Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

available

/əˈveɪ.lə.bəl/

có thể dùng được, có thể có được

you will be informed when the book becomes available

hold

/həʊld/

giữ

hold a pen

free

/friː/

tự do

after ten years in prison, he was a free man again

Chọn tất cả