Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

check

/tʃek/

kiểm tra; kiểm lại, rà lại

I think I remembered to switch the oven off but you'd better check [up] [that I did]

diary

/ˈdaɪə.ri/

nhật ký

convenient

/kənˈviː.ni.ənt/

tiện lợi, thuận tiện

we must arrange a convenient time and place for the meeting

Chọn tất cả