Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

dispatch

/dɪˈspætʃ/

gửi đi

dispatch a letter

move

/muːv/

sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch

Chọn tất cả