Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

notice

/ˈnəʊ.tɪs/

thông báo

put up a notice

important

/ɪmˈpɔː.tənt/

quan trọng

an important decision

cancel

/ˈkæn.səl/

hủy bỏ, hủy

the match had to be cancelled because of bad weather

Chọn tất cả