Atomic

Prepare For National Exam

AMAZING MUSIC

học từ vựng

0%

Từ cần học

therapist

/ˈθer.ə.pɪst/

chuyên gia trị liệu, nhà trị liệu

a speech therapist

technique

/tekˈniːk/

kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật

apply modern techniques to a traditional craft

depression

/dɪˈpreʃ.ən/

bệnh trầm cảm

unbelievable

/ˌʌn.bɪˈliː.və.bəl/

làm kinh ngạc, không thể tin được

her excuse was frankly unbelievable

thorough

/ˈθʌr.ə/

kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để

give the room a thorough cleaning

cover

/ˈkʌv.ər/

gồm, bao gồm

cover the table with a cloth

message

/ˈmes.ɪdʒ/

thông điệp

we've had a message [to say] that your father is ill

reduce

/rɪˈdʒuːs/

giảm, giảm bớt, hạ

reduce speed

claim

/kleɪm/

lời tuyên bố; sự khẳng định

she claims ownership of the land

forget

/fəˈɡet/

quên

he forgot [about] her birthday

regain

/rɪˈɡeɪn/

lấy lại, thu hồi, chiếm lại

regain one's health

cure

/kjʊər/

cứu chữa, chữa bệnh

cure a man of a disease

justify

/ˈdʒʌs.tɪ.faɪ/

biện minh, bào chữa; thanh minh

you can't justify neglecting your wife and children

well-known

/,wel'nəʊn/

nổi tiếng

stress

/stres/

sự căng thẳng

the stresses and strains of modern life

cancer

/ˈkæn.sər/

bệnh ung thư

lung cancer

Chọn tất cả