17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

regular

(chủ yếu thngữ) đều, đều đặn

Xóa

urgent

cần kíp, khẩn cấp, khẩn, gấp