Atomic

Prepare For National Exam

BAD SIDE OF INTERVIEWING

học từ vựng

0%

Từ cần học

personnel

/ˌpɜː.sənˈel/

nhân viên

airline personnel can purchase flight tickets at reduced prices

hindrance

/ˈhɪn.drəns/

sự cản trở, chướng ngại

differ

/ˈdɪf.ər/

khác biệt, có sự khác biệt

in this respect, French differs from English

markedly

/'ma:kidli/

rõ ràng, rõ rệt (qua cái nhìn bên ngoài, khái quát)

he was markedly more pleasant than before

trait

/treɪt/

nét, đặc điểm

Anne's generosity is one of her most pleasant traits

ability

/əˈbɪl.ə.ti/

năng lực, khả năng

he has the ability to do the work

phenomenon

/fəˈnɒm.ɪ.nən/

hiện tượng

natural phenomena

underestimate

/ˌʌn.dəˈres.tɪ.meɪt/

đánh giá thấp

underestimate the difficulty of the expedition

devise

/dɪˈvaɪz/

vạch ra, nghĩ ra

devise a scheme for redeveloping the city centre

cognitive

/ˈkɒɡ.nə.tɪv/

liên quan đến nhận thức

a child's cognitive development

spatial

/ˈspeɪ.ʃəl/

(thuộc) không gian

spatial extent

adequacy

/ˈæd.ə.kwə.si/

sự tương xứng, sự thích hợp

prejudice

/ˈpredʒ.ə.dɪs/

làm cho (ai) có định kiến/thành kiến

the selectors were accused of showing prejudice in failing to include him in the team

disclose

/dɪˈskləʊz/

tiết lộ, vạch trần

he opened the box, disclosing the contents

confirm

/kənˈfɜːm/

xác nhận, chứng thực

confirm somebody's statements

impression

/ɪmˈpreʃ.ən/

ấn tượng

make a strong impression on somebody

distort

/dɪˈstɔːt/

bóp méo, xuyên tạc

a face-distorting mirror

Chọn tất cả