It'd just be nice if
  Sẽ rất tuyệt nếu như...
 • you were here to... help me find it.
  em có ở đây... để giúp anh tìm ra nó.
 • So... yeah.
  Ừ.
 • "Ogygia."
  "Ogygia."
 • NHÀ TÙ OGYGIA, SANA'A, YEMEN
 • Telling me where you are.
  Cho anh biết em đang ở đâu đi.
 • There's only one way to find out.
  Chỉ có một cách để biết được thôi.
 • BÁC SĨ WHITCOMBE TRƯỞNG KHOA NGHIÊN CỨU CHI GIẢ
 • Theodore Bagwell.
  Theodore Bagwell.
 • And you're Dr. Whitcombe,
  Và anh là bác sĩ Whitcombe,
 • the man who invited me to this mystery meeting
  người mời tôi đến cuộc hẹn bí ẩn...
 • at 9:30 at night when the rest of the building's closed.
  lúc 9 giờ 30 tối khi cả trường đều đã đóng cửa.
 • I know what you've done.
  Tôi biết anh đã làm gì.
 • That's why I don't want to be seen associating with your sort.
  Vì thế nên tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi qua lại với anh.
 • Just want to know why I'm here, and...
  Tôi chỉ muốn biết lý do tôi có mặt ở đây, và...
 • if this has anything to do with that special envelope
  liệu chuyện này có liên quan đến cái phong bì...
 • I received in the prison.
  tôi nhận được trong tù hay không.
 • I know nothing about an envelope.
  Tôi chẳng biết gì về cái phong bì cả.
 • I can only tell you my work.
  Tôi chỉ có thể nói về công việc của mình mà thôi.
 • Targeted muscle reinnervation.
  Phục hồi cơ.
 • Using the brain to manipulate prosthesis
  Dùng não bộ để điều khiển chi giả...
 • as it were a natural limb.
  như thể nó là chi thật.
 • But as with any cutting-edge work,
  Nhưng cũng như bất cứ nghiên cứu đột phá nào,
 • funding is not easy to find, and yet,
  rất khó để tìm kiếm nguồn tài trợ, thế nhưng...
 • incredibly, I got the grant
  thật bất ngờ, tôi nhận được...
 • in the form of a considerable anonymous grant
  một khoản trợ cấp vô danh...
 • on one condition...
  với một điều kiện...
 • The first recipient of my procedure...
  người đầu tiên được tôi chữa trị...
 • is you.
  phải là anh.
 • I can equip you
  Tôi có thể trang bị cho anh...
 • with a fully articulate prosthetic,
  một bàn tay giả hoàn hảo,
 • operationally indistinguishable from a real hand.
  với cách vận hành không khác gì tay thật.
 • All of this because of an anonymous donor?
  Tất cả chuyện này đều là vì người tài trợ nặc danh đó sao?
 • Someone seems to have plans for both of us.
  Có vẻ như người đó có kế hoạch cho cả hai chúng ta.
 • I've reserved an operational lab for Monday
  Tôi đã dành riêng phòng nghiên cứu vào thứ Hai...
 • if you decide you are interested.
  nếu anh có hứng thú.
 • It's your hand, ultimately.
  Dù sao thì đây cũng là tay anh mà.
 • By your hand,
  Bởi bàn tay của mình...
 • you shall know glories of your progeny.
  anh sẽ nếm trải được kết quả vinh quang.
 • What's that?
  Sao cơ?
 • Nothing, Doc.
  Không có gì, bác sĩ.
 • Come on, Michael.
  Thôi nào, Michael.
 • You must have left me something.
  Em phải để lại gì đó cho anh chứ.
 • Come on.
  Thôi nào, Michael.
 • NGẮT PHANH KHÓA DÂY AN TOÀN
 • What's going on?
  Chuyện gì thế này?
 • Oh, my God, what happened?
  Ôi Chúa ơi. Có chuyện gì thế?
 • I'm not sure. I'm gonna call
  Tôi cũng không chắc nữa. Tôi sẽ gọi...
 • the police.
  cảnh sát.
 • Hello?
  Alô?
 • I dug up Michael's grave.
  Anh đã đào mộ của Michael.
 • He's not in it.
  Nó không có trong đó.
 • He... What?
  Gì cơ?
 • Sara, someone just tried to kill me.
  Sara, có kẻ vừa cố giết anh.
 • They've been watching. They've been watching,
  Bọn chúng đã theo dõi ta,
 • - probably for... - Who tried to kill you?
  - có lẽ là... - Ai đã cố giết anh?
 • It started at the airport. I...
  Bắt đầu từ chỗ sân bay. Anh...
 • There was a... a red sedan.
  Có một chiếc Sedan đỏ.
 • It started following me.
  Nó bắt đầu bám theo anh.
 • Then they... they... they swapped
  Rồi bọn chúng đổi qua...
 • down to a...
  qua...
 • What was it? A pickup.
  Gọi là gì nhỉ? Xe bán tải.
 • What color was the pickup?
  Chiếc xe đó màu gì?
 • Black.
  Màu đen.
 • Why?
  Sao em lại hỏi thế?
 • Sara?
  Sara?
 • Jacob?
  Jacob?
 • Yeah.
  Anh đây.
 • Behind one of the pictures on the brick wall,
  Phía sau bức tranh trên tường gạch...
 • there's a hole, and there's
  có một cái lỗ, và trong đó...
 • - a gun in it. I need you to get it. - What?!
  - có một khẩu súng. Anh lấy ngay đi. - Gì cơ?
 • Right now! Right now! Someone's coming for us!
  Anh lấy ngay đi! Có người sắp tấn công chúng ta!
 • A gun? What do you mean, a gun?
  Súng á? Ý em súng là sao?
 • Mike?
  Mike?!
 • 9-1-1. What is your emergency?
  9-1-1. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?
 • I have an armed intruder in the house.
  Có kẻ đột nhập mang súng vào nhà tôi.
 • I need you to send people right away.
  Hãy cử ngay người tới.
 • I don't have time. Please, come.
  Tôi không có thời gian. Xin hãy đến ngay đi.
 • - Mike? - Sara?
  - Mike? - Sara?
 • What's going on, Sara?
  Có chuyện gì thế, Sara?
 • Hey.
  Con ơi.
 • - Mom? - Come here.
  - Mẹ? - Đến đây nào.
 • Sara? Sara!
  Sara? Sara!
 • It's just me. There's no one else in the house.
  Chỉ có tôi thôi. Không còn ai trong nhà hết.
 • - What do you want? - Get in the tub.
  - Cô muốn gì hả? - Leo vào bồn tắm đi con.
 • Who's here, Mom? What do they want?
  Ai thế mẹ? Họ muốn gì?
 • I don't know, baby.
  Mẹ không biết nữa con trai.
 • Okay, listen to me, if anyone comes
  Được rồi, con nghe này, nếu có ai...
 • through that door, you don't move, okay?
  đi qua cửa thì con đừng cử động, biết chưa?
 • I will put this through them, and you will not be harmed.
  Mẹ sẽ đâm chúng và con sẽ được an toàn.
 • You understand? Good boy.
  Con hiểu chứ? Ngoan lắm.
 • Jacob?
  Jacob?!
 • Mom.
  Mẹ ơi.
 • Go get every towel you can find.
  Đi lấy hết khăn tắm ra cho mẹ.
 • Right now, right now.
  Ngay bây giờ.
 • Please, Jacob.
  Cố lên, Jacob.
 • Okay. I think it got an artery.
  Em nghĩ là trúng động mạch rồi. Anh hãy cố tỉnh táo.
 • Stay with me. I want you to look at me, all right?
  Em muốn anh nhìn em, được chứ?
 • Don't close your eyes and don't go to sleep, all right?
  Đừng nhắm mắt và đừng ngủ...
 • I'm gonna need you to stay with me.
  Nhé? Em cần anh phải tỉnh táo.
 • I need an ambulance!
  Tôi cần xe cấp cứu!
 • How is he?
  Cậu ta sao rồi?
 • The shot almost completely
  Viên đạn gần như cắt đứt hoàn toàn động mạch đùi,
 • severed his femoral artery so they're trying to stabilize him.
  nên họ đang cố ổn định tình trạng cho anh ấy.
 • And him?
  Còn nó?
 • He's seven.
  Nó mới 7 tuổi thôi.
 • How you doing, Mikey?
  Cháu sao rồi Mikey?
 • Something's happening, isn't it?
  Có chuyện gì đó đang xảy ra, đúng không ạ?
 • First, you come
  Đầu tiên là bác đến...
 • and that person came in our house.
  rồi cái người đó vào nhà bọn cháu.
 • It has something to do with my real father, doesn't it?
  Chuyện này liên quan đến bố ruột của cháu phải không bác?
 • Why do you say that?
  Sao cháu lại nói thế?
 • Because I can see it in her face.
  Vì cháu nhận ra nét mặt mẹ.
 • I'm gonna need to talk to your uncle.
  Mẹ cần nói chuyện với bác con.
 • I'm gonna be right over there
  Mẹ sẽ ở ngay đằng kia...
 • where you can see me. Okay?
  để con có thể nhìn thấy. Được chứ?
 • What's going on?
  Chuyện gì thế anh?
 • We've awoken something.
  Chúng ta đã đánh động đến thứ gì đó.
 • Something people are trying to hide about Michael.
  Một thứ về Michael mà bọn chúng đang cố che giấu.
 • Your brother's dead, Lincoln.
  Em trai anh chết rồi, Lincoln.
 • Or is he dead? Where is the body?
  Nếu nó chết thì xác đâu?
 • Then why did he leave?
  Vậy tại sao anh ấy lại bỏ đi?
 • If he's been out there for all of these years,
  Nếu anh ấy còn sống suốt những năm qua...
 • why did he abandon his own son?
  thì tại sao anh ấy lại bỏ rơi chính con trai mình?
 • You know I'm right.
  Em biết là anh nói đúng mà.
 • It wouldn't be like this if something wasn't happening.
  Phải có khúc mắc gì đó thì mới xảy ra chuyện này.
 • - It wouldn't, but... - Let's fight back.
  - Đúng thế, nhưng... - Hãy chống trả.
 • I don't know who we're fighting.
  Em không biết chúng ta đang phải chống lại ai.
 • Let's go to Yemen and find out.
  Cứ tới Yemen rồi tìm hiểu.
 • To Yemen? I have a son, Lincoln.
  Yemen á? Em còn con trai, Lincoln.
 • My husband's in the ER. Right? Look, leaving them is exactly
  Chồng em thì đang cấp cứu. Bỏ rơi họ chính là...
 • the wrong thing for me to do right now.
  việc làm sai trái vào lúc này.
 • Ma'am. He's ready to see you.
  Thưa cô. Anh ấy sẵn sàng gặp cô rồi.
 • One second.
  Chờ một chút.
 • I'll do it.
  Anh sẽ đi.
 • I'll go to Yemen.
  Anh sẽ đến Yemen.
 • You don't know a damn thing about Yemen.
  Anh chẳng biết gì về Yemen hết.
 • I'll find someone who does.
  Anh sẽ tìm người biết.
 • See ya, Mikey.
  Gặp cháu sau, Mikey.
 • _
  THÀNH PHỐ BUFFALO, NEW YORK
 • I envy you.
  Tôi ghen tỵ với anh đấy.
 • You changed your life around.
  Anh đã thay đổi cuộc sống của mình.
 • A man gets tired of living a profligate life.
  Tôi mệt mỏi với cuộc sống lang bạt rồi.
 • So I took up jihad. Real jihad,
  Nên tôi đã tham gia Jihad. Jihad thật sự...
 • not that madness that you see on the news.
  chứ không phải bọn điên rồ chúng ta thấy trên bản tin.
 • War within.
  Cuộc chiến tranh bên trong.
 • The spiritual struggle to clean up your act.
  Cuộc đấu tranh tinh thần để rửa sạch tội lỗi rất khó khăn.
 • Finding and serving God.
  Tìm kiếm và phụng sự Thần.
 • That's good, man.
  Tốt quá rồi.
 • The world needs it, Linc.
  Thế giới cần đến nó, Linc.
 • I mean we're, uh, we're small here
  Ý tôi là, tuy chúng tôi rất nhỏ bé...
 • but we do what we can
  nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức...
 • to help the peace efforts in the Middle East.
  để góp phần tạo nên hòa bình ở Trung Đông.
 • Working on anti-radicalization campaigns here at home.
  Tham gia phong trào chống cực đoan ngay tại quê nhà.
 • Like I said, the struggle.
  Như tôi đã nói, rất khó khăn.
 • That's why I'm here.
  Đó là lý do tôi đến đây.
 • If I needed to get to Yemen,
  Nếu tôi cần đến Yemen,
 • that something you could help me with?
  thì anh có giúp được tôi không?
 • I thought he was dead.
  Tôi tưởng cậu ấy chết rồi.
 • So did everyone.
  Ai cũng nghĩ thế.
 • But Ogygia?
  Nhưng Ogygia á?
 • I mean, that's for heavy hitters,
  Đó là nhà tù cho những kẻ phạm trọng tội...
 • political prisoners.
  tù nhân chính trị.
 • In Yemen, it doesn't come any worse.
  Ở Yemen, đó là nơi tồi tệ nhất.
 • I mean, do you know what it would take to stage a death?
  Anh có biết để giả chết thì khó khăn thế nào không?
 • Not to mention keeping a man who is not dead
  Chứ chưa kể đến việc che giấu một người sống...
 • under the radar for seven years.
  suốt 7 năm trời.
 • Some very powerful players.
  Những kẻ cực kỳ quyền lực.
 • Sayed, what do you make of this mosque right here?
  Sayed, cậu biết Giáo Đường này không?
 • Aksa Mosque. It's one of the main ones in Sana'a.
  Giáo Đường Aksa. Một trong những nhà thờ Hồi giáo chính ở Sana'a.
 • - It's very distinct. - Ah.
  Rất tách biệt.
 • Sightlines seem pretty consistent
  Nhìn qua có lẽ đúng là khoảng cách...
 • with what it would probably be from the prison to the mosque.
  từ nhà tù tới Giáo Đường.
 • Now, you ask me, that photo's legit.
  Theo tôi thấy thì bức ảnh này là thật.
 • Then that's the building my brother's in.
  Vậy thì em trai tôi đang ở trong tòa nhà đó.
 • Easiest way to find out is to call the prison and ask.
  Cách dễ nhất là gọi đến nhà tù và hỏi.
 • Mafi Michael Scofield.
  Michael Scofield.
 • Shukran.
  Cảm ơn.
 • There's no Michael Scofield.
  Không có ai tên Michael Scofield cả.
 • Punch up an image from the Internet.
  Lấy ảnh trên mạng đi.
 • Michael Scofield.
  Michael Scofield.
 • Send it to the prison.
  Gửi đến nhà tù.
 • Maybe he's under a different name.
  Có lẽ nó lấy tên khác.
 • Listen, Linc,
  Nghe này, Linc,
 • I got to say something, man.
  tôi phải nói điều này.
 • Man, you got to slow your roll.
  Anh đừng nóng vội.
 • Yemen is in a civil war.
  Yemen đang nội chiến khốc liệt.
 • They're really close to collapse.
  Họ sắp sụp đổ rồi.
 • It's no place for a white man with an American passport,
  Một người da trắng mang hộ chiếu Mỹ...
 • no command of Arabic, to just show up on a whim.
  lại không có lệnh hợp pháp từ chính phủ thì không đến đó được đâu.
 • And yet, apparently, my brother did.
  Thế nhưng em trai tôi lại ở đó.
 • Got a picture. Your brother's intake photo
  Có ảnh rồi. Ảnh của em trai anh...
 • from the Fox River Penitentiary.
  từ nhà tù Fox River.
 • Here's his DMV photo
  Đây là ảnh bằng lái...
 • and here's a photo from his old workplace Web site.
  và đây là ảnh từ công ty cũ.
 • It's not him.
  Không phải ảnh nó.
 • None of them are.
  Tất cả đều không phải.
 • Someone's erasing him from history.
  Có kẻ đang xóa sổ nó khỏi lịch sử.
 • - Lincoln, where are you going? - Hotel, to grab my stuff,
  - Lincoln, anh định đi đâu thế? - Đến khách sạn lấy hành lý...
 • - then the airport. - Hey, listen.
  - rồi ra sân bay. - Nghe này.
 • You're not going to Yemen.
  Anh không được đến Yemen.
 • - Stop me. - You won't make it three days.
  - Thử ngăn tôi xem. - Anh sẽ không sống nổi 3 ngày đâu.
 • We need to go through the proper channels.
  Phải thông qua những nhà cầm quyền đã.
 • The proper channels?
  Nhà cầm quyền hả?
 • Someone's erasing his existence.
  Có kẻ đang xóa bỏ sự tồn tại của nó.
 • Who does that? Who has that ability?
  Còn kẻ nào có khả năng như thế hả?
 • I'm telling you, Michael's caught
  Theo tôi thấy, Michael đã dính vào...
 • in the middle of something big.
  một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
 • What if he's not caught in the middle?
  Nếu chính cậu ấy gây ra chuyện này thì sao?
 • What are you saying?
  Ý anh là gì?
 • Michael has never been anyone's sucker.
  Michael chưa từng ở thế bị động.
 • He's always been in control. Always.
  Cậu ấy luôn luôn là người nắm quyền kiểm soát.
 • You saying he faked his own death?
  Ý anh là tự nó đã giả chết?
 • I'm saying you need to look
  Ý tôi là cần phải xem xét...
 • at all of the possibilities
  toàn bộ các khả năng...
 • before you walk into a war zone.
  trước khi đặt chân vào chiến trường.
 • I wasn't sure you'd come.
  Tôi không chắc là anh sẽ tới.
 • Sometimes a man has to surrender to fate.
  Đôi lúc người ta cũng phải đầu hàng số phận mà.
 • See what it has in store for him.
  Để xem bản thân mình sắp sửa nhận được gì.
 • We'll need to put you under.
  Chúng tôi cần gây mê.
 • No, no, no. I don't do general anesthetic, compadre.
  Không, đừng gây mê tôi nha anh già.
 • It's mandatory for a procedure like this.
  Đó là thủ tục bắt buộc.
 • You'll forgive me
  Hãy thứ lỗi...
 • if I have a problem lying unconscious
  nếu tôi không muốn mất ý thức...
 • before a man with sharp items at his disposal.
  trước một người đang cầm dao nhọn.
 • It cannot be done without a general anesthetic.
  Nếu không gây mê thì không làm được đâu.
 • Oh, I've done it before, friend.
  Trước đây tôi từng làm thế rồi.
 • And look what it got you.
  Và nhìn kết cục của anh đi.
 • You do anything untoward to me while I'm under and I'll...
  Anh mà làm gì tôi lúc tôi mê man thì tôi sẽ...
 • You are the last man I'd run afoul of.
  Anh là người cuối cùng mà tôi muốn gây sự.
 • - Okay? - Mm.
  Được chứ?
 • Oh, fate, you mysterious bitch.
  Ôi số phận chết tiệt.
 • Why you doing this to me?
  Sao mi lại làm thế này với ta hả?
 • Hi. Dry cleaning. Nice jacket.
  Chào anh. Đồ giặt khô ạ. Áo đẹp lắm.
 • Thank you, sir.
  Cảm ơn anh.
 • Have a good day.
  Chúc một ngày tốt lành.
 • What the hell was that for?
  Sao tự nhiên lại đánh tôi?
 • Sucre, what the hell are you doing here?
  Sucre, cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?
 • C-Note told me what's going on.
  C-Note kể tôi nghe hết rồi.
 • He tell you to talk me out of it?
  Anh ta bảo cậu thuyết phục tôi từ bỏ à?
 • No. I'm coming with you.
  Không. Tôi sẽ đi cùng anh.
 • You're not coming.
  Không được.
 • Michael's my best friend. If he's alive,
  Michael là bạn thân của tôi. Nếu cậu ấy còn sống...
 • if he's in trouble, I want to help.
  và đang gặp rắc rối thì tôi muốn giúp đỡ.
 • Don't you have a job or something?
  Cậu không phải đi làm à?
 • Yeah, on a tramp.
  Có làm ngoài đường.
 • Not great work,
  Không phải công việc tốt cho lắm,
 • but hey, I'm an ex-con, right?
  nhưng dù sao tôi cũng là tội phạm mà.
 • Tramp?
  Làm ngoài đường á?
 • Yeah, I've been riding her for a while.
  Ừ, cũng lèo lái được một thời gian rồi.
 • What are you, a pimp?
  Vậy ra cậu là tú ông à?
 • What? No. No, no, no.
  Gì chứ? Không phải.
 • A tramp is a freelance cargo ship.
  Ý tôi là làm người chở hàng tự do.
 • We go to Hong Kong, Spain, Buenos Aires,
  Chúng tôi đến Hong Kong, Tây Ban Nha, Buenos Aires,
 • basically wherever the boss tells us.
  bất cứ nơi nào ông chủ bảo.
 • Corrupt son of a bitch.
  Cái đồ khốn nạn đó.
 • Well, I suggest you get back on that tramp,
  Tôi khuyên cậu nên quay lại làm tiếp đi,
 • - 'cause you're not coming. - I'm telling you,
  - vì cậu sẽ không đi cùng tôi. - Đã bảo là tôi có thể giúp mà!
 • - I can help! - Listen to me, this is the Middle East.
  Nghe tôi nói này, đây là vùng Trung Đông.
 • Lots has changed. I'm an international hitter now.
  Rất nhiều điều đã thay đổi. Tôi là người giao thiệp quốc tế.
 • A raconteur.
  Tôi là một raconteur.
 • I don't think that means what you think it means.
  Tôi không nghĩ là cậu hiểu ý nghĩa của từ đó.
 • Don't speak to me like I don't know French, I know French.
  Đừng nói như thể tôi không biết tiếng Pháp. Tôi biết đó nha.
 • And I'm brown, that's something.
  Và tôi da nâu. Đó chính là ưu điểm.
 • I'll fit in better over there
  Ở đó tôi sẽ hòa nhập...
 • than you will, snowflake.
  hơn anh đấy, bông tuyết.
 • I decided I was wrong when I said
  Tôi nhận ra rằng mình đã lầm khi nói rằng...
 • you would be dead inside of three days.
  anh sẽ chỉ sống sót được 3 ngày.
 • You go over there, you'll be dead inside of one.
  Anh mà đến đó thì 1 ngày là toi rồi.
 • But with me, we have people at the mosque
  Nhưng tôi có người quen ở Giáo Đường...
 • that have worked over there,
  đang làm việc ở đó,
 • people with legal connections
  họ có những mối quan hệ hợp pháp...
 • that can get us inside of that prison.
  có thể giúp chúng ta vào nhà tù.
 • Hold on. You're not saying he gets to go.
  Chờ đã. Đừng nói là anh ta được đi nhé?
 • He's not any browner than I am.
  Da anh ta cũng đâu có nâu hơn tôi.
 • Ah, but do you speak Arabic?
  Nhưng cậu nói được tiếng Ả Rập không?
 • No?
  Không hả?
 • I managed to pick up a little Arabic
  Tôi học được chút ít tiếng Ả Rập...
 • while I was serving in Iraq.
  lúc đóng quân ở Iraq.
 • This is the final boarding call for Flight 39
  Đây là cuộc gọi cuối cùng cho chuyến bay 39...
 • to JFK, connecting to Yemen. This is the final boarding...
  đến JFK, tới Yemen. Đây là thông báo cuối cùng...
 • Listen, man.
  Nghe này.
 • There's gonna be a time when I'm gonna need you.
  Sẽ có lúc tôi cần đến cậu.
 • You better find him.
  Anh phải tìm ra cậu ấy đấy.
 • And you better call me when you do.
  Và tìm được thì gọi cho tôi ngay.
 • I will.
  Ừ.
 • You really got contacts?
  Anh thật sự có người quen à?
 • Contacts with contacts.
  Người quen của người quen.
 • Could just follow 'em into the bathroom,
  Ta có thể theo chúng vào phòng vệ sinh,
 • ragdoll him in one of stalls and be done with it.
  phủ đầu hắn trong đó là xong.
 • Then we'd have a body to deal with.
  Thế thì phải giải quyết cái xác nữa.
 • And we want him utterly
  Và chúng ta thì muốn hắn...
 • and irrevocably gone from this world.
  hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
 • Where no amount of digging will bring him back.
  Và không điều gì có thể khiến hắn quay trở lại.
 • _
  THỦ ĐÔ SANA'A,YEMEN
 • We're the only ones coming into the place.
  Chúng ta là những người duy nhất đi vào.
 • Yeah, the country's falling apart.
  Ừ, đất nước này sắp sụp đổ rồi.
 • Everyone wants out.
  Ai cũng muốn thoát ra cả.
 • Who's that contact again?
  Người quen của anh là ai?
 • A woman named Sheba.
  Một phụ nữ tên Sheba.
 • Our handler.
  Là người quản lý.
 • She helps us track Americans that come in
  Cô ấy giúp chúng tôi tìm những người Mỹ đến để...
 • to fight the jihad fight.
  tham gia cuộc chiến Jihad.
 • Welcome to the civil war.
  Chào mừng đến với cuộc nội chiến.
 • Mr. Franklin,
  Anh Franklin,
 • Ms. Sheba sent me to collect you.
  cô Sheba cử tôi đến đón anh.
 • As-salaam alaikum.
  As-salaam alaikum.
 • Wa alaikum as-salaam.
  Wa alaikum as-salaam.
 • Uh, this way, gentlemen. Follow me.
  Mời hai anh đi lối này.
 • Yemen very dangerous.
  Yemen rất nguy hiểm.
 • You never know who's enemies, who's friends.
  Ta chẳng bao giờ biết được đâu là bạn đâu là thù.
 • Everyone scratching each
  Mọi người đều muốn dựa dẫm...
 • other's backs.
  lẫn nhau.
 • ISIL is starting to attack the city.
  ISIL đang bắt đầu tấn công thành phố.
 • They have been building up out in the desert for months.
  Họ đã xây dựng đội quân ngoài sa mạc suốt mấy tháng trời.
 • If they... take the city,
  Nếu họ chiếm được thành phố...
 • they will kill all the secularists,
  họ sẽ giết hết những ai theo chủ nghĩa thế tục...
 • install Sharia law.
  và thi hành luật Sharia.
 • Huh. You know.
  Hai anh biết đấy.
 • You don't seem worried.
  Trông ông không lo lắng chút nào.
 • I scratch backs, too, my friend.
  Tôi cũng biết cách dựa dẫm người khác mà.
 • No, no, no, no. This isn't right.
  Không, không. Không đúng.
 • Hey, wait a minute,
  Này, chờ đã,
 • this-this isn't the address.
  đây đâu phải là địa chỉ.
 • - I get cigarettes. - No, no, you don't.
  - Tôi muốn mua thuốc lá. - Không được.
 • You take us straight to the address right now!
  Ông đưa chúng tôi đến địa chỉ đó ngay lập tức.
 • I-I get cigarettes.
  Tôi đi mua thuốc lá chút đã.
 • Linc, this is a setup.
  Linc, chúng ta bị gài rồi.
 • Grab your bag now.
  Lấy hành lý ngay đi.
 • May peace be upon you, guys.
  Mong bình an luôn đến với các anh.
 • We don't want any trouble.
  Chúng tôi không muốn gặp rắc rối.
 • Greetings from the U.S. prison system, bitches.
  Lời chào từ hệ thống nhà tù Mỹ đấy, lũ khốn nạn.
 • What is it?
  Gì thế?
 • Someone set us up.
  Có kẻ đã gài chúng ta.
 • Come quickly.
  Đi nhanh lên.
 • Or we'll all be dead!
  Không là chết hết đấy!
 • Go, go. She's one of us.
  Đi nhanh lên. Cô ấy là người quen.
 • Come on, grab your bag. Come on, let's go!
  Lấy hành lý rồi đi thôi!
 • How did you find us?
  Sao cô tìm được bọn tôi?
 • A contact at the airport saw you get into the wrong taxi.
  Người quen ở sân bay nhìn thấy hai anh lên taxi.
 • You're lucky I found you.
  May là tôi tìm thấy hai anh đấy.
 • This is very radicalized neighborhood.
  Đây là khu vực rất cực đoan.
 • Whoever set you up couldn't have set you up in a worse way.
  Những kẻ gài bẫy hai anh đã chọn đúng nơi tồi tệ nhất.
 • Throw your phones out the window.
  Quẳng điện thoại ra ngoài đi.
 • I don't want anyone tracking us.
  Tôi không muốn có kẻ dò theo chúng ta.
 • Do it!
  Làm ngay đi!
 • Sheba, this is Lincoln.
  Sheba, đây là Lincoln.
 • Lincoln... Sheba.
  Lincoln... Sheba.
 • You've been made whole, Mr. Bagwell.
  Anh đã trở nên hoàn thiện, anh Bagwell.
 • You're free to go.
  Anh đi được rồi.
 • Not till you tell me what you've put in me.
  Cho tôi biết anh đã bỏ thứ gì vào người tôi đã.
 • You feel an unease, do you?
  Anh thấy hơi khó chịu, đúng chứ?
 • I'd venture that's what's always been in you since birth.
  Tôi điều chỉnh lại thứ đã có sẵn từ khi anh sinh ra.
 • Your soul. I just put the hardware into you.
  Linh hồn anh. Tôi đã đặt phần cứng vào cơ thể anh.
 • You're the thing that runs it.
  Chính anh sẽ vận hành nó.
 • - Who's behind... - Nobody!
  - Ai đứng sau... - Không ai cả!
 • Nobody's behind this.
  Chẳng ai đứng sau chuyện này hết.
 • What does that mean?
  Điều đó nghĩa là sao?
 • I got a single word. That's it.
  Tôi chỉ nhận được một từ thôi.
 • Just... my benefactors ID'd themselves by a single word.
  Nhà hảo tâm đó chỉ đưa ra một từ để nhận dạng họ.
 • Outis.
  Outis.
 • I looked it up.
  Tôi đã thử tìm kiếm.
 • It's Greek for "nobody."
  Là tiếng Hy Lạp, nghĩa là "không ai cả".
 • That's who your benefactor is, Mr. Bagwell.
  Đó là người tài trợ cho anh, anh Bagwell.
 • Nobody.
  Không ai cả.
 • Okay.
  Được rồi.
 • Who's this?
  Ai đây?
 • Omar has connections in Ogygia Prison.
  Omar có người quen trong nhà tù Ogygia.
 • He says he can arrange a visit.
  Anh ấy bảo là có thể sắp xếp một cuộc viếng thăm.
 • That mean Michael's in there?
  Nghĩa là Michael đang ở đó à?
 • There's apparently an American in there matching
  Có một người Mỹ ở đó trùng khớp với...
 • your brother's description.
  mô tả về em trai anh.
 • There's just one thing.
  Chỉ có một vấn đề nhỏ.
 • Arranging such a visit is hard. Very difficult.
  Sắp xếp một cuộc hẹn như thế rất khó khăn.
 • - Comes at a price. - Money's not a problem.
  - Và có cái giá của nó. - Tiền bạc không phải là vấn đề.
 • Not money.
  Không phải tiền.
 • Your passport.
  Hộ chiếu của anh.
 • My passport?
  Hộ chiếu của tôi á?
 • What, did...
  Anh muốn...
 • - you want to hold it? - No. Straight trade.
  - anh muốn giữ nó à? - Không, là vật trao đổi.
 • Visit for your passport.
  Chuyến viếng thăm đổi lấy hộ chiếu.
 • Uh, U.S. passport is like gold here.
  Hộ chiếu Mỹ ở đây quý như vàng vậy.
 • A few changes, and it can be a ticket to freedom.
  Chỉ cần thay đổi một chút là nó sẽ trở thành tấm vé tới tự do.
 • Don't do it, Linc.
  Đừng làm thế, Linc.
 • I know it is not ideal, but...
  Tôi biết cách này không lý tưởng cho lắm nhưng...
 • ideals as of right now are history in Yemen.
  ở Yemen thì "lý tưởng" chỉ còn tồn tại trong lịch sử.
 • You cannot get out of the country
  Anh không thể rời khỏi đất nước...
 • without a passport.
  mà không có hộ chiếu.
 • Don't do it.
  Đừng làm thế.
 • Inshallah...
  Inshallah...
 • you will see your brother soon.
  anh sẽ sớm gặp được em trai mình.
 • I told myself I'd never step foot in another prison.
  Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà tù nữa.
 • As long as we walk out of it.
  Miễn là chúng ta được tự do rời khỏi đó.
 • _
  NHÀ TÙ OGYGIA THỦ ĐÔ SANA'A, YEMEN
 • There's no Michael Scofield.
  Không có ai tên là Michael Scofield hết.
 • It was a scam to get my passport.
  Chỉ là trò lừa để lấy hộ chiếu của tôi thôi.
 • Omar is one of my most trusted operators.
  Omar là người tôi tin tưởng nhất.
 • Listen, lady. Trust doesn't seem to mean a whole lot in this country.
  Nghe này cô gái. Niềm tin chả có nghĩa lý gì ở đất nước này hết.
 • Give me a second, okay?
  Chờ tôi một chút được chứ?
 • I'll figure out a way to work this thing out.
  Tôi sẽ tìm cách khác.
 • An image.
  Đưa bức ảnh đây.
 • Right? The one that they sent to you?
  Bức ảnh anh nhận được ấy.
 • - Oh, yeah, yeah. - Do you have it?
  - Ừ, ừ. - Anh có mang theo chứ?
 • Look.
  Xem đi.
 • There.
  Đây.
 • Kaniel Outis.
  Kaniel Outis.
 • Yes, Kaniel Outis. Is he here?
  Đúng rồi, Kaniel Outis. Nó có ở đây không?
 • He says, yes, the man in the picture is here
  Anh ta bảo người trong ảnh đúng là có ở đây...
 • and we can see him, but only 'cause we're dealing with Sheba.
  nhưng vì quen biết Sheba nên chúng ta mới được vào gặp.
 • Why did you say that name?
  Sao anh lại nói cái tên đó?
 • Because of my brother's jacket.
  Vì nó ở trên áo của em trai tôi.
 • Thought you were on the right side of God on this.
  Tôi cứ tưởng anh đứng về phía chính nghĩa của Thần.
 • Sheba. No, hey, hey. Sheba...
  Sheba. Không, này. Sheba...
 • Hey. Kaniel Outis
  Này.
 • is a big-time terrorist.
  Kaniel Outis là kẻ khủng bố tàn ác nhất.
 • They got him in here for murder.
  Họ giam hắn trong này vì tội giết người.
 • He's been working with ISIL
  Hắn đã hợp tác với ISIL...
 • trying to take down the government.
  cố phá hoại chính phủ.
 • Come on, C.
  Thôi nào, C.
 • You know that's not Michael.
  Anh biết đó không phải là Michael mà.
 • Well, whoever he is...
  Dù đó là ai...
 • ...we're about to meet him.
  ...thì chúng ta cũng sắp gặp được rồi.
 • What was my father like?
  Bố của con là người thế nào ạ?
 • My real father.
  Bố ruột của con ấy.
 • Michael Scofield...
  Michael Scofield...
 • ...was like a storm.
  ...như một cơn bão vậy.
 • Grab the camera.
  Lấy camera đi.
 • I want to prove he's alive.
  Tôi muốn có bằng chứng là nó vẫn còn sống.
 • He was beautiful
  Rất đẹp...
 • and frightening
  và cũng rất dữ dội...
 • and mysterious.
  cả bí ẩn nữa.
 • And he would show up in your life
  Và bố sẽ đột ngột xuất hiện trong cuộc đời con...
 • out of the clear blue sky
  giữa bầu trời xanh quang đãng...
 • and then he would disappear just as quickly.
  rồi biến mất cũng nhanh như thế.
 • But storms, they can come back.
  Nhưng những cơn bão vẫn có thể quay lại.
 • Can't they?
  Đúng không mẹ?
 • Question is, if they come back,
  Câu hỏi là, nếu chúng quay lại,
 • is it the same storm,
  liệu có phải vẫn là cơn bão đó,
 • or has something changed?
  hay có điều gì đó đã thay đổi?
 • Michael.
  Michael.
 • New tats.
  Hình xăm mới.
 • What do you mean, new?
  Ý anh mới là sao?
 • We're gonna get you out of here.
  Bọn anh sẽ cứu em ra khỏi đây.
 • My name isn't Michael.
  Tôi không phải tên Michael.
 • And I don't know who you are.
  Và tôi không biết các người là ai.
 • Sorry.
  Xin lỗi.
 • Guard, take me back to the cell.
  Lính gác, đưa tôi quay lại buồng giam đi.
 • Michael.
  Michael.
 • Michael.
  Michael.
 • Michael, talk to me. Michael...
  Michael, nói với anh đi. Michael...
 • Mike.
  Mike.
 • Mike! What are you doing, damn it?!
  Mike! Em đang làm gì thế hả? Chết tiệt!