17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

repeat

nói lại, nhắc lại; lặp lại

Xóa

afraid

sở, ngại; e

Xóa

need

cần(chỉ dùng ở câu phủ định và câu hỏi, sau if, wether, hoặc với scarcely, hardly, no one…)

Xóa

could

có thể (tỏ ý xin phép)