17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

dispatch

gửi đi

Xóa

move

sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch