Atomic

Prepare For National Exam

ANNAPOLIS

học từ vựng

0%

Từ cần học

settle

/ˈset.əl/

an cư lạc nghiệp, định cư

colony

/ˈkɒl.ə.ni/

thuộc địa

a former British colony

crown

/kraʊn/

vua, ngôi vua

wear the crown

capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

thủ đô

charter

/ˈtʃɑː.tər/

ban đặc quyền cho ai/cái gì

privileges granted by royal charter

temporary

/ˈtem.pər.ər.i/

tạm thời, nhất thời, lâm thời

temporary power

treaty

/ˈtriː.ti/

hiệp ước

the treaty of Versailles

sign

/saɪn/

kí tên

talk by signs

authentic

/ɔːˈθen.tɪk/

thật, xác thực, đáng tin

an authentic document

radiate

/ˈreɪ.di.eɪt/

toả ra, phân kỳ; rẽ ra (tuyến đường)

a stove that radiates warmth

interconnect

/ˌɪn.tə.kəˈnekt/

nối liền với nhau

circle

/ˈsɜː.kəl/

đường tròn, hình tròn

use your compasses to draw a circle

previously

/ˈpriː.vi.əs.li/

trước, trước đây

he had previously worked in television

similar

/ˈsɪm.ɪ.lər/

giống nhau, như nhau

we have similar tastes in music

notably

/ˈnəʊ.tə.bli/

đặc biệt, nhất là

notably successful

present

/ˈprez.ənt/

hiện nay, hiện tại, hiện thời

everybody present welcomed the decision

rebuild

/ˌriːˈbɪld/

xây lại, xây dựng lại

rebuild the city centre after an earthquake

peace

/piːs/

hòa bình

the two communities live together in peace [with one another]

Chọn tất cả