Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

crash

/kræʃ/

tiếng đổ vỡ lỏang xoảng, tiếng rơi đánh sầm

the crash of dishes being dropped

assistance

/əˈsɪs.təns/

sự giúp đỡ

render (give) assistance to somebody

cause

/kɔːz/

nguyên nhân

police are investigating the causes of the explosion

freeze

/friːz/

[làm cho] đóng băng

water freezes at 0oC

enter

/ˈen.tər/

vào

don't enter without knocking

begin

/bɪˈɡɪn/

bắt đầu, khởi đầu

I began school when I was five

depend

/dɪˈpend/

phụ thuộc

Whether or not we go to Mexico for our holiday depends on the cost.

Chọn tất cả