Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

reservation

/ˌrez.əˈveɪ.ʃən/

sự dành trước, sự giữ trước (phòng, chỗ ngồi…); chỗ dành trước

a hotel reservation

send

/send/

gửi, sai, phái

send a letter

Chọn tất cả