17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

crash

tiếng đổ vỡ lỏang xoảng, tiếng rơi đánh sầm

Xóa

assistance

sự giúp đỡ

Xóa

cause

nguyên nhân

Xóa

freeze

[làm cho] đóng băng

Xóa

enter

vào

Xóa

begin

bắt đầu, khởi đầu

Xóa

depend

phụ thuộc