17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

line

đường, đường kẻ

Xóa

catch

bắt, tóm, chộp, nắm

Xóa

ring

nhẫn

Xóa

prefer

thích hơn, ưa hơn

Xóa

engaged

mắc bận, bận việc