Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

repeat

/rɪˈpiːt/

nói lại, nhắc lại; lặp lại

she repeated what she had said

afraid

/əˈfreɪd/

sở, ngại; e

are you afraid of snakes?

need

/niːd/

cần(chỉ dùng ở câu phủ định và câu hỏi, sau if, wether, hoặc với scarcely, hardly, no one…)

need I come?

could

/kʊd/

có thể (tỏ ý xin phép)

could I use your phone?

Chọn tất cả