17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

check

kiểm tra; kiểm lại, rà lại

Xóa

diary

nhật ký

Xóa

convenient

tiện lợi, thuận tiện